Проектът  за обновяване на градската среда в кв. Марица – Болницата, ще стартира тази пролет. Той е включен в Инвестиционната програма на ИПГВР на гр. Пазарджик и ще се реализира в периода 01.12.2016 г. – 31.08.2018 г., съобщи кметът на Пазарджик Тодор Попов.

Той се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Договор №BG16RFOP001-1.013-0002-C01 и е на стойност 7 505 652, 73 лв., от които 1 125 847,91 лв. са национално съфинансиране, а 6 379 804,82 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е повишаване на привлекателността на град Пазарджик и качеството на живот на гражданите чрез интегрирано решаване на проблемите на градската територия и създаване на хармонична жизнена среда, чрез обновяване на междублокови пространства в кв. „Марица-Болницата“ като предпоставка за интегрирано градско развитие.

Включени са интервенции с разнороден характер, взаимно допълващи се и взаимно свързани на териториален и функционален признак: обновяване на 4 междублокови пространства в жилищни райони в Социалната зона на град Пазарджик по ИПГВР, както следва:

Обект „Обновяване на зелено пространство при кръстовище на ул. Димчо Дебелянов и ул. Пловдивска; кв. 416а: УПИ I И УПИ II -11“ с площ за обновяване: 10 211 м2.

Обект „Обновяване на зелени пространства между ул. Димитър Греков, ул. Струма и бул. Стефан Стамболов; кв. 399а: рехабилитация на обслужващи улици към зелено пространство между ул. Димитър Греков, ул. Струма и бул. Стефан Стамболов“ с площ за обновяване: 55 378 м2.

Обект „Обновяване на зелено пространство при кръстовище на бул. Княгиня Мария Луиза N 130 и ул. Струма; кв. 406в: УПИ I-921“ с площ за обновяване: 1 881 м2.

Обект „Обновяване на зелено пространство при кръстовище на ул. Болнична и бул. Стефан Стамболов кв. 416и, рехабилитация на обслужващи улици към зелено пространство при кръстовище на ул. Болнична и бул. Стефан Стамболов“ с площ за обновяване: 18 072 м2.

Конкретните цели са създаване на привлекателна градска среда чрез физическо обновяване и благоустрояване на 4 междублокови пространства в кв. „Марица-Болницата, с което ще се постигне повишаване на качеството на живот, социално включване и подобряване на екологичната среда; създаване на достъпна физическа среда за жителите на град Пазарджик, което ще допринесе за социална интеграция на уязвими и други групи в неравностойно положение; осигуряване на енергийна ефективност на уличното и алейно осветление.

Ефектът от предвидените интервенции засяга част от населението на града (вкл. маргинализирани групи) по отношение качеството на живот, екологичните и естетическите качества на жизнената среда и привлекателността на града. Проектът цели да осигури трайно подобрение в екологичните, климатичните и естетическите условия в града, което ще се изразява в повишено качество, както на публичните градски пространства; подобрена достъпност; увеличени зелени площи, подобряващи екологичните условия; икономия на енергия и подобрено функциониране на градската система.