Стартира проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик – общежитие на СОУ „Георги Бенковски“, ОУ „Любен Каравелов“, СОУ „Димитър Гачев“, СОУ „Д-р Петър Берон“ и ОУ „Христо Ботев“, съобщи кметът на Пазарджик Тодор Попов.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Договор №BG16RFOP001-1.013-0002-C01 (№ РД-02-37-275/01.12.2016 г.) и е на стойност 7 941 085,71 лв., от които 1 191 162,86 лв. са национално съфинансиране, а 6 749 922,85 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът е насочен към подобряване на качеството и повишаване на привлекателността на образователната среда в 5 учебни заведения в град Пазарджик – общежитие към СОУ „Георги Бенковски“, ОУ „Любен Каравелов“, СОУ „Д-р Петър Берон“, СОУ „Димитър Гачев“ и ОУ „Христо Ботев“. Целева група на проекта са  учениците от 1-ви до 12-ти клас, обучаващи се в общинските училища на територията на гр.Пазарджик (вкл. деца от ромски произход и деца в неравностойно положение).