Областният управител Гинче Караминова проведе днес извънредно заседание на Асоциацията по ВиК Пазарджик.  Общините Пазарджик, Септември и Лесичово приеха за член на Асоциацията община Стрелча. С Решение №226 от 15.11.2016 г. общинският съвет в Стрелча даде съгласие за присъединяване на общината към Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация“ – ЕООД, гр. Пазарджик. Припомняме, че през м. септември 2016г., за член на Асоциацията беше приета и община Панагюрище с решение на местния общински съвет от м. юни.

В дневния ред на днешното заседание беше гласувано и съгласие от членовете на Асоциацияга за подписване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите с ВиК оператора – „ВиК – в ликвидация“ ЕООД Пазарджик. Този договор се разработва от МРРБ

Процентно съотношение на гласовете между общините включени в Асоциация по ВиК в област Пазарджик, след присъединяване на общините Стрелча и Панагюрище и след подписването на Договора с действащия Ви К оператор на обособената територия:

 

Представител на държава/ община Обхвата на обособената територия Процентно съотношение на гласовете в Асоциация по ВиК – Пазарджик
Брой жители %
1. Държава – представена от Областния управител 35,00
2. ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО 5408 1,99
3. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК 114817 42,36
4. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ 25263 9,32
5. ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 25794 9,52
6. ОБЩИНА СТРЕЛЧА 4913 1,81
Общо население за петте общини 176195 100,00

 

Разпределението на гласовете между общините е направено съгласно Закона за водите и по данни от последното официално преброяване в България.