Форматът на кандидат студентските изпити в Софийския университет по български език и литература и по история се променя, като те вече ще имат и текстова част, съобщиха от най-старото висше учебно заведение в България. Изпитът по български език и литература ще съдържа 50 въпроса и ще носи максимално 70 точки. Писмената част ще бъде есе и ще носи 30 точки. Максималният брой точки, които кандидат студентът може да събере е 100.

В теста на изпита по история се очаква да има не повече от 20 въпроса, които ще носят 20 точки, а писмената част – 80 точки. Кандидат-студентите, които не са работили по писмената част и на двата изпита ще получават слаба оценка. В теста въпросите от областта български език и въпросите от областта българска литература са в съотношение 1/3 българска литература – 2/3 български език. Създаването на есе е задължителна част от изпита. Продължителността на изпита остава четири часа.

В теста няма да има въпроси, които питат за пасивно запаметени знания, автори, заглавия или самоцелни формулировки и термини. И в езиковата част, и в литературната част на теста ще бъдат проверявани умения – за правилно употребяване на нормите на книжовния език, умения за разбиране на литературен текст, на нелитературен текст, умения за формулиране на съждение, умения за формулиране на свързан аргументативен текст. Целта на изпита е чрез въпросите и задачите в него да се проверяват практически усвоени умения, а да не се разчита на пасивно запаметяване на информация.

Нов момент в литературната част на теста е ориентирането на въпросите към конкретен откъс от литературен текст, който кандидатите ще имат пред себе си и от тях ще се изисква да извлекат информация и смисъл от него.

Ще бъдат включени откъси от два текста – единият, от програмата за задължителна подготовка в средното училище за 11 и 12 клас, а вторият откъс ще бъде от текст, който не е включен в програмата, но ще дава цялата нужна информация, за да могат кандидат-студентите да отговорят правилно на въпросите.

Въпросите в теста ще бъдат от отворен и затворен тип с четири възможни отговора. Една трета ще бъдат задачите от отворен тип и те ще се оценяват с повече точки.

Идеята за промени в приема в Университета с изпита по история на България е да бъдат откроени кандидатите, които могат да бъдат студенти на Софийския университет. Промяната се състои във въвеждане на тестова част, която ще включва не повече от 20 въпроса и ще формира 20% от крайната оценка.

Тестът ще включва въпроси от затворен и отворен тип, превес ще имат въпросите от затворен тип. Въпросите ще обхващат същата програма като темите, което дава възможност да се направи проверка на знанията на кандидата и в други периоди от историята на България. Въпросите ще засягат отделни личности, събития, битки, процеси и явления от политическата, културната и църковната история. Ще бъдат разнообразни, но ясни и категорични и заложени в учебниците. Тестът ще има регулиращ ефект за оценката.

Рамката на изпита хронологично и тематично е ще бъде същата като до момента, а продължителността остава четири часа.

Втората част на изпита включва писане на тема. Темите ще бъдат формулирани така, че кандидатите да имат време да обмислят, изложат и проверят своя текст. Комисията ще се интересува не само от верността на фактологията, но и от историческата логика и стила на писане на кандидата.

Подробна информация за кандидатстудентската кампания за 2017-2018 г. може да бъде намерена тук.