Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик ще се гледа на сесията на Общинския съвет на 30-и януари. Предвиждат се увеличения на таксите за административни услуги извършвани от ГРАО, „Обредни дейности“ и други отдели на община Пазарджик. Предлагаме ви пълния набор от документи обосноваващи необходимостта от промените, които вероятно ще приемат в понеделник общинските съветници.

Ако имате нужда от тези услуги и искате да ползвате старата тарифа за тях побързайте, през тази и до края на другата седмица все още ще бъдат валидни старите ценоразписи.

 

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПАЗАРДЖИК

 

ОТНОСНО: Приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

Приложено, изпращаме Ви Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Предложението ще се докладва от Георги Гайдаров – директор на Дирекция “Бюджет и общинска собственост” и съдокладчици Минко Минков – началник отдел МДТ, Георги Шикерджиев – управител на БМ „Паркинги и охрана”, Татяна Папазова – директор на Дирекция “Гражданска регистрация на населението”, Ганка Маркова – Управител на БМ „Обредни дейности” и Инна Церовска – ръководител на Младежки дом – Пазарджик.

 

            Приложение: по 1 брой

 1. Предложение, ведно със справка за определяне разходоориентиран размер на таксите, предложени за изменение по Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.
 2. Мотиви към Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

            3. Доклад от Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС в Община Пазарджик относно: необходимостта от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

 1. Проект на решение.

            5. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

 1. Частична предварителна оценка на въздействието.
 2. Протокол от обществената консултация.
 3. Справка за направените и неприети предложения от обществената консултация.

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик

 

Съгласувал: Дирекция ПАО

Съгласувал: Георги Гайдаров, директор дирекция БОС

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПАЗАРДЖИК

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик

 

ОТНОСНО: Приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

При изработването на предложения проект за изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик бяха спазени изискванията на Закона за нормативните актове.

На  08.12.2016 г. на интернет страниците на Oбщина Пазарджик и  на Общински съвет – Пазарджик беше публикуван проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик, ведно със справка за определяне разходоориентиран размер на таксите, предложени за изменение, и мотивите за необходимостта от приемане на същата.

Със съобщение от 08.12.2016 г. на интернет страниците на Общината и на Общинския съвет бяха уведомени всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок от публикуване на съобщението могат да подадат своите предложения, становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Общински съвет – Пазарджик, находящ се на 13-тия етаж в сградата на Община Пазарджик: гр. Пазарджик, бул. ”България” №2 и на имейл  адрес: obsuvet@pazardjik.bg.

В процеса по изработване на проекта на наредбата, със съобщение на интернет страниците на Общината и на Общинския съвет, беше насрочена обществена консултация с гражданите и юридическите лица, която се проведе на 12.01.2017 г.

След приключването на обществената консултация и преди приемането на наредбата на интернет страниците на Общината и на Общинския съвет беше публикувана справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения.

Преди внасянето на проекта на наредбата за приемане от компетентния орган
(Общинският съвет) проекта беше публикуван на интернет страниците на Общината и на Общинския съвет, ведно със справка за определяне на разходоориентиран размер на таксите, които са предложени за изменение, заедно с мотивите към проекта, доклада за частичната предварителна оценка на въздействието на наредбата, протокола от проведената обществена консултация и справка за направените и неприети предложения.

Предвид на изложеното е необходимо изменение и допълнение на сега действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик, за да бъде приведена в съответствие с нормите на действащото законодателство.

Поради горното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 79 АПК,

 

П Р Е Д Л А Г А М :

 

Общинският съвет да обсъди и приеме предложения проект за решение.

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик

Определяне разходоориентиран размер на таксите, предложени за изменение по Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик

 

Във връзка с предложение за изменение по Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик, на основание на Постановление №1 на Министерски съвет от 2012 г., с която е приета Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им и Инструкция за прилагането на Методика за определянето на разходоориентиран размер на таксите, изд. от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, в Община Пазарджик се извърши обследване на предлаганите изменение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Метода на изчисление се извършва по фармулата:

Pj = ПРj + НПРj, където :

Pj е размеръкт на таксата за услуга;

ПРj са преките разходи;

НПРj са непреките разходи за предоставянето на една услута.

І. В преките разходи се включват:

 1. Разходите за възнаграждения и осигуровки на служителите, които по длъжностна характеристика извършват остойностената услуга.
 2. Разходи за възнаграждения и осигурителни плащания на персонала от обща администрация и ръководния персонал.
 3. Разходи за материали – преките материални разходи се прибавят директно в стойността на пуслугата.
 4. Ако при извършването на услугата се използва специфичен софтуер, база данни, техника – тяхната стоиност се пренася в стойността на услугата по метада на амортизационните отчисления. Теди разходи зе пренасят в стойността на услугата с коефициент , еквивалентен на съотношението между пряко ангажирания с предоставянета на услугите по този режим персонал към общия, и се определят за всеки отделен вид услута пропорционално в зависимост от времето или обема на предоставяните услути.
 5. Ако се извършват разходи под формата на външни услуги за поддържане на тези дълготрайни активи , тяхната стойност се пренася на 100% в стойността на услугата.

6 Когато за извършването на услугата са необходими и други преки разходи , които са лесно разграничими (разходи за командировки в страната) – тяхната стойност се пренася на 100% в стойността на услугата за която те са присъщи, в случай че не се заплаща от ползвателя на услугата , съгласно утвърден нормативен документ.

ІІ. Непреките разходи се отределят от:

 1. Разходи за обучение и повишаване на квалификацията на служителите.
 2. Разходи за външни услуги – пощенски разходи, разходи за телефонни услуги, лицензии и др.
 3. Други непреки разходи – представителни, командировки, членски внос, и др.
 4. Режийни разходи или разходи за стопански нужди – разходи за отопление, ток, вода, горива, канцеларски услуги и материали, консумативи лазерни устройства, подръжка сървър и др.

Размерът на непреките разходи се пренася в стойността на съответната услуга с коефициент, еквивалентен на на съотношението между пряко ангажирания с предоставяне на услугата по определен режим персонал към общия и се разделят за всеки отделен вид услуга пропорционално в зависимост от времето или обема на предоставяните услуги в зависимостот избрания подход.

ІІІ. Входни данни:

Часовата ставка на служителите, които по длъжностна характеристика извършват остойностяваната услуга изчислена въз основа на годишните разходи за възнаграждения и осигуровки на служителите;

Приема се средна часова ставка за 1 бр. служител в следните дирекции:

БОС – за 1 човекочас – 3,02 лв., респективно за 1 мин. – 0,05 лв.

Архитектура – за 1 човекочас – 2,97лв., респективно за 1 мин. – 0,05 лв.

ГРН – за 1 човекочас –  2,87 лв., респективно за 1 мин. – 0,048 лв.

Време за извършване на остойностяваната услута по нормативи от съответната дирекция;

Часова ставка за обща администрация за 1 човекочас:

ФРЗ за един месец – 99721,51 лв.

За 1 човекочас – 1,97 лв.

Други разходи за конкретната услуга.

Избраната годишна база е годишния финансов отчет на Община Пазарджик за 2015 г.

Входни данни за изчисляване на непреките разходи:

 1. Разходи за обучение и повишаване на квалификацията на служителите – 6 453,80 лв.
 2. Разходи за външни услуги – пощенски разходи, разходи за телефонни услуги, лицензии и др. – 15 914,02 лв.
 3. Други непреки разходи – представителни, командировки, членски внос, и др. – 173 439,76 лв.
 4. Режийни разходи или разходи за стопански нужди – разходи за отопление, ток, вода, горива, канцеларски услуги и материали, консумативи лазерни устройства, подръжка сървър и др. – 1 204 538,40 лв.

Общо изчислен размер на непреките разходи е 1 400 345,90 лв. за едногодишен период.

Списъчния състав на персонала е 288 бр.

Изчислените непреки разходи за 1 час за 1 лице от персонала са 2,30 лв.

ІV. Остойностяване на предложените за изменение такси:

Чл. 22, т. 1.

Прием – 5 мин.

Каса  – 5 мин.

Кмет – 5 мин.

Директор – 5 мин.

Нач. Отдел – 5 мин

Служител  – 60 мин.

Оглед на място – 30 мин.

Комисия по преместваемите съоражения – 30 мин.

Изготвяне на заповед – 30 мин.

Съгласуване  на заповедта– 10 мин.

Подпис от кмета – 5 мин

Извеждане и печат – 5 мин.

Схема и изготвяне на разрешение – 40 мин.

Подпис – 5 мин.

Нормативно време – 240 мин.

Преки: 13,30 лв., в т.ч.:

Кмет –           10 мин. х 0,12 = 1,80

Арх. –            45 мин  х 0,05 = 2,25

БОС –            155 мин. х 0,05 = 7,75

Комисия  –    30 мин.  х 0,05 = 1,50

Непреки:  200 мин. х 2,30 лв/час = 7,67 лв.

Общ размер на разходите: 20,97 лв.

Чл. 24, т. 1.

Изготвяне на схема – 30 мин.

Изготвяне на разрешение за поставяне – 20 мин.

Подписване – 10 мин. / 5 мин.

Нормативно време – 55 мин.

Преки: 13,30 лв., в т.ч.:

Арх. – 55 мин. х 0,05 = 2,75

Непреки: не се начисляват.

Общ размер на разходите: 2,75 лв.

Чл. 25, т.1 – първа зона

Изготвяне на схема – 5 мин.

Изготвяне на разрешение за поставяне – 10 мин.

Нормативно време – 15 мин.

Преки: 0,75 лв., в т.ч.:

Арх. – 15 мин. х 0,05 = 0,75

Непреки: не се начисляват.

Общ размер на разходите: 0,75 лв.

Чл. 26, т.1 – първа зона

Изготвяне на схема  – 10 мин.

Конкурсни условия – 15 мин.

Кмет –  5 мин.

Обява – 10 мин.

Прием на оферти – 5 мин.

Провеждане на конкурс и доклад – 15 мин.

Заповед – 10 мин.

Подпис кмет –  5 мин.

Връчване на заповед – 5 мин.

Изготвяне на разрешение –  10 мин.

Нормативно време – 90 мин.

Преки: 5,20 лв., в т.ч.:

Кмет – 10 мин. х 0,12 = 1,20

Арх. –  30 мин. х 0,05 = 1,50

БОС –  50 мин. х 0,05 = 2,50

Непреки: 90 мин. х 2,30 лв/час = 3,45 лв.

Общ размер на разходите: 8,65 лв.

Чл. 34а, ал. 1, т. (а). предложено увеличение на 1,50 лв. с ДДС за час.

Общ брой персонал на БМ „паркинги и охрана” – 59 бр.

ФРЗ на звената обслужващи паркингите от БМ – 30573,39 лв.

Персонал пряко зает с обслужването на паркоместата – 33 бр.

Средна работна заплата на 1 лице от обслужването на паркингите – 585,70 лв.= 0,055 лв. за 1 мин.

Нормативно време – 10 мин.

Непреки разходи БМ – 47532,99 лв./год.= 0,006 лв. за мин.

Непреки разходи на Обща администрация – 2.30 лв./час = 0,038 лв. мин.

Преки: 1,10 лв., в т.ч.: 2 бр. лица х 0,055 лв. х 10 мин.= 1,10 лв.

Непреки разходи на БМ: 10 мин. х 0.006 лв/мин. = 0,06 лв.

Непреки разхоси обща адм.: 10 мин. х 0,038 лв.мин. = 0,38 лв.

Общ размер на разходите: 1,54 лв.

Чл. 34а, ал. 1, т. (в).

Във връзка с предложеното увеличение от 1,50 лв. на час, следва за паркингите с брояч на минута след първия час цената да бъде променена на 0,05 лв. за 2 мин. с включен ДДС.

Чл. 34а, ал. 2. – предложение за увеличение от 80,00 на 100,00 лв.

За определеното работно време от 08.00 ч. до 19.00 ч. на местата за паркиране и кратковременен престой за пълен целодневен престой следва да бъде заплатена сумата от 346.50 лв. месечно при цена от 1,50 лв. предлаганото увеличение съсгавлява 28,86% от сумата за пълен месечен престой.

Чл. 49, т. 1.

Прием на документи – 25 мин.

Обработка на данните и издаване на удостоверението – 35 мин.

Нормативно време – 60 мин.

Преки: 2,88 лв., в т.ч.:

ГРН – 60 мин. х 0,048 = 2,88

Непреки: 60 мин. х 2,30 лв/час = 2,30 лв.

Общ размер на разходите: 5,18 лв.

Чл. 49, т. 3.

Прием на документи – 15 мин.

Обработка на данните и издаване на удостоверението – 20 мин.

Нормативно време – 35 мин.

Преки: 1,68 лв., в т.ч.:

ГРН – 35 мин. х 0,048 = 1,68

Непреки: 35 мин. х 2,30 лв/час = 1,34 лв.

Общ размер на разходите: 3,02 лв.

Чл. 49, т. 4.

Прием на документи – 25 мин.

Обработка на данните и издаване на удостоверението – 35 мин.

Нормативно време – 60 мин.

Преки: 2,88 лв., в т.ч.:

ГРН – 60 мин. х 0,048 = 2,88

Непреки: 60 мин. х 2,30 лв/час = 2,30 лв.

Общ размер на разходите: 5,18 лв.

Чл. 49, т. 6

Прием на документи – 15 мин.

Обработка на данните и издаване на удостоверението – 20 мин.

Нормативно време – 35 мин.

Преки: 1,68 лв., в т.ч.:

ГРН – 35 мин. х 0,048 = 1,68

Непреки: 35 мин. х 2,30 лв/час = 1,34 лв.

Общ размер на разходите: 3,02 лв.

Чл. 49, т. 9

Прием на документи – 35 мин.

Обработка на данните и издаване на удостоверението – 80 мин.

Нормативно време – 115 мин.

Преки: 5,52 лв., в т.ч.:

ГРН – 115 мин. х 0,048 = 5,52

Непреки: 115 мин. х 2,30 лв/час = 4,41 лв.

Общ размер на разходите: 9,93 лв.

Чл. 49, т. 10

Прием на документи – 35 мин.

Обработка на данните и издаване на удостоверението – 80 мин.

Нормативно време – 115 мин.

Преки: 5,52 лв., в т.ч.:

ГРН – 115 мин. х 0,048 = 5,52

Непреки: 115 мин. х 2,30 лв/час = 4,41 лв.

Общ размер на разходите: 9,93 лв.

Услугата е безплатна и не се таксува.

Чл. 49, т. 11.1

Прием на документи – 25 мин.

Обработка на данните и издаване на удостоверението – 35 мин.

Нормативно време – 60 мин.

Преки: 2,88 лв., в т.ч.:

ГРН – 60 мин. х 0,048 = 2,88 лв.

Непреки: 60 мин. х 2,30 лв/час = 2,30 лв.

Общ размер на разходите: 5,18 лв.

Чл. 49, т. 11.2.

Прием на документи – 30 мин.

Обработка на данните и издаване на удостоверението – 60 мин.

Нормативно време – 90 мин.

Преки: 5,52 лв., в т.ч.:

ГРН – 115 мин. х 0,048 = 5,52

Непреки: 115 мин. х 2,30 лв/час = 4,41 лв.

Общ размер на разходите: 9,93 лв.

Чл. 49, т. 12.

Прием на документи – 25 мин.

Обработка на данните и издаване на удостоверението – 35 мин.

Нормативно време – 60 мин.

Преки: 2,88 лв., в т.ч.:

ГРН – 60 мин. х 0,048 = 2,88 лв.

Непреки: 60 мин. х 2,30 лв/час = 2,30 лв.

Общ размер на разходите: 5,18 лв.

Чл. 49, т. 13.

Прием на документи – 25 мин.

Обработка на данните и издаване на удостоверението – 35 мин.

Нормативно време – 60 мин.

Преки: 2,88 лв., в т.ч.:

ГРН – 60 мин. х 0,048 = 2,88 лв.

Непреки: 60 мин. х 2,30 лв/час = 2,30 лв.

Общ размер на разходите: 5,18 лв.

Чл. 49, т. 14.

Прием на документи – 25 мин.

Обработка на данните и издаване на удостоверението – 35 мин.

Нормативно време – 60 мин.

Преки: 2,88 лв., в т.ч.:

ГРН – 60 мин. х 0,048 = 2,88 лв.

Непреки: 60 мин. х 2,30 лв/час = 2,30 лв.

Общ размер на разходите: 5,18 лв.

Чл. 49, т. 15.

Прием на документи – 25 мин.

Обработка на данните и издаване на удостоверението – 35 мин.

Нормативно време – 60 мин.

Преки: 2,88 лв., в т.ч.:

ГРН – 60 мин. х 0,048 = 2,88 лв.

Непреки: 60 мин. х 2,30 лв/час = 2,30 лв.

Общ размер на разходите: 5,18 лв.

Чл. 49, т. 16.

Прием на документи – 25 мин.

Обработка на данните и издаване на удостоверението – 35 мин.

Нормативно време – 60 мин.

Преки: 2,88 лв., в т.ч.:

ГРН – 60 мин. х 0,048 = 2,88 лв.

Непреки: 60 мин. х 2,30 лв/час = 2,30 лв.

Общ размер на разходите: 5,18 лв.

 

Чл. 49, т. 17.

Прием на документи – 25 мин.

Обработка на данните и издаване на удостоверението – 35 мин.

Нормативно време – 60 мин.

Преки: 2,88 лв., в т.ч.:

ГРН – 60 мин. х 0,048 = 2,88 лв.

Непреки: 60 мин. х 2,30 лв/час = 2,30 лв.

Общ размер на разходите: 5,18 лв.

Чл. 49, т. 18. – нов

Прием на документи – 30 мин.

Обработка на данните и издаване на удостоверението – 60 мин.

Нормативно време – 90 мин.

Преки: 5,52 лв., в т.ч.:

ГРН – 115 мин. х 0,048 = 5,52

Непреки: 115 мин. х 2,30 лв/час = 4,41 лв.

Общ размер на разходите: 9,93 лв.

Чл. 49, т. 19. – нов

Прием на документи – 30 мин.

Обработка на данните и издаване на удостоверението – 60 мин.

Нормативно време – 90 мин.

Преки: 5,52 лв., в т.ч.:

ГРН – 115 мин. х 0,048 = 5,52

Непреки: 115 мин. х 2,30 лв/час = 4,41 лв.

Общ размер на разходите: 9,93 лв.

Чл. 49, т. 20. – нов

Прием на документи – 30 мин.

Обработка на данните и издаване на удостоверението – 60 мин.

Нормативно време – 90 мин.

Преки: 5,52 лв., в т.ч.:

ГРН – 115 мин. х 0,048 = 5,52

Непреки: 115 мин. х 2,30 лв/час = 4,41 лв.

Общ размер на разходите: 9,93 лв.

Чл. 49, т. 21.- нов

Прием на документи – 30 мин.

Обработка на данните и издаване на удостоверението – 60 мин.

Нормативно време – 90 мин.

Преки: 5,52 лв., в т.ч.:

ГРН – 115 мин. х 0,048 = 5,52

Непреки: 115 мин. х 2,30 лв/час = 4,41 лв.

Общ размер на разходите: 9,93 лв.

Чл. 49, т. 22. – нов

Прием на документи – 10 мин.

Обработка на данните и издаване на удостоверението – 25 мин.

Нормативно време – 35 мин.

Преки: 1,68 лв., в т.ч.:

ГРН – 35 мин. х 0,048 = 1,68

Непреки: 35 мин. х 2,30 лв/час = 1,34 лв.

Общ размер на разходите: 3,02 лв.

Чл. 49. т. 28. – нов

Прием на документи – 60 мин.

Обработка на данните и издаване на удостоверението – 290 мин.

Нормативно време – 350 мин.

Преки: 16,80 лв., в т.ч.:

ГРН – 350 мин. х 0,048 = 16,80

Непреки: 350 мин. х 2,30 лв/час = 13,40 лв.

Общ размер на разходите: 30,20 лв.

Чл. 49, т. 29.

Прием на документи – 25 мин.

Обработка на данните и издаване на удостоверението – 35 мин.

Нормативно време – 60 мин.

Преки: 2,88 лв., в т.ч.:

ГРН – 60 мин. х 0,048 = 2,88 лв.

Непреки: 60 мин. х 2,30 лв/час = 2,30 лв.

Общ размер на разходите: 5,18 лв.

Чл. 49, т. 30.

Прием на документи – 25 мин.

Обработка на данните и издаване на удостоверението – 35 мин.

Нормативно време – 60 мин.

Преки: 2,88 лв., в т.ч.:

ГРН – 60 мин. х 0,048 = 2,88 лв.

Непреки: 60 мин. х 2,30 лв/час = 2,30 лв.

Общ размер на разходите: 5,18 лв.

Чл. 49, т. 31.

Прием на документи – 25 мин.

Обработка на данните и издаване на удостоверението – 35 мин.

Нормативно време – 60 мин.

Преки: 2,88 лв., в т.ч.:

ГРН – 60 мин. х 0,048 = 2,88 лв.

Непреки: 60 мин. х 2,30 лв/час = 2,30 лв.

Общ размер на разходите: 5,18 лв.

Чл. 49, т. 32.- нов

Прием на документи – 30 мин.

Обработка на данните и издаване на удостоверението – 60 мин.

Нормативно време – 90 мин.

Преки: 5,52 лв., в т.ч.:

ГРН – 115 мин. х 0,048 = 5,52

Непреки: 115 мин. х 2,30 лв/час = 4,41 лв.

Общ размер на разходите: 9,93 лв.

Чл. 49, т. 33. – нов

Прием на документи – 30 мин.

Обработка на данните и издаване на удостоверението – 60 мин.

Нормативно време – 90 мин.

Преки: 5,52 лв., в т.ч.:

ГРН – 115 мин. х 0,048 = 5,52

Непреки: 115 мин. х 2,30 лв/час = 4,41 лв.

Общ размер на разходите: 9,93 лв.

Чл. 49, т. 34.

Прием на документи – 25 мин.

Обработка на данните и издаване на удостоверението – 35 мин.

Нормативно време – 60 мин.

Преки: 2,88 лв., в т.ч.:

ГРН – 60 мин. х 0,048 = 2,88 лв.

Непреки: 60 мин. х 2,30 лв/час = 2,30 лв.

Общ размер на разходите: 5,18 лв.

Чл. 49, т. 36(г). – нова

Прием на документи – 60 мин.

Многократни консултации със специалисти ГД ГРАО, М-во на правосъдието, съответното посолство в чужбина– 1050  мин.

Решение за признаване или огказ на съдебното решение – 20 мин.

Подпис на решението –10 мин.

Нормативно време – 1140 мин.

Преки: 56,04 лв., в т.ч.:

Кмет – 10 мин. х 0,12 = 1,80

ГРН  – 1130 мин  х 0,048 = 54,24

Непреки: 1140 мин  х 2,30 лв/час = 43,70 лв.

Общ размер на разходите: 99,74 лв.

 

 

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПАЗАРДЖИК

 

 

МОТИВИ

 

към  проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик

 

от Тодор Димитров Попов – Кмет на Община Пазарджик

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

Съгласно изискванията на чл. 28, ал. 1 от ЗНА, към предложения от мен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик, прилагам мотивите си – отговарящи на изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА.

 

І. Причини, налагащи приемането на изменението и допълнението на подзаконовия нормативен акт:

Необходимо е да бъдат изменени и допълнени някои норми от Глава Втора Местни такси, Раздел ІІ “Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна”:

Поради драстичната разлика между таксите, заплащани за преместваемите съоръжения, находящи се  в училища (вкл. до 10 м. от училищната осграда) и таксите за такива съоръжения за търговия на закрито, поставени върху други общински терени. С промяната на таксата от 4,00 лв. на 5,00 лв. се постига по-голяма справедливост и съразмерност.

Наложителна е промяна и в размерите на таксите за преместваеми съоръжения за търговия на открито поставени на общински терени, тъй като е налице голямо търсене на такива терени за разполагане на посочените съоръжения най-вече в пешеходна зона „център”, а същевременно разходите за тяхната поддръжка са минимални. Увеличението на тази такса ще играе роля на регулатор от гледна точка на търсенето и предлагането по отношение на броя на преместваемите съоръжения, разполагани на града.

Местата, върху които са организирани панаири, събори и празници, ползватели са лица, които периодично заявяват желанието си за ползването им, във връзка с конкретно събитие или празник, с цел популяризиране на своята дейност, поради това, че за такъв вид събития се очаква увеличаване на човекопотока и потреблението. В тази връзка се налага увеличаване на тези такси с цел потенциално намаляване броя на издаването на съответните разрешения, предвид ограничеността на предлаганите терени.

През последните години равнището на таксите за ползване на места за поставяне на панорами, стрелбища, моторни лодки, въртележки, детски колички и други, не са променяни. Повечето искания за поставяне на този тип съоръжения са за определени места в града, което ограничава възможността за издаване на нови разрешения за поставянето им. Тези съоръжения са концентрирани в определени райони на града, което дава възможност на досегашните ползватели, възползвайки се от предоставеното им право да определят и да поддържат нива на относително високи цени за предлаганите от тях дейности. В тази връзка се налага изменение на посочената такса.

Наложително е изменение на таксата за преместваеми съоръжения за услуги, поставени върху общински терени, при които дейността се извършва на закрито, тъй като е свързано главно с дейността на ползвателите на премествеми съоръжения – автомивки. През последните години се наблюдава драстично увеличаване на броя на регистрираните автомобили на територията на Общината, което наложи високо ниво на потребление на тази услуга и съответно цена, която не кореспондира и е несъразмерна с ниските нива на таксите, които заплащат ползвателите на тези терени.

Наложителна е промяна на таксата за паркиране на лек автомобил на общински паркинг и на места за кратковременен престой: с оглед стойностите на преките и непреките разходи на БМ „Паркинги и охрана”; както и таксата за паркинги с брояч на минута след първия час.

Във връзка с предложеното увеличение на таксите за паркиране следва да се увеличи и месечния абонамент за целодневен престой за 1 (едно) паркоместо в централната градска част за части от улици, обособени за паркинги и места за кратковременен престой.

            С измененията на Закона за местните данъци и такси /ДВ бр. 70 от 2008 г./ е отменен Раздел V на ЗМДТ Такси за добив на кариерни материали, което налага да бъде отменен Раздел ІV А /Нов/ Такси за добив на кариерни материали (Решение №6/2007г.) в Наредбата. Наложително е да не се таксува попълването на приложение от данъчни декларации, тъй като се извършва служебно от общинската администрация и не следва деклараторите да заплащат такса, което налага отмяната на нормата, предвиждаща тази такса.

Поради това, че данъчната оценка следва да обхваща всички форми на собственост и вещни права е необходимо в обсега на тази оценка да бъдат включени и незавършено строителство; на право на строеж; на право на ползване.

Необходимо е да бъдат изменени и допълнени нормите на Глава втора, Раздел VІ, Такси  и цени за административни услуги, І. Такси, по следните причини:

С обнародването в ДВ, бр.55/21.07.2015 г. и ДВ бр. 39/26.05.2016 г. на измененията на Закона за гражданската регистрация и промените  на Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и на Наредба  № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, се налага извършването на промени както в наименованията на извършваните услуги, тяхното систематизиране с цел унифициране с действащото законодателство, а предвид последното е необходимо размера на таксите за предоставяне на съответните услуги да бъде в зависимост от срока за извършването им и усложняването на процедурата. Налага се промяна в подредбата на видовете документи в съществуващите норми с оглед тяхното систематизиране по вид.

С горепосочените промени в нормативната уредба се въведоха и нови образци, които до този момент не бяха регламентирани в действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик – напр. удостоверение за правно ограничение; за вписване в регистъра на населението; за сключване на брак от български гражданин в чужбина и др.

Ползването на определените програмни продукти, увеличените разходите за канцеларски материали, консумативи за работа и поддържане на техниката увеличиха себестойността на услугата .

 1. Необходимо е да бъдат изменени и допълнени някои норми от Глава Втора Раздел VІ Такси и цени за административни услуги

Причината, налагаща промяната в чл. 50, т. 1 е вътрешното противоречие в нормата, съвместяваща продажбата на недвижими имоти с продажбата на движими вещи. По тези съображения се налага промяна в чл. 50, т. 1, като се заличи текстът „по чл. 46, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Пазарджик и конкретните правомощия на кмета”, който визира продажбата на движими вещи, добавя се думата „жилища”, тъй като жилищата са също недвижими имоти, и се уточни, че се касае за продажба без търг или конкурс.

Следва да се промени нормата на чл. 50, т. 2, като таксата да се дължи за всички способи за прекратяване на съсобственост, предвидени в чл. 36 от ЗОС, а не само за доброволната делба.

 1. Също така е наложително разпоредбите на наредбата да бъдат синхронизирани с нормативни актове от по-висока степен и да бъдат прецизирани. Също така следва да се промени нормата на чл. 50, т. 2, като таксата да се дължи за всички способи за прекратяване на съсобственост, предвидени в чл. 36 от ЗОС, а не само за доброволната делба.

С цел синхронизиране на наредбата с нормативни актове от по-висока степен  е необходимо нормата на. чл. 50, т. 3 да бъде отменена, тъй като чл. 40 от ЗОС не позволява да се извършва замяна на имот – частна общинска собственост, на право на строеж върху имот – частна общинска собственост, или на учредено в полза на общината право на строеж с имот или с право на строеж – собственост на физически лица или на юридически лица, освен в случаите, посочени в закона.

По същите съображения е наложително да се отмени нормата на чл. 50, т. 4 от наредбата, тъй като чл. 37 от ЗОС предвижда правото на строеж да се учредява чрез търг или конкурс, освен при изключенията посочени в ЗОС.

Аналогични са причините са отмяната на чл. 50, т. 6 от наредбата, тъй като Закона за териториално и селищно устройство е отменен, вкл. и § 50а от ПЗР на ЗИД на ЗТСУ; както и т. 7 на чл. 50 от наредбата, тъй като ПМС №235/1996 г. е отменено.

 1. Наложително е да се изменят нормите на Глава втора, Раздел VІ Такси и цени за административни услуги, ІІ. Цени на услуги.

С оглед наложителните стилистични промени, без промяна на цените на услугите, е необходимо изменение на Чл. 53, т. 28б, т. 28в; т. 28г; и т. 28д.

 1. Необходимо е да бъдат изменени разпоредбите на Глава втора, Раздел VІІ, Такси и цени за услуги в Обредни дейности, ІІ. Цени на услуги

С оглед изменението на чл. 51, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация бракове се сключват всеки ден; т.е. не е дължима такса за сключване на бърз брак, което налага отмяната на чл. 57, б. „б” от наредбата.

Справедливо е да бъде променена цената на услугите за траурни дейности, тъй като същата не е променяна от 2008 г, въпреки, че са увеличавани многократно разходите за възнаграждения и осигуровки на гробарите, които извършват тази дейност. Освен това в момента терена в който се копаят нови гробове е бивше сметище, има много камъни, неразложени отпадъци, строителни материали и трудно се копае. За да се подготви парцела се ползва външна услуга, наема се техника – „Катер пилар”, който изкопава гробните места и веднага ги зарива. При погребения  гробните места отново се изкопават  ръчно. Това двойно изкопаване и зариване оскъпява услугата плюс увеличените преки разходи-възнаграждения, инвентар и др.; липсата на урнови стени и специално отредени парцели за урнови гробове налага поставянето на урни в нови или старигробни места, които се изкопават по стандарт, дезинфекцират и се оформят като гроб и се провежда специфичен ритуал. Тези причини обосновават предлаганите изменения в тази част на наредбата.

Необходимо е да бъде прецизирана услугата „Изваждане и пренасяне на кости от един гроб в друг в гробищен парк – Пазарджик”, тъй като на практика се разкриват и зариват два гроба; т.е. работата е двойна  и това налага  увеличение на стойността на услугата.

Поради недостатъчния персонал се налага да отпадне услугата носене на покойник, тъй като тази услуга се включва в траурния ритуал предлаган от погребалните бюра, което налага да бъде отменена нормата на чл. 63в.

Следва да се обособи самостоятелна услуга „изваждане на кости и предаването им на близките”, тъй като някои граждани желаят да бъдат преместени костите на техни покойници в друго населено място, но самото пренасяне  се поема от тях и ангажимента на общината е само относно изваждането на костите от съответния гроб и предаването им. В случая костите не се пренасят в гробно място в Гробищен парк – Пазарджик, а в друго населено място от самите наследници.

Промяната на цената на услугата „Ползване на зала за почерпка за 1 час” се налага поради повишението на цените на почистващите материали, възнаграждението на хигиенистката, и на цената на тока.

За услугата „Еднократно почистване на гроб” следва да се предвиди една цена.  Почистването се извършва ръчно и машинно с тример, който изразходва двутактова горивна смес, корда и др.

            Изменението на цената на услугата „Изсичане на храсти и малки дървета и извозване” е свързано с допълнителни разходи като закупуване на моторен трион „Stihl” през 2015 г. и  ежедневно гориво за работа. Но изсичането на големи дървета и извозване на материала се извършва от БМ СУОПКД.

Поради това, че услугата „равняване на гроб” се извършва ръчно и обхваща почистването на още два съседни гроба и с оглед увеличаването на възнагражденията на работниците се налага и увеличаване на цената на услугата.

Услугата „Издаване на преписи по траурната дейност” по чл. 76 от наредбата се извършва от дирекция ГРН, което налага нейната отмяна в Глава втора, раздел VІІ, ІІ. Цени на услуги.

 1. Необходимо е да бъдат изменени и допълнени някои норми от Глава Втора, Раздел VІІІ  (нов с Решение №24/2005г.), Цени на услуги, предоставяни от Младежки дом – Пазарджик.
 2. Причините за промяната в чл. 81а са: от една страна въвеждането на една такса, независимо от числеността на съставите, а от друга страна – процентът разходи за издръжка по сключваните граждански договори с ръководителите на групи/състави също да бъде един независимо от броя на участниците.

Поради липсата на щатни ръководители на състави в Младежкия дом се налага да бъде отменена нормата на чл. 81а, ал. 1, т. 5 от наредбата.

Справедлливо е да бъде намалена наполовина таксата, заплащана от участниците в съставите/школите при доказана основателна причина за отсъствие от занятия: ваканция, липса на отопление в сградата, заболяване, творчески лагери на съставите извън града и др., доказано от присъствените дневници, както и при второ дете от семейството в един и същи състав.

Справедливо е за ползването на услугите таксата да се заплаща за месеца, в който е предоставяна поради което следва да бъде променена нормата на чл. 81а, ал. 6.

При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

            Принцип на необходимост – необходимо е приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик предвид на гореизложените съображения

            Принципът на обоснованост – цената, която се заплаща за осъществяване на всяка конкретна  услуга е посочена в лева, като обосновка за формирането и е описано в предложения работен проект на нормативния акт, като е посочен начина за формирането и определяне разходоориентиран размер на таксите.

            Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проекта с доклада и мотивите ще бъдат качени на официалния сайт на община Пазарджик за становища и предложения от заинтересованите лица.

            Принципът на съгласуваност –  след покана за обществено обсъждане ще бъдат проведени запитвания със заинтересованите лица.

            Принципът на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – чрез Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик  ще се измени и допълни наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Пазарджик  и наредбата ще съответства на нормативния акт от по- висока степен.

ІІ. Цел на изменението и допълнението на наредбата

Целта на приемане на настоящите промени е въвеждането изменение на съществуващи услуги и въвеждането на нови цени на услугите, които се налагат във връзка с изменение на относимата нормативна уредба, нейното синхронизиране с настъпилите законови промени, правно-техническо и редакционно прецизиране на някои текстове, необходимостта от привеждане на наредбата в съответствие с нормативния акт от по-висока степен, възстановяване на пълните разходи на Общината по предоставяне на услугата, създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на качеството, постигане на по-добра регламентация и прозрачност при определянето и заплащането на дължимите такси.

            ІІІ. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата.

Проектът на предлаганата Наредба не изисква допълнителни финансови или други средства и няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху общинския бюджет.

            ІV. Очаквани резултати

Предоставяните услуги от администрацията на физически и юридически лица да става по по-лесен, по-разбираем и по-достъпен начин, както и повишаване на приходите в бюджета на Общината.

 1. V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за гражданската регистрация, Закона за местните данъци и такси, Наредба №РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитираните закони с правото на Европейския съюз.

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:

 

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик

 

 

 

ДОКЛАД  от Георги  Гайдаров – директор на дирекция БОС в Община Пазарджик  Съдокладчици: Минко Минков – началник отдел МДТ, Георги Шикерджиев – управител на БМ „Паркинги и охрана”,Татяна Папазова – директор на дирекция “Гражданска регистрация на населението”, Ганка Маркова – управител на БМ „Обредни дейности” и Инна Церовска – ръководител на Младежки дом – Пазарджик

Относно: Необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик

След извършен преглед и анализ на действащата НОАМТЦУ се установи, че има необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик

Причините, налагащи приемането на изменението и допълнението на подзаконовия нормативен акт:

Необходимо е да бъдат изменени и допълнени някои норми от Глава Втора Местни такси, Раздел ІІ “Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна”:

Поради драстичната разлика между таксите, заплащани за преместваемите съоръжения, находящи се в в училища (вкл. до 10 м. от училищната осграда) и таксите за такива съоръжения за търговия на закрито, поставени върху други общински терени. С промяната на таксата от 4,00 лв. на 5,00 лв. се постига по-голяма справедливост и съразмерност.

Наложителна е промяна и в размерите на таксите за преместваеми съоръжения за търговия на открито поставени на общински терени, тъй като е налице голямо търсене на такива терени за разполагане на посочените съоръжения най-вече в пешеходна зона „център”, а същевременно разходите за тяхната поддръжка са минимални. Увеличението на тази такса ще играе роля на регулатор от гледна точка на търсенето и предлагането по отношение на броя на преместваемите съоръжения, разполагани на града.

Местата, върху които са организирани панаири, събори и празници, ползватели са лица, които периодично заявяват желанието си за ползването им, във връзка с конкретно събитие или празник, с цел популяризиране на своята дейност, поради това, че за такъв вид събития се очаква увеличаване на човекопотока и потреблението. В тази връзка се налага увеличаване на тези такси с цел потенциално намаляване броя на издаването на съответните разрешения, предвид ограничеността на предлаганите терени.

През последните години равнището на таксите за ползване на места за поставяне на панорами, стрелбища, моторни лодки, въртележки, детски колички и други, не са променяни. Повечето искания за поставяне на този тип съоръжения  са за определени места в града, което ограничава възможността за издаване на нови разрешения за поставянето им. Тези съоръжения са концентрирани в определени райони на града, което дава възможност на досегашните ползватели, възползвайки се от предоставеното им право да определят и да поддържат нива на относително високи цени за предлаганите от тях дейности. В тази връзка се налага изменение на посочената такса.

Наложително е изменение на таксата за преместваеми съоръжения за услуги, поставени върху общински терени, при които дейността се извършва на закрито, тъй като е свързано главно с дейността на ползвателите на премествеми съоръжения – автомивки. През последните години се наблюдава драстично увеличаване на броя на регистрираните автомобили на територията на Общината, което наложи високо ниво на потребление на тази услуга и съответно цена, която не кореспондира и е несъразмерна с ниските нива на таксите, които заплащат ползвателите на тези терени.

Наложителна е промяна на таксата за паркиране на лек автомобил на общински паркинг и на места за кратковременен престой:с оглед стойностите на преките и непреките разходи на БМ „Паркинги и охрана”; както и таксата за паркинги с брояч на минута след първия час.

Във връзка с предложеното увеличение на таксите за паркиране следва да се увеличи и месечния абонамент за целодневен престой за 1(едно) паркоместо в централната градска част за части от улици, обособени за паркинги и места за кратковременен престой.

            С измененията на Закона за местните данъци и такси /ДВ бр. 70 от 2008 г./ е отменен Раздел V на ЗМДТ Такси за добив на кариерни материали, което налага да бъде отменен Раздел ІV А /Нов/ Такси за добив на кариерни материали (Решение №6/2007г.) в Наредбата. Наложително е да не се таксува попълването на приложение от данъчни декларации, тъй като се извършва служебно от общинската администрация и не следва деклараторите да заплащат такса, което налага отмяната на нормата, предвиждаща тази такса.

Поради това, че данъчната оценка следва да обхваща всички форми на собственост и вещни права е необходимо в обсега на тази оценка да бъдат включени и незавършено строителство; на право на строеж; на право на ползване.

Необходимо е да бъдат изменени и допълнени нормите на Глава втора, Раздел VІ, Такси  и цени за административни услуги, І. Такси, по следните причини:

С обнародването в ДВ, бр.55/21.07.2015 г. и ДВ бр. 39/26.05.2016 г. на измененията на Закона за гражданската регистрация и промените  на Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и на Наредба  № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, се налага извършването на промени както в наименованията на извършваните услуги, тяхното систематизиране с цел унифициране с действащото законодателство, а предвид последното е необходимо размера на таксите за предоставяне на съответните услуги да бъде в зависимост от срока за извършването им и усложняването на процедурата. Налага се промяна в подредбата на видовете документи в съществуващите норми с оглед тяхното систематизиране по вид.

С горепосочените промени в нормативната уредба се въведоха и нови образци, които до този момент не бяха регламентирани в действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик – напр. удостоверение за правно ограничение; за вписване в регистъра на населението; за сключване на брак от български гражданин в чужбина и др.

Ползването на определените програмни продукти, увеличените разходите за канцеларски материали, консумативи за работа и поддържане на техниката увеличиха себестойността на услугата .

 1. Необходимо е да бъдат изменени и допълнени някои норми от Глава Втора Раздел VІ Такси и цени за административни услуги

Причината, налагаща промяната в чл. 50, т. 1 е вътрешното противоречие в нормата, съвместяваща продажбата на недвижими имоти с продажбата на движими вещи. По тези съображения се налага промяна в чл. 50, т. 1, като се заличи текстът „по чл. 46, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Пазарджик и конкретните правомощия на кмета”, който визира продажбата на движими вещи, добавя се думата „жилища”, тъй като жилищата са също недвижими имоти, и се уточни, че се касае за продажба без търг или конкурс.

Следва да се промени нормата на чл. 50, т. 2, като таксата да се дължи за всички способи за прекратяване на съсобственост, предвидени в чл. 36 от ЗОС, а не само за доброволната делба.

 1. Също така е наложително разпоредбите на наредбата да бъдат синхронизирани с нормативни актове от по-висока степен и да бъдат прецизирани. Също така следва да се промени нормата на чл. 50, т. 2, като таксата да се дължи за всички способи за прекратяване на съсобственост, предвидени в чл. 36 от ЗОС, а не само за доброволната делба.

С цел синхронизиране на наредбата с нормативни актове от по-висока степен  е необходимо нормата на. чл. 50, т. 3 да бъде отменена, тъй като чл. 40 от ЗОС не позволява да се извършва замяна на имот – частна общинска собственост, на право на строеж върху имот – частна общинска собственост, или на учредено в полза на общината право на строеж с имот или с право на строеж – собственост на физически лица или на юридически лица, освен в случаите, посочени в закона.

По същите съображения е наложително да се отмени нормата на чл. 50, т. 4 от наредбата, тъй като чл. 37 от ЗОС предвижда правото на строеж да се учредява чрез търг или конкурс, освен при изключенията посочени в ЗОС.

Аналогични са причините са отмяната на чл. 50, т. 6 от наредбата, тъй като Закона за териториално и селищно устройство е отменен, вкл. и § 50а от ПЗР на ЗИД на ЗТСУ; както и т. 7 на чл. 50 от наредбата, тъй като ПМС №235/1996 г. е отменено.

 1. Наложително е да се изменят нормите на Глава втора, Раздел VІ Такси и цени за административни услуги, ІІ. Цени на услуги.

С оглед наложителните стилистични промени, без промяна на цените на услугите, е необходимо изменение на Чл. 53, т. 28б, т. 28в; т. 28г; и т. 28д.

 1. Необходимо е да бъдат изменени разпоредбите на Глава втора, Раздел VІІ, Такси и цени за услуги в Обредни дейности, ІІ. Цени на услуги

С оглед изменението на чл. 51, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация бракове се сключват всеки ден; т.е. не е дължима такса за сключване на бърз брак, което налага отмяната на чл. 57, б. „б” от наредбата.

Справедливо е да бъде променена цената на услугите за траурни дейности, тъй като същата не е променяна от 2008 г, въпреки, че са увеличавани многократно разходите за възнаграждения и осигуровки на гробарите, които извършват тази дейност. Освен това в момента терена в който се копаят нови гробове е бивше сметище, има много камъни, неразложени отпадъци, строителни материали и трудно се копае. За да се подготви парцела се ползва външна услуга, наема се техника – „Катер пилар”, който изкопава гробните места и веднага ги зарива. При погребения  гробните места отново се изкопават  ръчно. Това двойно изкопаване и зариване оскъпява услугата плюс увеличените преки разходи-възнаграждения, инвентар и др.; липсата на урнови стени и специално отредени парцели за урнови гробове налага поставянето на урни в нови или старигробни места, които се изкопават по стандарт, дезинфекцират и се оформят като гроб и се провежда специфичен ритуал. Тези причини обосновават предлаганите изменения в тази част на наредбата.

Необходимо е да бъде прецизирана услугата „Изваждане и пренасяне на кости от един гроб в друг в гробищен парк – Пазарджик”, тъй като на практика се разкриват и зариват два гроба; т.е. работата е двойна  и това налага  увеличение на стойността на услугата.

Поради недостатъчния персонал се налага да отпадне услугата носене на покойник, тъй като тази услуга се включва в траурния ритуал предлаган от погребалните бюра, което налага да бъде отменена нормата на чл. 63в.

Следва да се обособи самостоятелна услуга „изваждане на кости и предаването им на близките”, тъй като някои граждани желаят да бъдат преместени костите на техни покойници в друго населено място, но самото пренасяне  се поема от тях и ангажимента на общината е само относно изваждането на костите от съответния гроб и предаването им. В случая костите не се пренасят в гробно място в Гробищен парк – Пазарджик, а в друго населено място от самите наследници.

Промяната на цената на услугата „Ползване на зала за почерпка за 1 час” се налага поради повишението на цените на почистващите материали, възнаграждението на хигиенистката, и на цената на тока.

За услугата „Еднократно почистване на гроб” следва да се предвиди една цена.  Почистването се извършва ръчно и машинно с тример, който изразходва двутактова горивна смес, корда и др.

            Изменението на цената на услугата „Изсичане на храсти и малки дървета и извозване” е свързано с допълнителни разходи като закупуване на моторен трион „Stihl” през 2015 г. и  ежедневно гориво за работа. Но изсичането на големи дървета и извозване на материала се извършва от БМ СУОПКД.

Поради това, че услугата „равняване на гроб” се извършва ръчно и обхваща почистването на още два съседни гроба и с оглед увеличаването на възнагражденията на работниците се налага и увеличаване на цената на услугата.

Услугата „Издаване на преписи по траурната дейност” по чл. 76 от наредбата се извършва от дирекция ГРН, което налага нейната отмяна в Глава втора, раздел VІІ, ІІ. Цени на услуги.

 1. Необходимо е да бъдат изменени и допълнени някои норми от Глава Втора, Раздел VІІІ  (нов с Решение №24/2005г.), Цени на услуги, предоставяни от Младежки дом – Пазарджик.
 2. Причините за промяната в чл. 81а са: от една страна въвеждането на една такса, независимо от числеността на съставите, а от друга страна – процентът разходи за издръжка по сключваните граждански договори с ръководителите на групи/състави също да бъде един независимо от броя на участниците.

Поради липсата на щатни ръководители на състави в Младежкия дом се налага да бъде отменена нормата на чл. 81а, ал. 1, т. 5 от наредбата.

Справедлливо е да бъде намалена наполовина таксата, заплащана от участниците в съставите/школите при доказана основателна причина за отсъствие от занятия: ваканция, липса на отопление в сградата, заболяване, творчески лагери на съставите извън града и др., доказано от присъствените дневници, както и при второ дете от семейството в един и същи състав.

Справедливо е за ползването на услугите таксата да се заплаща за месеца, в който е предоставяна поради което следва да бъде променена нормата на чл. 81а, ал. 6.

Целите  на този проект са:

– актуализиране на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Пазарджик и нейното синхронизиране с настъпилите законови промени;

– правно-техническо и редакционно прецизиране на някои текстове;

– възстановяване на пълните разходи на Общината по предоставяне на услугата;

– създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на качеството;

– постигане на по-добра регламентация и прозрачност при определянето и заплащането на дължимите такси.

Очаквани резултати от прилагането е предоставяните услуги от администрацията на физически и юридически лица да става по-лесен, по-разбираем и по-достъпен начин, както и повишаване на приходите в бюджета на Общината.

Проектът на предлаганата Наредба не изисква допълнителни финансови или други средства и няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху общинския бюджет.

Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за гражданската регистрация, Закона за местните данъци и такси, Наредба №РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитираните закони с правото на Европейския съюз.

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ  ГАЙДАРОВ

Директор на дирекция БОС в Община Пазарджик

   Съдокладчици:  Минко Минков – началник отдел МДТ                                                    ……………………….  Георги Шикерджиев – управител на БМ „Паркинги и охрана”          ……………………….. Татяна Папазова – директор на дирекция ГРН                                       ………………………..  Ганка Маркова – управител на БМ „Обредни дейности”                     …………………………

 

Инна Церовска – ръководител на Младежки дом – Пазарджик          ..………………………    

 

 

 

 

ПРОЕКТ!

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ ………..

на Общински съвет – Пазарджик, взето на

заседанието му, проведено на ……………., с

Протокол № ……

 

ОТНОСНО: Приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и целесъобразно.

Изложени са мотиви от вносителя, които Общинският съвет изцяло споделя.

Общинският съвет – Пазарджик, като обсъди предложението на кмета на Община Пазарджик – Тодор Попов, споделяйки изложените в същото аргументи и след станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 79 от АПК,

Р Е Ш И:

 І. Приема предложения от Кмета на Община Пазарджик – Тодор Попов, проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общинския съвет

 

ПРОЕКТ!

Наредба

за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик

 

 • 1. Текстът на чл. 21, т. 1, последна хипотеза (Решение №24/2005 г.) придобива следното съдържание:

чл. 21, т. 1.ешение № 24/2005 г., Решение №……, Протокол №…… от ………………. г.) в училища (вкл. до 10 м. от училищната осграда) – 5,00 лв.;”

 • 2. Текстът на чл. 22, т. 1 придобива следното съдържание:

чл. 22. т. 1. (изм. с Решение №6/2010 г., Протокол №1, изм. с Решение №225/2014 г., Протокол №12, Решение №….., Протокол №……. от ……………… г.). За гр. Пазарджик:”

– пешеходна зона “Център” – по Приложение №3 – 21,40 лв.;

– първа зона “Широк център” – по Приложение №3 – 16,20 лв.;

– втора зона “Крайни квартали” – останалата част от града – 12,00 лв.”

 • 3. Текстът на чл. 24, т.1 придобива следното съдържание:

чл. 24, т. 1. (изм. с Решение №6/2010 г., Протокол №1; изм. с Решение №225/2014 г., Протокол №12, Решение №….., Протокол №……. от ………………… г. ). За гр. Пазарджик:

– пешеходна зона “Център” – по Приложение № 3 – 2,70 лв.;

– първа зона “Широк център” – по Приложение № 3 – 2,40 лв.;

– втора зона “Крайни квартали” – останалата част от града –  2,00 лв.”

 • 4. Текстът на чл. 25, т. 1 придобива следното съдържание:

„чл. 25. т. 1. (изм. с Решение №6/2010 г., Протокол №1; изм. с Решение №225/2014 г., Протокол №12, Решение №….., Протокол №……. от …………………) За гр. Пазарджик:

– пешеходна зона “Център” – по Приложение №3– 0,70 лв.;

– първа зона “Широк център” – по Приложение №3 – 0.60 лв.;

– втора зона “Крайни квартали” – останалата част от града – 0,50 лв.”

 • 5. Текстът на чл. 26, т. 1. придобива следното съдържание

„чл. 26, т. 1.  (изм. с решение №6/2010 г., Протокол №1; изм. с Решение №225/2014 г., Протокол №12, Решение №….., Протокол №……. от ……………….. г.):

За гр. Пазарджик:

– пешеходна зона “Център” – по Приложение №3 – 8,00 лв.;

– първа зона “Широк център” – по Приложение №3 – 6,70 лв.;

– втора зона “Крайни квартали” – останалата част от града – 6,00 лв.;”

 • 6. Текстът на чл. 34а, ал. 1, б. „а”  придобива следното съдържание:

„чл. 34а, ал. 1, б.,а) (изм. с Решение №219/2009 г., Протокол №19; изм. с решение №6/2010 г., Протокол №1; отм. с Решение №225/2014 г. на Адм. съд – Пазарджик; нов,  Решение №225/2014 г., Протокол №12, Решение №………., Протокол №……… от……………… г.) за всеки час – 1,50 лв. с ДДС”

 • 7. Текстът на чл. 34а, ал. 1, б. „в” придобива следното съдържание:

„чл. 34а, ал. 1, б.,в  (изм. с решение №6/2010 г., Протокол 1; отм. с решение №225/2014 г. на Адм. Съд – Пазарджик; нов, решение №225/2014 г., Протокол №12) за паркинги с брояч на минута след първия час – 0,05 лв. с ДДС за 2 (две) минути.”

 • 8. Текстът на чл.34а, ал. 2 придобива следното съдържание:

            „Чл. 34, ал. (2). (изм. с решение №219/2009 г., Протокол №19; доп. с решение №225/2014 г., Протокол №12) Месечен абонамент за целодневен престой за 1 (едно) паркоместо в централната градска част за части от улици, обособени за паркинги, по списък (Приложение №2) и местата за кратковременен престой100,00 лв. за 1 (един) месец”

 • 9. Отменят се от чл. 46а до чл. 46д включително на Глава втора, раздел ІVа (нов, Решение №6 от 2007 г. Решение № ……., Протокол № …. от ………………………. г.).
 • 10. Текстът на чл. 48, т. 40 се отменя.

            „чл. 48, т. 40. (Решение №24/2005 г., Решение №……., Протокол №……… от……………….. г.. ) отменен. ”

 

 • 11. В текста на чл. 48, т. 42: се добавят думите „и незавършено строителство; на право на строеж; на право на ползване” и придобива следното съдържание:

            „чл. 48, т. 42.ешение №108/2006г., Решение №….., Протокол №….. от …………….. г.) издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство; на право на строеж; на право на ползване.”

 • 12. В текста на чл. 49 се правят следните изменения:
 1. Точката 1 се изменя по следния начин:

            чл. 49, т. 1 (предишна т. 8, изм. с решение №6/2010 г., Протокол №1; изм. и доп. с Решение №225/2014 г., Протокол №12, Решение №…….., Протокол №……. .) регистрация на заявление за промяна на постоянен адрес и издаване на удостоверение – 5,00 лв.”

 1. Точката 2 се изменя по следния начин:

чл. 49, т. 2  (предишна т. 9, отм. с Решение №499/2013 г. на Адм. съд – Пазарджик, нова, Решение №203/2013 г., Протокол №12, Решене №……, Протокол №……… от …………………… г.)  издаване на удостоверение за постоянен адрес – 3,00 лв. ”

 1. Създава се нова точката 3 със следното съдържание:

„Чл. 49, т. 3 (нова с Решение №…….., Протокол №………… от ………………………г.) издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес – 3,00 лв.”

 1. Точката 4 се изменя по следния начин:

            „Чл. 49, т. 4  (предишна т. 8, изм. с Решение №6/2010 г., Протокол №1; изм. и доп.  с Решение №225/2014 г., Протокол №12, Решение №……, Протокол №……. от ………………….. г.) за регистрация на адресна карта за промяна на настоящ адрес и издаване на удостоверение – 5,00 лв.”

 1. 5. Точката 5 се изменя по следния начин:

            „Чл. 49, т. 5 (предишна т. 9, отм. с Решение №499/2013 г.  на Адм. съд – Пазарджик, нова, Решение №203/2013 г., Протокол №12, Решение №………, Протокол №……….. от …………………………..) издаване на удостоверение за настоящ адрес – 3,00 лв.”

 1. 6. Създава се нова точката 6 със следното съдържание:

„Чл. 49, т. 6 (нова с Решение №………, Протокол №…….., от ………………………г.) със следното съдържание: издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес – 3,00 лв.”

            7. Текстът на чл. 49, т. 7 се отменя.

            „чл. 49, т. 7 (Решение №……., Протокол №……….. от ……………………. г.)  отменен.”

 1. Точката 8 се изменя по следния начин:

чл. 49, т. 8 (предишна т. 30, Решение №77/2013 г., Протокол №5, Решение №…….., Протокол №……. от …………………. г.) за извършване на проверка от комисията по чл. 92, ал. 8 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) при адресна регистрация на лица, които не могат да представят документ по чл. 92, ал. 2 от ЗГР – 30.00 лв.”

 1. Текстът на т. 9 се изменя по следния начин:

„чл. 49, т. 9 (предишна т. 20, Решение №219/2009 г., Протокол №19; отм. с Решение №390/2014 г. на Адм. съд – Пазарджик; нова с Решение №225/2014 г., Протокол №12, Решение №………, Протокол №……. от …………………………..г. ) за извършване на адресна регистрация на лежащо болни по домовете – 10,00 лв.”

 1. Създава се нова т. 10 със следното съдържание:

„чл. 49, т. 10  (нова с Решение №………, Протокол №…….., от ………………………г.) адресна регистрация на лица, настанени със заповед в общински социални заведения – безплатно.”

 1. Текстът на т. 11 придобива следното съдържание:

чл. 49, т. 11 (предишна т. 1, изменена с Решение №………., Протокол №……….. от ………………….. г. ) за издаване на удостоверения за наследници:

а) за лица, починали с ЕГН – 5,00 лв., а за всяко последващо удостоверение, издавано заедно с първото – 2,00 лв.;

б) за лица, починали без ЕГН – 10,00 лв., а за всяко последващо удостоверение, издавано заедно с първото – 2,00 лв.”

 1. 12. Текстът на т. 12 придобива следното съдържание:

„чл. 49, т. 12 (предишна т. 6отм. с решение №499/2013 г.  на адм. съд Пазарджик, нова, Решение №203/2013 г., Протокол №12, Решение №……., Протокол №………. от …………………г.)  за издаване на удостоверение за семейно положение – 5,00 лв.”

 1. Текстът на т. 13 придобива следното съдържание:

„чл. 49, т. 13 (предишна т. 27 с Решение №77/2013 г., Протокол №5, Решение №…….., Протокол №…….. от ……………………. г.) за издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца – 5,00 лв.”

 1. Текстът на т. 14 придобива следното съдържание:

„чл. 49, т. 14 (предишна т. 28 с Решение №77/2013 г., Протокол №5, Решение №……., Протокол №…….. от ……………………… г.) за издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки – 5,00 лв.”

 1. Текстът на т. 15 придобива следното съдържание:

„чл. 49, т. 15 (предишна т. 29 с Решение №77/2013 г., Протокол №5, Решение №……., Протокол №…….. от ………………….. г.) издаване на удостоверение за родените от майката деца – 5,00 лв.”

 1. Създава се нова т. 16 със следното съдържание:

чл. 49, т. 16. (нова с Решение №…….,. Протокол №……… от …………………….. г.) издаване на удостоверение за правно ограничение – 5,00 лв.”

 1. Текстът на т. 17 придобива следното съдържание:

„чл. 49, т. 1(предишна т. 2, изменена с Решение №……., Протокол №……….. от …………………………г.) издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена – 5,00 лв.”

 1. Създава се нова т. 18 със следното съдържание:

„чл. 49, т. 18  (нова с Решение №…….., Протокол №……. от ……………………….г. ) издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението – 10,00 лв.”

 1. Създава се нова т. 19 със следното съдържание:

чл. 49, т. 19 (нова с Решение №…….., Протокол №…….. от ……………………………г. )  издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина – 10,00 лв.”

 1. Създава се нова т. 20 със следното съдържание:

чл. 49, т. 20 (нова с Решение №…….., Протокол №……… от ………………………..г. ) издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България – 10,00 лв.”

 1. Създава се нова т. 21 със следното съдържание:

чл. 49, т. 21 (нова с Решение №………, Протокол №……… от ………………………. г.)  издаване на удостоверение (справка) от семеен регистър – 10,00 лв.”

 1. Създава се нова т. 22 със следното съдържание:

чл. 49, т. 22 (нова с Решение №…….., Протокол №……… от ………………………….г.) издаване на заверено ксерокопие от регистъра на населението, актовете за гражданско състояние и други – 3,00 лв.”

 1. Текстът на т. 23 придобива следното съдържание:

чл. 49, т. 23 (предишна т. 22 с Решение №219/2009г., Протокол №19; отм. с Решение №390/27.06.2014 г. на Адм. съд – Пазарджик; нова с Решение №225/2014 г., Протокол №12, Решение №…….., Протокол №………. от……………………………….г.) промяна на режима на имуществените отношения между съпрузи20,00 лв.”

 1. Текстът на т. 24 придобива следното съдържание:

„чл. 49, т. 24 (предишна т. 13, изменена с Решение №………., Протокол №………… от …………………. г.) други видове удостоверения по гражданското състояние по искане на граждани – 10,00 лв.”

 1. Текстът на т. 25 придобива следното съдържание:

„чл. 49, т. 25 (предишна т. 24 с Решение №6/2010 г., Протокол 1; нова с решение №225/2014 г., Протокол №12, Решение № …………, Протокол № ………….. от ……………….. г.) вписване в регистрите на населението на постоянно пребиваващ в Република България чужденец – 100,00 лв.”

 1. Текстът на на т. 26 се отменя.

„ чл. 49, т. 26. (Решение №…….., протокол №……….  от …………….г.) отменен.”

 1. Текстът на т. 27 придобива следното съдържание:

„чл. 49, т. 27 (предишна т. 25с Решение №6/2010 г., Протокол №1; нова с Решение №225/2014 г., Протокол №12, Решение №……., Протокол №……….. от………………. г. ) вписване в регистрите на населението на лице, придобило българско гражданство – 100,00 лв.”

 1. Създава се нова т. 28 със следното съдържание:

„чл. 49, т. 28 (нова с Решение №……., Протокол №………, от …………………… г.) комплектоване на документи към молба за установяване наличие на българско гражданство – 30,00 лв.”

 1. Текстът на т. 29 придобива следното съдържание:

„чл. 49, т. 29 (предишна т. 4 изменена с Решение №……, Протокол №…… от …………….) издаване на удостоверение за раждане – дубликат – 5,00 лв.”

 1. Текстът на т. 30 придобива следното съдържание:

„чл. 49, т. 30 (предишна т. 4 изменена с Решение №……., Протокол №…….. от …………………..) издаване на удостоверение за граждански брак – дубликат – 5,00 лв.”

 1. Текстът на т. 31 придобива следното съдържание:

„чл. 49, т. 31. (предишна т. 5 отм. с решение №499/2013 г. на Адм. съд – Пазарджик, нова, Решение №203/2013 г., Протокол №12, Решение №…., Протокол №….. от ………………. г.) издаване на препис-извлечение от акт за смърт – 5,00 лв.”

 1. 32. Създава се нова т. 32 със следното съдържание:

„чл. 49, т. 32 (нова с Решение №………., Протокол №……… от ……………….. г.)  издаване на преписи от актове за гражданско състояние – 10,00 лв.”

 1. 33. Създава се нова т. 33 със следното съдържание:

„чл. 49, т. 33 (нова с Решение №………, Протокол №……… от ………………….. г.)  издаване на многоезичен препис-извлечение от акт за гражданско състояние – 10,00 лв.”

 1. Текстът на т. 34 придобива следното съдържание:

„чл. 49, т. 34. (предишна т. 3 изменена с Решение №77/2013 г., Протокол №5, Решение №…., Протокол №…. от ……………. г.) издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние – 5,00 лв.”

 1. Текстът на т. 35 придобива следното съдържание:

„чл. 49, т. 35 (предишна т. 12 отм. с Решение №499/2013 г. на Адм. СъдПазарджик, нова, Решение №203/2013 г., Протокол №1, Решение №…., Протокол №……. от ……………. г.) заверка за легализация на документи по гражданското състояние за чужбина – 20,00 лв.”

 1. Текстът на т. 36 се изменя и се създава нова буква „г”, както следва:

 „чл. 49, т. 36 (предишна т. 19 с решение №219/2009 г., Протокол №19, изм. и доп. с решение №77/2013 г., Протокол №5, Решение №……, Протокол №……. от ……………………. г.) комплектоване, признаване/отказ на чуждестранни съдебни решения и други актове, свързани с гражданското състояние и гражданската регистрация, както следва:

а) раждане – 100,00 лв.;

б) сключване на граждански брак – 50,00 лв.;

в) смърт на български гражданин – 20,00 лв.;

г) (нова с Решение №…, Протокол №….. от ………… г.) съдебни решения – 100,00 лв.”

 1. Текстът на т. 37 придобива следното съдържание:

„чл. 49, т. 37 (предишна т. 23 ”а” с Решение №6/2010 г., Протокол №1, изм. и доп. с Решение №77/2013 г., Протокол №5, Решение №………., Протокол №…….. от ………………. г.) регистрация на документи за сключване на граждански брак – 20,00 лв.”

 1. Текстът на т. 38 придобива следното съдържание:

„чл. 49, т. 38 (предишна т. 23 ”б”, Решение №6/2010 г., Протокол №1, изм. и доп. с Решение №77/2013 г., Протокол №5, Решение №……, Протокол №….. от …………………..г.) регистрация на документи за сключване на граждански брак в рамките на работния ден           – 40,00 лв.”

 1. Текстът на т. 39 придобива следното съдържание

„чл. 49, т. 39 (предишна т. 21 с Решение №219/2009г., Протокол №19, отм. с решение №390/27.06.2014 г. на Адм. съд – Пазарджик, нова с Решение №225/2014 г.,Протокол №12, Решение №……, Протокол № ………… от ………………………… г.) извършване на административни услуги по гражданското състояние чрез други общини – 20,00 лв.”

 1. Текстът на т. 40 придобива следното съдържание

„чл. 49, т. 40 (предишна т. 18 с Решение №18/2008 г., отм. с решение №499/2013 г. на Адм. съд – Пазарджик, нова с Решение №203/2013 г., Протокол №12,Решение №……, Протокол №……… от …………………… г. ) за инвалиди с призната първа група инвалидност, с намалена работоспособност с/над 95% – всички видове удостоверения по гражданското състояние, издавани за страната, да се таксуват с 50% отстъпка от определената такса.”

 • 13. В текста чл. 49б, ал. 1, т. 1 се създават нови букви „г”, „д” и в ал. 1 се създава нова т. 5, както следва:

„чл. 49б, ал. 1, т. 1, б. г) (нова с Решение №……., Протокол №….. от ………………..г. ) издаване на многоезичен препис-извлечение от акт за гражданско състояние.”

„чл. 49б, ал. 1, т. 1, б. д) (нова с Решение №….., Протокол №…… от ……………….. г.) издаване на заверено ксерокопие от регистъра на населението, от актовете за гражданско състояние и др.”

„чл. 49б, ал. 1, т. 5 (нова с Решение №….., Протокол №……. от ………………….. г.) издаване на удостоверения за наследници за лица, починали без ЕГН и на удостоверения, за  които  се изискват приложения от други общини – до 1 месец. ”

 • 14. Текстът на чл. 49б, ал. 2 придобива следното съдържание:

„Чл. 49б, ал. (2) Бързата услуга по чл. 49б, ал. 1, т. 3 e равна на стойността на обикновената конкретна административна услуга, умножена с коефициент 2.0, а експресната услуга по чл. 49б, ал. 1, т. 4 e равна на стойността на обикновената конкретна административна услуга, умножена с коефициент 2.5.”

 • 15. Текстът на чл. 49в придобива следното съдържание:

„чл. 49в, ал. 1 (с Решение №77/2013 г., Протокол №5, Решение №……, Протокол №……, от …………………… г.). Срокове за признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган, свързани с гражданското състояние и гражданската регистрация:

1) обикновена услуга – 7 работни дни;

2) експресна услуга – 5 работни дни.”

            „чл. 49в, ал. (2)Решение №77/2013 г., Протокол №5, Решение №….., Протокол №……, от …………………. г.). Експресната услуга по ал. 1, т. 2 се заплаща с 20,00 лв. увеличение.”

 • 16. Текстът на чл. 50 (изм. и доп. с Решение №10/2006г., доп. с Решение №6/2007г.) (изм. с Решение №6/2010 г., Протокол №1, Решение №….., Протокол №…… от ………………. г.) се изменя:
 1. Чл. 50, т. 1 придобива следната редакция:

„чл. 50, т. 1. (изм. и доп. с Решение №10/2006г., доп. с Решение №6/2007г., изм. с Решение №6/2010 г., Протокол №1, Решение №……, Протокол №……. от ………………… г.) продажба на общински имоти и жилища без търг или конкурс – 79,00 лв.”

 1. Чл. 50, т. 2 придобива следната редакция

„чл. 50, т. 2 (изм. и доп. с Решение №10/2006г., доп. с Решение №6/2007г., изм. с Решение №6/2010 г., Протокол №1, Решение №….., Протокол №…… от ………………… г.) при прекратяване на съсобственост по чл. 36 от ЗОС – 79,00 лв.”

 1. Отменя се чл. 50, т. 3:

„чл. 50, т. 3 (изм. и доп. С решение №10/2006г., доп. С решение №6/2007г.) (изм. с Решение №6/2010 г., Протокол №1, Решение №….., Протокол №….., от ………………………… г.) отменен.”

 1. Чл. 50, т. 4 придобива следната редакция:

„чл. 50, т. 4 (изм. и доп. с Решение №10/2006г., доп. с Решение №6/2007г., изм. с Решение №6/2010 г., Протокол №1, Решение №……, Протокол №…….. от ………………….. г.) учредяване право на строеж по чл. 37 от ЗОС – 44,00 лв.”

 1. Отменя се чл. 50, т. 6.

„чл. 50, т. 6 (изм. и доп. с Решение №10/2006г., доп. с Решение №6/2007г., изм. с Решение №6/2010 г., Протокол №1, Решение №…., Протокол №……. от ……………….. г.) отменен.”

 1. Отменя се чл. 50, т. 7.

„чл. 50, т. 7 (изм. и доп. с Решение №10/2006г., доп. с решение №6/2007г.) (изм. с Решение №6/2010 г., Протокол №1, Решение №….., Протокол №…… от ………………… г.) отменен.”

 • 17. Текстът на чл. 53, т. 28б, т. 28в; т. 28г; и т. 28д, се изменя по следния начин:

чл. 53, т. 28б (нова с Решение №18/2008 г., отм. с решение №499/2013 г. на Адм. съд – Пазарджик, нова, с Решение №203/2013 г., Протокол №12, Решение №….., Протокол №…… от …………………… г.) за издаване на препис от документ за платен данък върху превозните средства – 5,00 лв.”

„чл. 53, т. 28в (нова с Решение №13/2009 г., Протокол 2, отм. с Решение №499/2013 г. на Адм. съд – Пазарджик, нова, с Решение №203/2013 г., Протокол №12, Решение № …….., Протокол № …….. от ………………….. г.) за издаване на препис от документ за платени местни ДНИ, ТБО и патентен данък – 5,00 лв.”

„чл. 53, т. 28г (изм. с решение №13/2009 г., Протокол 2, отм. с Решение №499/2013г. на Адм. съд – Пазарджик, изм. с Решение №203/2013 г., Протокол №1, Решение №……., Протокол №….. от …………………. г.) за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ– 10,00 лв.”

„чл. 53, т. 28д (изм. с Решение №13/2009 г., Протокол №2, отм. с Решение №499/2013 г.  на Адм. съд – Пазарджик, изм. с Решение №203/2013 г., Протокол №12, Решение №……, Протокол №……. от …………………. г.) за издаване на копие от подадена данъчна декларация за един брой – 10,00 лв.”

 • 18. Текстът чл. 57, б. „б” се отменя.

чл. 57, буква „б” (изм. с Решение №18/2008 г., отм. с Решение №499/2013 г. на  Адм. съд – Пазарджик, изм. с Решение №203/2013 г., Протокол №12, Решение №….., Протокол …….. от ……………………….. г.) отменен.”

 • 19. Текстът на чл.59, ал. 1 от Наредбата, се изменя, както следва:

„чл. 59, ал. 1 (изм. и доп. с Решение №18/2008 г., изм. с Решение №6/2010 г., Протокол №1, отм. с Решение №225/2014 г. на Адм. съд Пазарджик; нов с решение №225/2014 г., Протокол №12, Решение №……, Протокол №…… от ………………. г.) Погребване в стар гроб – 120,00 лв.”

 • 20. Текстът на чл. 60 се изменя, както следва:

„чл. 60. (изм. с Решение №18/2008 г., отм. с Решение №499/2013 г. на Адм. съд – Пазарджик, нов, с Решение №203/2013 г., Протокол №12, Решение №……, Протокол №……. от ………………. г.). Погребване в нов гроб – 90,00 лв.”

 • 21. Текстът на чл. 62 се изменя, както следва:

„чл. 62. (изм. с Решение №18/2008 г., отм. с Решение №499/2013 г. на Адм. съд – Пазарджик, нов, с Решение №203/2013 г., Протокол №12, Решение №….., Протокол №…… от ………………. г.). Урнополагане – 25,00 лв.”

 • 22. Текстът на чл. 63а се изменя, както следва:

„чл. 63 (изм. с Решение №18/2008 г., отм. с Решение №499/2013 г. на Адм. съд – Пазарджик, нов, с Решение №203/2013 г., Протокол №12, Решение №…., Протокол №…… от ………………. г.). Изваждане и пренасяне на кости от един гроб в друг в гробищен парк – Пазарджик – 105,00 лв.”

 • 23. Текстът на чл. 63в се отменя.

„чл. 63в (решение №18/2008 г., отм. с решение №499/2013 г. на адм. съд Пазарджик, нов, с решение №203/2013 г., Протокол №12, Решение № …….., Протокол № …….. от ………………………………. г.) отменен.”

 • 24. Създава се нов чл. 63г със следното съдържание:

Чл. 63г (с Решение №……, Протокол №……. от ………………. г.).  Изваждане на кости и предаването им на близките – 80,00 лв.”

 • 25. Текстът на чл. 69 се изменя, както следва:

чл. 69 (изм. с Решение №18/2008 г., отм. с Решение №499/2013 г. на Адм. съд – Пазарджик, изм. с Решение №203/2013 г., Протокол №12, Решение №……, Протокол №……. от ……………….г.). Ползване на зала за почерпка за 1 час:

а/ без отопление – 15,00 лв;

б/ с отопление – 25,00 лв.”

 • 26. Текстът на чл. 70 се изменя, както следва:

„чл. 70 (изм. и доп. с Решение №18/2008 г., отм. с Решение №499/2013 г. на Адм. съд – Пазарджик, изм. и доп. с Решение №203/2013 г., Протокол №12, Решение №…., Протокол №……. от  ……………….. г.). Еднократно почистване на гроб -15,00 лв.”

 • 27. Текстът на чл. 71 от Наредбата придобива следното съдържание:

чл. 71 (изм. и доп. с Решение №18/2008 г., отм. с Решение №499/2013 г. на Адм. съд – Пазарджик, изм. и доп. с Решение №203/2013 г., Протокол №12, Решение №…….., Протокол №……….. от ……………………… г.Изсичане на храсти и малки дървета и извозване – 25,00 лв.”

 • 28. Отменя се чл. 72.

„чл. 72 (Решение №18/2008 г., отм. с Решение №499/2013 г. на Адм. съд – Пазарджик, нов, с Решение №203/2013 г., Протокол №12, Решение №……, Пртокол №….. от ……………………. .г.) отменен.”

 • 29. Текстът на чл. 73 придобива следното съдържание:

чл. 73 (изм. с Решение №18/2008 г., отм. с Решение №499/2013 г. на Адм. съд – Пазарджик, изм. с Решение №203/2013 г., Протокол №12, Решение №….., Протокол №……. от …………………….. г.).  Равняване на гроб – 15,00 лв.”

 • 30. Отменя се чл. 76.

„чл. 76 (Решение №18/2008 г., отм. с Решение №499/2013 г. на Адм. съд –  Пазарджик, нов, с Решение №203/2013 г., Протокол №12, Решение №……., Протокол №……. от……………………… г.) отменен.”

 • 31. В текста на чл. 81а, ал. 1 се изменят т. 2 и т. 4, и се отменя т. 5:

„чл. 81а, ал. 1 (доп., с Решение №10/2006г, изм. и доп. с Решение №39/2007 г. изм. с Решение №6/2010 г., Протокол №1, изм. с Решение №221/2013 г., Протокол №13, Решение №….., Протокол № …… от …………..г.), която придобива следното съдържание:

За учебните форми при Младежки дом гр. Пазарджик се определят такси, както следва:

т. 2 (Решение №….. Протокол №…… от …………..г.). За колективно обучение на лица до навършени 19 години – месечна такса на състави и школи -15,00 лв.

т. 4 (Решение №….. Протокол №…… от …………..г..). С ръководителите се сключва граждански договор, като процентът разходи за издръжка е 10%.

т. 5 (Решение №….. Протокол №…… от …………..г.) отменен.”

 • 32. Текстът на чл. 81а, ал. 4 се изменя по следния начин:

„чл. 81а, ал. 4 ( с Решение №6/2010 г., Протокол 1,  изм. с  Решение №221/2013 г. Протокол №13, Решение №…….., Протокол №…….. от …………………. г.). Намалена такса в размер на ½ от определените такси в ал. 1 се заплаща при доказана основателна причина за отсъствие от занятия: ваканция, липса на отопление в сградата, заболяване, творчески лагери на съставите извън града и др., доказано от присъствените дневници, както и при второ дете от семейството в един и същи състав.”

 • 33. Отменя се чл. 81а, ал. 5.

чл. 81а, ал. 5 (с Решение №221/2013 г. Протокол №13, Решение №…., Протокол №……. от …………………… г.) отменен.”

 • 34. Текстът на чл. 81а, ал. 6, която придобива следното съдържание:

„Чл. 81а, ал. 6. (Решение №221/2013 г. Протокол №3, Решение №….., Протокол №…… от …………………………г.). Таксите по този раздел се начисляват и събират от определените за това длъжностни лица и се внасят в общинския бюджет до 25-то число на текущия месец.”

 

В преходните и заключителните разпоредби се създава нов параграф 51:

 

“§ 51. ( нов, с решение №……г., Протокол №……….) Наредбата е изменена и допълнена с Решение  №…… от …………..2017 г., взето с Протокол №……Изменението и допълнението влизат в сила 7 дни след публикуването им в местен ежедневник.”