Бурни дебати предизвика предложението за преобразуване чрез вливане на  ПГ“Хр.Смирненски“ и СУ“Св.Кл.Охридски“ в гр.Ракитово в Средно училище“Св.Кл.Охридски“ в гр.Ракитово на сесията на Общинския съвет във вторник, 24 януари т.г. Като мотиви в предложението бяха посочени намаляване на броя на учениците, обучавани в дневната форма на обучение-77 ученика, затруднения в издръжката, тъй като към 31 декември 2016 г. училището има просрочени задължения в размер на 62 484 лв., както и затруднено поддържане и развитие на материалната база и техническото оборудване.

Целта е да бъде подобрено качеството на учебно-възпитателния процес и да се намалят просрочените задължения. Директорката на Професионалната гимназия „ Хр.Смирненски“ Росица Харискова поиска да се даде 3-годишен гратисен период, за да може училището да приема ученици като професионална гимназия. Главният експерт“ Образование“ в Община Ракитово г-жа Гергана Мандарева обясни, че предложените от ръководството на училището оздравителни планове нямат възможност да покрият задълженията и разходите, като бюджетът стига само за заплати и една малка част  от издръжката. Субсидията, която получава гимназията, не е достатъчна за покриване на разходите, тъй като в тази сума са предвидени целеви средства за поддръжка на базата и за стипендии на учениците. Учебното заведение дължи основно пари към Националната агенция по приходите за осигуровки и ако те не бъдат изплатени, ще бъде наложен запор на сметките на училището и на общината.

Ние не правим закриване, което е лош вариант, а преобразуване – обясни г-жа Мандарева и допълни, че при вливане на гимназията в средното училище ще се оптимизира училищната мрежа и ще има право да се кандидатства по национална програма „Оптимизация на училищната мрежа” към Министерство на образованието и науката, чрез която ще се покрият част от просрочените задължения. Учителите от гимназията и другият помощен персонал ще бъдат преназначени към СУ“Св.Кл.Охридски“, а собствеността на двете училища /сгради и земи/ остава общинска собственост, предоставена за безвъзмездно ползване и управление на СУ „Св. Климент Охридски” Ракитово.

Като тревожен факт бе посочено, че 186 деца в общината завършват 7-ми клас, но децата от Костандово и Дорково не се записват в двете средни училища в Ракитово, а предпочитат учебните заведения в други населени места. Общинският съветник Тодор Тодоров предложи да се сменят специалностите  “Административно обслужване“ и „Телекомуникационни системи“, за да могат да се привличат ученици.

Кметът на Община Ракитово г-н Костадин Холянов и председателят на Общински съвет – Ракитово г-жа Нина Димова предложиха точката за вливането на двете училища да бъде отложена за следващата сесия за да се направи разяснение на обществеността по направеното предложение за оптимизиране на училищната мрежа.