Общинските съветници на Пазарджик приеха бюджета на общината за 2017 година. Сесията стартира работа с гласуването на извънредна точка от дневния ред.

Най-важната точка от днешното заседание безспорно е първата точка, тази за бюджета, каза кметът Тодор Попов, който запозна присъстващите с общата рамка на бъдещите приходи и харчове на общината. С два милиона и половина повече отпуска държавата за харчене на общината, в сравнение с миналата година. През тази година предстои финализирането на Депото, което ще ни донесе приходи от над три милиона лева, които ще бъдат включени в бюджета. Тук не са включени и цеевите средства свързани с европейските проекти, каза още Попов. Те са различно перо и нямат отношение към бюджета. Стана ясно и това, че данъците няма да се вдигат, за разлика от местните такси.

Изказвания относно бюджета направиха инж. Евтим Янев, Илия Джамбазов, Димитър Петков и Благо Солов.

Приходи в размер на 63004 364 лв., са планирани в него. От тях приходите за делигирани от държавата дейности са в размер на 42271 576 лв.,   приходите за местни и дофинансирани дейности са 20 732 788 лв., а преходния остатък от 2016 в размер на 1 440 778 лв., е разпределен по следния начин:

С П Р А В К А
за разпределение на средствата от преходния остатък от 2016 г.
по бюджета на общината за 2017 г.
№ по ред ФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛ ОТ ЕБК ОБЩО в това число
Държавни дейности Местни дейности Дофинан-сиране
1 2 3 4 5 6
1 Общи държавни служби – всичко: 138918 103212 35706 0
в т.ч.       – текущи разходи 138918 103212 35706
                – капиталови разходи 0
2 Отбрана и сигурност – всичко: 113139 113139 0 0
в т.ч.       – текущи разходи 105540 105540
                – капиталови разходи 7599 7599
3 Образование – всичко: 772306 772306 0 0
в т.ч.       – текущи разходи 772306 772306
                – капиталови разходи 0
4 Здравеопазване – всичко: 83410 83410 0 0
в т.ч.       – текущи разходи 83410 83410
                – капиталови разходи 0
5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи – всичко: 244495 244495 0 0
в т.ч.       – текущи разходи 244495 244495
                – капиталови разходи 0
6 Жилищно строителство, благоустройство, комунално с -во и опазване на ок.среда всичко: 0 0 0 0
в т.ч.       – текущи разходи 0
                – капиталови разходи 0
7 Почивно дело, култура, религиозни дейности – всичко: 48992 48992 0 0
в т.ч.       – текущи разходи 48992 48992
                – капиталови разходи 0
8 Икономически дейности и услуги – всичко: 39518 39518 0 0
в т.ч.       – текущи разходи 39518 39518
                – капиталови разходи 0
9 Разходи, некласифицирани в другите разходи – всичко: 0 0 0 0
в т.ч.       – текущи разходи 0
                – капиталови разходи 0
ОБЩО РАЗХОДИ: 1440778 1405072 35706 0
в т.ч.       – текущи разходи 1433179 1397473 35706 0
                – капиталови разходи 7599 7599 0 0
10 Позиции от раздела за Финансиране на бюджетното салдо -353190 -353190
11 Позиции от подразделите Трансфери и Временни безлихвени заеми 4158563 4158563
12 ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 5246151 5210445 35706 0

По разходите в размер на 63 004 364  лв., , е предвидено да бъдат заделени за делегирани държавни дейности в размер на 42 271 576 лв., за държавни дейности дофинансирани с общински приходи 850 000 лв., за местни дейности в размер на   19 882 788  лв.

Съветниците приеха и разчети за целеви разходи и субсидии, както следва за:

1.3.1. Членски внос  17 000 лв.

1.3.2. Помощи за погребение- 3 000 лв.

1.3.3. Субсидии за читалища- 567 500 лв.

1.3.4. Субсидии за спортни клубове- 500 000 лв.

1.3.5. Субсидия за компенсиране на „Тролейбусен транспорт-Пазарджик”АД  за извършвания от дружеството безплатен превоз на граждани на възраст над 70 години и на лица с първа и втора група инвалидност – навършили 68 години в размер на 220 000 лв., платими на 12 равни месечни вноски.

1.3.6. Помощи за фонд „Инвитро”- 50 000 лв.

Кметът на общината бе упълномощен да договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.1.3.1.- 1.3.6.

Приет бе и  поименния списък на капиталовите разходи за 2017 година, финансирани с целева субсидия за капиталови разходи, собствени бюджетни приходи, средства от ЕС и преходен остатък, съгласно приложение №4. Одобрено бе и разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 1 328 600 лв., : за държавни дейности 306 100 лв. и за местни дейности 1 022 500 лв.

Определен бе и максималният размер на общинския дълг за 2017 година, съгласно приложение №5, както следва:

3.1. Лимит за поемане на нов общински дълг през 2017 г. – 1 880 500 лв.

3.2. Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през годината – 0 лв.

3.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на   2017 г.-   4 057 872 лв.

Съветниците одобриха индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно приложение №6, публикувано на сайта на ОбС. Приет е и разчет за разходите и разпределението на средствата, които ще се финансират чрез §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи през 2017 г., съгласно приложение №8.

Определена бе и сума в размер на 1 773 963 лв. от просрочените задължения от минали години в местни дейности, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2017 година и определя сума в размер на 162 000 лв. от просрочените вземания, които ще бъдат събрани през бюджетната година. Приет е и план-график за разплащане на отчетените просрочени задължения, съгласно приложение № 11.

Приети са и следните лимити за разходи –  за представителни цели в размер на 33 200 лв. /в т. ч. 31 500 лв. за общинска администрация и 1 700 лв. за общински съвет/.

Размерът на компенсацията с бюджетни средства за пътни разходи на работниците и служителите за междуселищен транспорт са сто на сто от цените на абонаментните карти за пътуване във втора класа по железопътния транспорт и по автомобилния транспорт за автобус, от местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно, съгласно следните категории длъжности:

1. Артисти – танцьори и музиканти със специално образование от Ансамбъл за народни песни и танци;

2. Оркестранти, диригенти, балетисти, хористи и солист от СОД „Маестро Георги Атанасов”;

3. Служители, експерти и специалисти от общинска администрация, назначени с конкурс.

Компенсирането с бюджетни средства ще се извършва срещу фактури, билети, абонаментни карти или фактура, с приложени към нея фискални бонове за заредено гориво на личните автомобили, посочени данни за вида и марката на личното моторно превозно средство, за разхода, вида и цената на горивото, за маршрута и разстоянията в километри по републиканската пътна мрежа, по които се установяват пътните пари. Работещите в една организация или творчески звена, пътуващи от едно и също населено място, да пътуват с минимален възможен брой автомобили от гледна точка на тяхната вместимост. При представена фактура за заредено гориво на личните автомобили се изплащат пътни пари, равни на равностойността на изразходваното гориво по разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство, за най-икономичния режим на движение.

Кметът на общината ще утвърди списък на длъжностите и на лицата, които имат право на заплащане на транспортните разноски.

Възложено бе на кмета на общината да подпомага разходите за погребения на лица, починали на територията на община Пазарджик – самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане. Помощта включва разходите за: издаване на смъртен акт, отпечатване на 5 броя некролози, ковчег, превоз на покойника, надгробен знак, изкопаване и заравяне на гроба или кремиране.

Определен бе и максимален размер на наличните в края на годината задължения за разход в размер на 5 207 459 лева, а минималният размер е предвиден за 1 358 196 лева.

Разходването на бюджетните средства ще се осъществява при съблюдаване на следните приоритети:

13.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни.

13.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за трудови разходи; за лихви и погашения по главниците по общинския дълг; за покриване на просрочените задължения от минали години в размера определен по т.7; за разходи, свързани с дейности, за които се събират такси; за хранителни продукти; неотложни сезонни разходи – горива, ел. енергия, отопление, вода и неотложни текущи ремонти.