Запис на заповед на стойност 75 056,53  лв. бе упълномощен да подпише кметът на Пазарджик Тодор Попов по време на днешното заседание на ОбС – Пзарджик.

Причината за това е стартиралият от първи декември миналата година проект за „Обновяванена градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица-Болницата“ на град Пазарджик“, който  се реализира  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“,   „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Проектът е с продължителност 21 месеца и е на стойност 7 505 652,73 лв., от които 1 125 847,91 лв. са национално съфинансиране, а 6 379 804,82 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие. Съгласно клаузите на Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Община Пазарджик следва да бъде изплатен аванс в размер до 2 626 978.46 лв., представляващи до 35 % от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ по ОПРР, от които – 1 %  след издаване на административния договор, и остатъка от определения размер на аванса  –  след сключване на първия договор за строителство. На настоящия етап от реализацията на проекта предстои да бъде подадено Искане за авансово плащане в размер на 75 056,53 лв., представляващо 1 % от стойността на БФП.

Във връзка с осигуряване на необходимото обезпечение на авансовото плащане по проект „Обновяванена градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица-Болницата“ на град Пазарджик“, бе необходимо Общински съвет – Пазарджик да упълномощи кмета Тодор Попов за поемане на задължение в размер на 75 056,53  лв. (седемдесет и пет хиляди петдесет и шест лева и  петдесет и три стотинки) посредством подписване Запис на заповед.

Кметът бе упълномощен да сложи подпис под документа с гласовете на 36 съветници.