Срокът за подаване на заявление за прием на деца, за  яслена и първа възрастова група, е в периода от 15 януари до 30 април на съответната календарна година.Това гласи Наредбата за условията и записването на деца в детски градини и предучилищно обучение, която ще бъде разглеждана и вероятно приета днес от Общинския съвет в Пазарджик.

При приема на деца в яслена група и  първа възрастова група класирането се извършва по следните критерии:

 1. Деца със специални образователни потребности – 4 точки;
 2. Деца, чиито брат (сестра) посещава същата детска градина – 2 точки;
 3. Деца кръгли сираци -6 точки
 4.  Деца полусираци– 5 точки;
 5. Деца с увреждания над 50% и/или деца с тежки хронични заболявания, посочени в Приложение № 5 към чл. 21, т. 7 от Наредба № 19 за експертиза за инвалидност на децата до 16 – годишна възраст – 5 точки;
 6. Трето и следващо дете на многодетни родители (доказано с представени копия от актовете за раждане на всички деца) – 2 точки;
 7. Деца – близнаци, тризнаци, четиризнаци и т.н. – 3 точки;
 8. Деца от приемни семейства, по чл. 26 от Закона за закрила на детето – 1 точка;
 9. Деца, на които един от родителите е с инвалидност над 50% (доказано с представено копие от решение на ТЕЛК) – 2 точки;
 10. Деца на двама работещи родители – 2 точки;
 11. Деца с един работещ родител- 1 точка;
 12. Деца от семейства, в които  един от родителите е редовен студен- 1 точка;
 13. Деца от семейства, в които поне един от родителите работи в системата на образованието – 1 точка;
 14. Постоянен адрес в близост до  детската градина- 3 точки;
 15. Настоящ адрес в района близост до детската градина- 1 точка;

Класирането на „градинарчетата“ се извършва съгласно постъпилите заявления за прием в детска градина, на база общ сбор от точки, по критериите определени по предходните показатели. В случаите когато, кандидатстващите деца са с равен сбор от точки, то те се приемат по реда на входящия номер на заявлението за кандидатстване за прием. Децата от яслена и първа възрастова група могат да се класират и запишат в група с по-голяма възраст на децата, при наличие на свободни места и липса на подадени заявления за прием на деца от съответната възрастова група. В група в детска градина и в училище може да се обучават до три деца със специални образователни потребности. В случаите, когато на територията на населеното място няма друга група , която да осигурява същото по вид образование, броят на децата със специални образователни потребности в конкретна група  може да бъде по-голям от посочения в ал. 3 след разрешение на Началника на Регионалното управление на образованието – Пазарджик.

За 14 часа е насрочено заседанието на ситипарламента, а дневният му ред съдържа 28 точки. Първата от тях е приемането на бюджета за 2017 г.