В община Пазарджик стартира кампанията за плащане на местните данъци и такси (данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци), съобщи днес кметът на областния град Тодор Попов. Касите на отдел „Местни данъци и такси“ ще работят от 8.30 до 18.30 часа, без прекъсване. Отстъпка от 5 %  ще има за всички собственици на недвижими имоти и автомобили, които ще платят своите задължения за 2017 година до 02 май 2017 година.

През тази седмица данъчно задължените физически и юридически лица от община Пазарджик ще получат съобщения за размера на дължимите местни данъци и такси и сроковете за тяхното плащане. В данъчните съобщенията ще бъдат включени и задълженията за данък върху превозните средства, както и информация за неплатени задължения за минали години и начислените лихви,  описани по отделно за  всеки конкретен имот или превозно средство.

Изпълнението на данъчните приходи (в т.ч. лихви) за периода от 01.01.2016 до 31.12.2016г. е в размер на 16 139 300 лв. или 122% изпълнение спрямо началния годишен план, като през 2016 г. са събрани повече данъчни приходи в сравнение със предходна 2015 г. с общо 3 475 594 лв. ,  в т.ч. от :

ДНИ                                286 112 лв.

ТБО                                 670 941 лв.

ДМПС                           1 827 840 лв.

Данък придобиване          664 566 лв.

Патент                                26 135 лв.

Справката за изпълнението на приходите от отдел МДТ за периода от 01.01.2016 до 31.12.2016г. е както следва:

вид данък Начален план 2016г. Изпълнение

01.01.-31.12.2016

Изпълнение в
лв. лв. %
ДНИ ЗА ПЕРИОДА: 2 100 000 2 351 697 112%
ТБО ЗА ПЕРИОДА: 6 500 000 6 721 911 103%
ДМПС ЗА ПЕРИОДА: 2 700 000 4 507 309 167%
ПАТЕНТ ЗА ПЕРИОДА: 200 000 242 526 121%
ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ ЗА      
ПЕРИОДА: 1 700 000 2 315 857 115%
ОБЩО : 13 200 000 16 139 300 122%

Увеличените приходи са в резултат на предприетите мерки от данъчната администрация по установяването на задължения за недекларирани МПС за предходни години и предприетите принудителни мерки за събиране на вземанията от неизправните длъжници, като през 2016 год. са образувани 2 076 броя изпълнителни дела при държавен и частен съдебен изпълнител за обща сума в размер на 1 192 476 лева.

Едновременно с това, усилията на отдел МДТ са насочени и към прекъсване на давностните срокове чрез издаването на АУЗД като през  2016 год. са издадени нови 2 105 броя акта на физически и  юридически лица за сума от общо 2 047 123 лв., в т.ч. лихви 373 592 лв.

Отдел “МДТ” продължава с принудителните мерки за събиране на вземанията от неизправните длъжници, като през 2017 година усилията основно ще бъдат насочени към образуването на изпълнителни производства срещу физически и  юридически лица за принудително събиране на неплатени данъчни задължения от минали години.