На предстоящите избори за Народно събрание, които ще се проведат на 26 март, в Община Пазарджик са образувани 148 избирателни секции, като за град Пазарджик те са 94, а за кметствата са 54, съобщи кметът Тодор Попов.

Променен е адресът на избирателна секция №198, образувана в кметство Крали Марко от – Клуб на пенсионера в – сградата на кметството.

Предварителните избирателни списъци са обявени от общинската администрация на определените със Заповед на Кмета на Общината места и са публикувани на интернет страницата – www.pazardjik.bg.

Броят на избирателите към 01.02.2017 г. е 105 505 за цялата община, като за град Пазарджик броят на имащите право на глас е 69 959, а за  кметствата – 35 546, уточни кметът.

До 15.03.2017 г. ще бъде получен от ГД ГРАО и обявен списъкът на лицата, които нямат право да гласуват на предстоящите избори.

Срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес на избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и за гласуване на друго място е до 11.03.2017 г. ( вкл.).

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си в писмена форма чрез заявление, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянен или по настоящ адрес (когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящ адрес) до 11.03.2017 г. (вкл.).

Подвижна избирателна секция се образува при минимум 10 подадени заявления за цялата община.

Избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки  в избирателния списък, може да поиска отстраняването им с писмено заявление не по-късно от 18.03.2017г. (вкл.).

Всеки желаещ може да направи справка в избирателните списъци на  безплатен телефон: 0800 18809.