Във връзка с разпространена информация в печатни и електронни медии, че Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, известна като програмата за саниране, е замразена или спряна, пресцентърът на Министерството на регионалното развитие уточнява, че това не отговаря на фактите и обективната действителност.

В съобщение на МРРБ от 22.02.2017 г. ясно и категорично е посочено, че за Програмата има гарантирано държавното финансиране от 2 млрд. лв., които ще обезпечат всички сключени до януари 2016 г. договори за целево финансиране, които са 2022.

Поради индикации за зачестили случаи на недоволство от бавния процес на анексиране на договорите за целево финансиране от страна на „Българска банка за развитие“АД (ББР), министърът на регионалното развитие и благоустройството, с писма от 14.02.2017 г. и 22.02.2017 г., е дал указания към банката да бъдат подписани всички заявени искания за сключване на анекси към текущите 2022 договора до достигане на разполагаемия финансов ресурс.

Всички плащанията по вече сключените договори между общините и избраните изпълнители за отделните дейности по обновяване на сградите се извършват от „Българска банка за развитие“АД в съответствие с ангажиментите на тристранно подписаните договори между ББР, областен управител и община.

МРРБ не е част от този процес, съгласно приетите с ПМС18/2015 г. методически указания към Програмата.

От регулярно събираната от МРРБ информация за разплатените суми от страна на ББР към фирмите – изпълнители е видно, че към дата 30.01.2017 г., те възлизат на 488 017 939,71 лева.

МРРБ отново обръща внимание, че при наличие на свободен финансов ресурс по Програмата след сключването на всички анекси към текущите договори, ще бъде възстановено сключването на нови договори за целево финансиране с „Българска банка за развитие“АД.

Ръководството на МРРБ потвърждава изразената публично позиция, че Програмата е важна за хората и бизнеса, и следва тя да продължи при наличие на осигурено финансиране, висок контрол и ясни критерии за обхвата на допустимите дейности, които да не подлежат на тълкуване.