На 22 февруари 2017 година от 16,00 часа в конферентната зала на НУ „Паисий Хилендарски” – гр. Стрелча се проведе началната пресконференция за представяне на  проект „Обединени от знанието” в изпълнение на Договор № BG05M2OP001-3.002-0263-С01  по процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства  и/или търсещи или получили международна закрила” от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, Приоритетна ос „Образователна среда за активно социално приобщаване”.

Проектът е на обща стойност 377 779.80 лв., от които финансиране от ЕС – 321 112.83 лв. и национално финансиране – 56 666.97 лв. със срок за изпълнение 24 месеца – 23.01.2017 г. – 23.01.2019 г.

Бенефициент е НУ „Паисий Хилендарски” – гр. Стрелча в партньорство с Община Стрелча, СУ „Св.Св.Кирил и Методий”  гр.Стрелча и Сдружение „Национално сдружение на клубовете на запасното войнство  за честта на пагона“.

Ръководителят на екипа г-жа Иванка Петришка представи целите и дейностите по  проекта. Главната цел е свързана с подобряването  на условията за равен достъп до качествено образование на ученици от етническите малцинства чрез осигуряване на подходяща образователна среда за включването им по активно в училищния живот и подпомагането им да се изградят като пълноценни граждани, за да постигнат успешна реализация. Дейностите по проекта са насочени в няколко посоки – провеждане на допълнителни часове за обучение по български език, литература и математика за ученици от НУ „Паисий Хилендарски“ и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, застрашени от отпадане, и за които българският език не е майчин, сформиране на клубове за изучаване и съхраняване на  културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници и провеждане на образователни летни тренировъчни лагери и пътувания.

На информационното събитие присъстваха екипът на проекта, зам.-кметът на Община Стрелча Нели Фингарова и служители от администрацията, експертът от РИО – Пазарджик Албена Димитрова, Общественият съвет към НУ „Паисий Хилендарски”, представители на медии, гости.