Трима нови съдии са постъпили на работа в Районен съд – Пазарджик през изминалата година, стана яно от отчета на правната институция в областния град.  След проведен от Висшия съдебен съвет конкурс са назначени съдиите Таня Петкова, Димитър Чардаков и Христо Георгиев, те са встъпили в длъжност на 23 февруари.

През 2016г. с решение на Пленума на ВСС от 19 май щатната численост на съда е била увеличена с една щатна бройка за съдия. Така към края на миналата година са правораздавали 18 съдии, но има и един незает съдийски щат. В наказателната колегия работят 6 съдии, в гражданската 9 съдии.

През отчетния период съдия Цветанка Вълчева е командирована в Окръжен съд-Пазарджик на незает щат до провеждане на конкурс и встъпване в длъжност на спечелилия кандидат. Съдия Николинка Попова е била командирована от 01.04.2016г. до 31.12.2016г., а съдия Иванка Илинова – от 04.04.2016г. до 05.07.2016г.

В Районен съд – Пазарджик към момента работят двама държавни съдебни изпълнители – Мариана Симонова и Венцислав Люнгов, като от първи април има незаета щатна бройка за държавен съдебен изпълнител и няма назначен ръководител.

В Районен съд – Пазарджик работят 3-ма съдии по вписванията – Мария Милева, Боряна Ангушева и Ася Томова.  

През 2016г. са образувани общо 7 491 дела, от които 4758 граждански дела и 2733 наказателни дела.

 

          2016г.         2015г.         2014г.         2013г.
          7491

     4758+2733

        7131

4356 +2775

        6350

4040 +2306

        7196

4760+2436

Общото постъпление на дела в РС-Пазарджик за отчетния период е значително завишено в сравнение с постъпленията за 2015г. – с 360 дела, което се дължи на увеличение постъпленията на граждански дела – с 402 бр. повече от 2015г. – предимно дела по реда на чл.410 и чл.417 от ГПК, на частни граждански дела. Постъплението на наказателни дела е с 42бр. по-малко в сравнение с 2015г. и е в резултат на намалелия брой ЧНД.

   Дела за разглеждане

година   останали

несвършени

постъпили за раз-глеждане свършени

по същество

свършени

прекратени

несвършени

в края на   периода

2013 907 7196 8103 6178 949 976
2014 976 6350 7326 5476 928 922
2015 922 7131 8053 6316 880 857
2016 857 7491 8348 6589 968 791

В началото на 2016г. в РС-Пазарджик е имало останали несвършени от предходната 2015г. общо 857 – от тях 571 граждански дела и 286 наказателни дела – и при постъпили общо 7491 дела е имало за разглеждане 8348 дела – с 295 бр.повече от 2015г. – от тях 5329 граждански и 3019 наказателни.

През 2016г. са свършени общо 7 557 дела, от които 4 788 граждански и  2 769 наказателни.

В 3-месечен срок са приключили общо 6 767 дела или  90%, от които  4 337 граждански или 91% и 2 430 наказателни или 88%.

Съгласно указанията на ВСС, дадени с писмо от 19.01.201г. – в 3-месечен срок са приключили общо 6 461 дела или  85%, от които  4 031 граждански или 84% и 2 430 наказателни или 88%.

Със съдебен акт по същество са приключили 6 589 дела, от които  4 317 граждански и 2 272 наказателни.

Прекратени са производствата по 968 дела, от които по 471 граждански и по 497 наказателни.

Проведени са 10 084 заседания – 6 069 граждански и 4 015 наказателни – , в т.ч. 5 039 открити и 5 045 закрити.

 

   година    общо

свършени

до 3 мес.

брой

  до 3 мес.

%

решени по

същество

прекратени
     2013    7 127    6 229       87     6 178      949
     2014    6 404    5 364       84     5 476      928
     2015    7 196    6 370       89     6 316      880
     2016    7 557    6 767       90     6 589      968

 

Заб. Съгласно писмо от 19.01.201г. на ВСС 3-месечният срок следва да се отчита от деня на образуване на делото до решаването му по същество, което указание предстои да бъде приложено през 2017г. Прилагайки този метод на изчисления процентът дела, приключили в 3-месечен срок, е 85%

Анализът на тези данни налага извода, че процентът на свършените дела в тримесечен срок през 2016г. се е повишил в сравнение с предходната и е най- висок за изминалите четири години. Макар в известна степен това се дължи на вида дела с увеличено постъпление – по заповедното производство и ЧГД, то не следва да се пренебрегва приноса на съдиите, работещи в двете колегии в намален състав спрямо щатната численост – с 3-ма съдии по-малко за отчетния период – двама в гражданска и един в наказателна колегия.

Отделно от това шест от съдиите в гражданска колегия през отчетния период неколкократно са били командировани да разглеждат дела в другите районни съдилища в съдебния окръг, който факт поради проявените професионализъм и отговорност не е довел до забавяне движението на част от разпределените им дела, съответно приключването им в 3-месечния срок.

Горепосочените цифри в табличен вид са както следва:

 

       година    постъпили     за разглеждане       свършени
        2013г.         7196           8103            7127
        2014г.         6350           7326            6404
        2015г.         7131           8053            7196
        2016г.         7491           8348            7557

 Несвършени дела

 Броят на останалите несвършени дела в РС-Пазарджик към 31.12.2016г. е 791, от които 541 граждански и 250 наказателни.

 

2016г. 2015г. 2014г. 2013г.
           791

541+250

 

           857

     571+ 286

           922

     603+ 319

976

574 + 402

 

Наблюдава се значително намаление както на висящите граждански, така и на висящите наказателни дела в края на отчетния период – с по тридесет дела. Независимо, че през 2016г. съдиите от двете колегии са работили в непълен състав, то постигнатите резултати се дължат изключително на проявявания професионализъм и непрекъснатия им стремеж да приключват делата в сроковете по ГПК и НПК.

НАТОВАРЕНОСТ

          През 2016г. РС-Пазарджик е разполагал с 18 съдийски щата, като 1 щат е открит през отчетната година и не е зает до края й. Натовареността по щат спрямо делата за разглеждане е 38,65, а спрямо свършените дела – 34,99. Действителната натовареност спрямо делата за разглеждане е 48,06, а спрямо свършените – 43,51.

        година натовареност по щат спрямо постъпилите дела натовареност по щат спрямо дела за разглеждане натовареност по щат спрямо свършени дела
   2013г.        39,98         45,02        39,59
   2014г.        35,28         40,70        35,58
   2015г.        34,96         39,48        35,27
   2016г.        34,68         38,65        34,99

 

        година действителна

натовареност спрямо постъпилите дела

действителна натовареност спрямо дела за разглеждане действителна натовареност спрямо свършени дела
   2013г.      49,97      56,27      49,49
   2014г.      44,45      51,28      44,83
   2015г.      48,60      54,88      49,04
   2016г.      43,13      48,06      43,51

 

Следва да се има предвид, че в посочените цифри не са включени делата, разглеждани и приключени от съдиите от Районен съд-Пазарджик при командироването им в другите районни съдилища в рамките на съдебния район. Последното би довело до увеличаване на натовареността – както спрямо делата за разглеждане, така и спрямо свършените. Налага се категорично извода, че за поредна година Районен съд-Пазарджик работи при трайно висока натовареност. И през 2016г. е налице съществена разлика между натовареността по щат и действителната такава, което се обуславя от командироването на съдии, незаети щатове и необявяване на конкурси за попълване на свободните такива.