През четвъртото тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Пазарджик е 101.7 хил., от които 57.5 хил. са мъже, а 44.2 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица намалява с 2.8%, а спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г. – с 4.4%, съобщиха от Териториалното статистическо бюро в Пазарджик.

Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2016 г. е 45.8% (при 49.2% за страната), съответно 53.5% за мъжете и 38.6% за жените. По коефициент на заетост област Пазарджик е на 19-о място в страната.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. заетите лица на възраст 15-64 навършени години са 99.3 хил., като 55.9 хил. от тях са мъже, а 43.5 хил. са жени. Общият брой на заетите лица намалява както в сравнение с третото тримесечие на 2016 г ., така и в сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 г., съответно с 3.8% и 4.6%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15-64 навършени години е 58.4%, съответно 64.3% за мъжете и 52.2% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. този коефициент намалява с 2.0 процентни пункта.