През януари 2017 г. в област Пазарджик са функционирали 51 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 981, а на леглата – 3 964. В сравнение с януари 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) не се променя, а на леглата в тях се увеличава с 4.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2017 г. е 48 480, или с 10.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 12.7%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди.

През януари 2017 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 95.4% от общия брой нощувки на чужди граждани и 90.5% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 4.6 и 9.5%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Русия – 23.1%, следвани от бившата югославска република Македония – 21.3% и Турция – 7.1% .

Пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2017 г. в област Пазарджик се увеличават с 9.6% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 21 783. От всички пренощували лица 95.8% са българи, като по-голямата част от тях (89.4%) са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.2 нощувки. Пренощувалите чужденци са 924 като 93.3% от тях са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.2 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2017 г. е 40.2%, като тя е по-висока в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди – 52.2%, в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (12.3%). В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата се увеличава с 2.2 процентни пункта, като при местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди е регистрирано увеличение с 1.9 процентни пункта, а при местата за настаняване с 1 и 2 звезди има намаление – с 0.3 процентни пункта.

Приходите от нощувки през януари 2017 г. достигат 2 800 735 лв., или с 13.2% повече в сравнение с януари 2016 година. Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани – с 15.9% и намаление от чужди – с 11.1%.