Община Стрелча стартира кампания за пролетно почистване на населените места в периода 16 март – 09 април 2017 г.  Кметът Стойно Чачов призовава съгражданите с активен личен труд да подкрепят инициативата за пролетно почистване на дворове, градини и околностите на града. За целта бе създадена организация за пролетно почистване, която включва местата за събиране на отпадъци, да бъдат местата до контейнерите и кофите за смет, а всички желаещи могат да получат полиетиленови чували и ръкавици от ОП „БКС и ОИ” за град Стрелча, и от кметовете на селата. Вместо да се възползват от това предложение част от хората си изхвърлиха отпадъците в близки до града местностти, съобщиха от общината. Това поведение е недопустимо.

Необходимо е спазването на някои основни правила:
– Всички събрани битови отпадъци да се изхвърлят в съдовете за смет, а когато се запълнят да се събират в чували, които да се поставят на удобно за извозване място до контейнерите.
– Да се спазват правилата при изхвърляне на пожароопасни и избухливи вещества, незгаснала сгур, строителни материали, твърди и обемисти предмети;
– Отпадъците от животновъдна дейност да се изхвърлят на обособените за това торища;
– При почистването и събиране на отпадъци да се спазват правилата за противопожарна безопасност, регламентирани с Наредба за пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Стрелча, както и правилата, регламентирани с Наредба №2 за опазване и поддържане на чистотата в община Стрелча и Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и имущество на територията на община Стрелча.

Изхвърлянето на отпадъци през оградата или в крайградската зона по никакъв начин не означава почистване. Поради естественото разположение на град Стрелча в местност със стръмни склонове, дъждовете отново връщат изхвърленото в нашите градини и улици, под формата на подпочвени води, замърсени с болести и нечистотии.
От общината напомниха, че при установяване на нарушения на регламентирания обществен ред и изхвърляне на отпадъци на места, извън определените за това, нарушителите подлежат на санкциониране със съответните глоби.

Сигнали за нерегламентирани сметища може да подавате на тел. 03532/20-20 и на ел. поща на Община Стрелча: kmet.strelcha@gmail.com