На извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК- Пазарджик, днес бе сключен договор между Асоциация по ВиК – Пазарджик и „ВиК- в ликвидация” ЕООД гр. Пазарджик .Той бе подписан от областния управител и председател на Асоциацията Златко Митрев и управителя на „ВиК- в ликвидация” ЕООД гр. Пазарджик инж. Атанас Узунов. На заседанието присъстваха  зам. кметовете на общините Пазарджик и Лесичово – Петър Петров и Кирил Гелеменов, секретарят на община Септември Нина Вардина и представител на община Стрелча.

Договорът е изготвен от МРРБ за период от 15 години и включва стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията на общините в област Пазарджик, които са членове на Асоциацията. Съгласно договора, оператораторът се ангажира освен да поддържа съществуващите системи, да изгражда и нови такива, също така и да направи капиталови инвeстиции в размер на 8 млн.лв. през следващите 15 години.

Предвидените финансови средства ще бъдат инвестирани в дейности по отвеждане и пречистване на отпадъчни води и доставяне вода на потребителите. Ще бъдат обхванати различни водоизточници, довеждащи водопроводи, разпределителна водопроводна мрежа, канализационна мрежа, пречиствателни станции за отпадни води.  На територията на област Пазарджик,  ВиК- в ликвидация” ЕООД обслужва общо 55 населени места, както следва: 32 в община Пазарджик, 15 в община Септември, 7 в община Лесичово и 1 населено място в община Белово. Подписаният днес договор беше съгласуван на заседания на общинските съвети в Пазарджик, Септември и Лесичово. За общините Панагюрище и Стрелча, които се присъединиха към Асоциацията по ВиК в областта, предстои подписване на анекс към настоящия договор.

С днешния акт се цели  подобряване състоянието на водоснабдителната инфраструктура, по-високо качество и ефективност на ВиК услугите, възможност за усвояване на средства от фондовете на ЕС и постигане на съответствие с европейските директиви за качество на питейните и отпадъчните води, на социално поносима за населението цена.