РИОСВ-Пазарджик засилва контрола за опазване на резерватите Купена, Дупката, Беглика и Мантарица от пожари. Изготвен е оперативен план за съвместни действия с РДПБЗН – Пазарджик. Проверено е състоянието на противопожарното оборудване /лопати, пожарогасители, пръскачки и др./ и на противопожарните депа. Определени са отговорници по противопожарна охрана за четирите охранителни участъка на резерватите. В случай на пожар в резерватите или в районите около тях са изготвени схеми за оповестяване на бедствието.

Периодът от 1 април до 31 октомври е определен за пожароопасен сезон в защитените територии – изключителна държавна собственост със заповед на министъра на околната среда и водите. Заповедта цели вземането на мерки за недопускане възникването на пожари и ограничаване на тяхното развитие и разпространение в защитени територии. Описани са и задълженията на кметовете на съответните общини, в обхвата на които попадат защитени територии. В случай на пожар те трябва да организират доброволчески гасачески групи от местното население.

На нарушителите на заповедта ще се налагат глоби – от 500 до 5000 лв. на физически лица и от 1000 до 10 000 лв. на юридическите.

През последния месец специалистите въоръжена охрана извършиха 16 проверки в местностите „Пропадналица“ и „Столък“ в резерват „Купена“ и в местностите „Скелите“ и „Пашино бърдо“ в резерват „Мантарица“. При една от проверките в  резерват „Купена“ са забелязани нарушители, извършващи незаконна сеч на дърва от вида габър и бук. Унищожени са вещите, послужили за извършване на нарушението – три самара.