Комисията по заетостта одобри на свое заседание днес Регионална програма за заетост в област Пазарджик за 2017 година. Програмата ще бъде финансирана със сумата от 245817 лева, от които 239 280 лева са средства от държавния бюджет, 6387 лева са осигурени от 12-те общински администрации, участващи в програмата, а 150 лева са от Областна администрация Пазарджик. Предоставената от държавата на област Пазарджик финансова квота е усвоена на 99,7%. Очакваните резултати от реализацията на програмата са подобрена жизнена среда и качество на живот в 20 населени места, с над 80 благоустроени и поддържани обекти на публичната инфраструктура, както и преодоляно и предотвратено социално изключване на 76 наети лица, чрез участието им в общополезни дейности, възстановяване на трудовите им навици и повишена мотивацията за заетост.

По програмата ще бъдат наети 30 безработни над 50-годишна възраст, 25 безработни младежи до 29 години, 13 безработни с ниска и нетърсена на пазара на труда професионална квалификация, 5 продължително безработни лица и 3 безработни с увреждания.

Разпределението по общини на броят наети лица е следното: Велинград – 15, Ракитово – 9, Лесичово – 7, Септември -7, Сърница -7 , Пазарджик – 6, Батак – 5, Брацигово – 5, Панагюрище – 4, Пещера – 4,  Стрелча -3, Белово – 3 и 1 бр. за Областна администрация Пазарджик.

На заетите по програмата ще се възложи изпълнение на ремонтно-възстановителни работи и поддръжка на улична пътна мрежа в населените места, поддръжка и почистване на паркови територии, включително гробищни паркове, поддръжка и почистване на административни сгради, сгради и зали за културни мероприятия и прилежащи паркови пространства, благоустрояване на пешеходни зони в населените места и др. Всички заети по програмата ще работят за срок от 6 месеца – 46 от тях на пълно работно време от 8 часа, а други 30 на непълен работен ден от 6 часа. Програмата ще се представи в МТСП и ще се реализира, след утвърждаване от министъра на труда и социалната политика, в периода от 1 май до 30 ноември 2017 година.