В късния следобед на 6-ти април РИОСВ-Пазарджик провери сигнал за мъртва риба в р. Семчин дере, ляв приток на р. Чепинска при град Септември.

Екипът от експерти на РИОСВ, Басейнова дирекция ИБР – Пловдив и Регионалната лаборатория към ИАОС извърши оглед по поречието на р. Семчин дере в присъствието на представители на Община Септември. Констатира се сиво-бяло оцветяване на водите и бе установен източникът – „Коловаг”АД – вагоноремонтен завод, гр. Септември.  В застойните зони на реката е имало мъртва риба с размери 6-8 см.

Измерените моментни показатели на водата в р. Семчин дере са с понижени стойности на разтворен кислород  1.47 мг/л и маловодие,  които вероятно са причина за наличието на мъртва риба. Взети са водни проби за анализ от отпадъчни води, изтичащи от площадка на  фирмата, от  р. Семчин дере преди обекта, преди заустването й в р. Чепинска и от р. Чепинска, след заустването на р. Семин дере.  В река Чепинска не е установена мъртва риба. Водите й са без специфично оцветяване. Не съществува риск за водната биота и населените места по течението на реката. На „Коловаг”АД са дадени предписания да прекрати изпускането на отпадъчни води, което в рамките на няколко часа беше редуцирано съществено.

Днес се извършва повторна проверка на обекта за изясняване произхода на отпадъчните води и изпълнението на дадените от РИОСВ предписания.