В Областния съвет на БЧК – Пазарджик се проведе обучителен семинар за осъществяване на съпътстващи мерки по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти – 2016”  по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица, изпълнявана от Агенция за социално подпомагане, чиито партньор е Български Червен кръст.

На семинара присъстваха отговорниците на всички 18 пункта за раздаване на хранителни продукти в Област Пазарджик.  Съгласно дефиницията на Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета, „съпътстващи мерки“ означава дейности, предвидени в допълнение към разпределянето на храна и/или на основно материално подпомагане с цел намаляване на социалното изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации по еманципиращ и устойчив начин. Реализирането на съпътстващи мерки е една от спецификите на подпомагането от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Съпътстващите мерки са шест.

Мярка I: Консултиране на правоимащите лица за балансиран режим на хранене.

Мярка II: Консултиране за управление на семейния бюджет.

Мярка III: Насочване на целевите групи за отпускане на социални помощи и предоставяне на социални услуги в общността и резидентен тип.

Мярка IV: Информиране за предоставяните услуги, финансирани от Европейския социален фонд.

Мярка V: Превенция на социално изключване на деца.

Мярка VI: Подготовка за реакция при бедствия.

Те ще се осъществяват през целия период на изпълнение на програмата. Изразяват се в предоставяне на листовки, индивидуално и групово консултиране на бенефициентите от Област Пазарджик.