Обявени са всички процедури за избор на изпълнители по проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик – общежитие на СОУ „Георги Бенковски“, ОУ „Любен Каравелов“, СОУ „Димитър Гачев“, СОУ „Д-р Петър Берон“ и ОУ „Христо Ботев“.

За извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) фирмите ще се състезават за 3 обекта: Общежитие на СОУ „Георги Бенковски“, ОУ „Любен Каравелов“, ОУ „Христо Ботев“.  Строително – монтажни работи предстоят в СОУ „Димитър Гачев“, СОУ „Д-р Петър Берон“. Ще бъдат извършени и оценка на съответствието и строителен надзор;
авторски надзор; доставка на обзавеждане и оборудване; както и одит на проекта и дейности за информация и комуникация.

11гачев

 

Проектът е на стойност 7 941 011,32 лв. и се реализира в периода 01.12.2016 г. – 31.08.2018 г. Финансирането е от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Договор №BG16RFOP001-1.013-0002-C01.