Община Пазарджик обяви процедурите за избор на изпълнители по проект „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“ за: извършване на инженеринг, оценка на съответствието и строителен надзор, одит на проекта, дейности за информация и комуникация. Предстои да бъде обявена обществена поръчка и за избор на изпълнители за извършване на доставка на обзавеждане и оборудване.

Проектът ще се реализира в продължение на 24 месеца с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ , процедура BG16RFOP001-3.002   „Подкрепа за професионалните училища в Република България“, Договор  № BG16RFOP001-3.002-0021-С01   (№ РД-02-37-8/05.01.2017 г.).

Проектът е  на стойност 1 300 000 лева, от които 195 000 лева – национално съфинансиране и 1 105 000 лева европейско съфинансиране, като предвижда да бъдат реализирани дейности, свързани с рехабилитация и обновяване на материално-техническата база на Учебен корпус 2,  включващи внедряване на мерки за енергийна ефективност, вътрешно и външно възстановителни ремонтни дейности, подмяна и осъвременяване на електрическата инсталация на сградата и закупуване на съвременно обзавеждане и оборудване за нуждите на учебната и административна дейност  с оглед постигане на изцяло модернизирана визия на учебното заведение.