Със Заповед на областния управител Златко Митрев е върнато за ново обсъждане незаконосъобразно решение на общински съвет Ракитово относно промяна начина на трайно ползване на пасище /мера/ на ливада, на имот находящ се в местността  „Крашка“,  в землището на гр. Костандово.

Така приетото решение е противоречиво и не кореспондира с разпоредбата на чл. 25, ал. 3 от /Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ ЗСПЗЗ, цитирана като основание за приемането му.

Неправилно е посочен като правно основание чл.25, ал.3 от ЗСПЗЗ, който регламентира промяна предназначението на мерите и пасищата по изключение и при наличие на пет хипотези, подробно разписани в чл. 25, ал.3, от т.1 до т.5 от ЗСПЗЗ. Съгласно чл. 25, ал. 3, т.4 от ЗСПЗЗ една от тях е наличието на инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на общината. В настоящия случай липсват данни за наличието на такива инвестиционни проекти и освен това се дава съгласие за промяна начина на трайно ползване на имотите, а не се променя тяхното предназначение, за да е приложима разпоредбата на чл. 25, ал.3, т.4 от ЗСПЗЗ.

Върнатото за ново обсъждане решение на влиза в сила и следва да бъде разгледано от общински съвет Ракитово в 14 – дневен срок от получаването на Заповедта на областния управител.