Община Стрелча, уведомява заинтересованите лица, че в периода от 26.04.2017г.  до 12.05.2017г. ще се приемат документи за определяне на специална стипендия на община Стрелча и годишна стипендия по Наредбата за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на учениците с изявени дарби от община Стрелча.
С Наредбата се определят условията и реда за отпускане на стипендии  на ученици с изявени дарби от община Стрелча. Целта е да се подпомогнат и стимулират деца с изявени дарби в сферата на науката, изкуствата и спорта. Право на отпускане на стипендия има всеки ученик от училищата на община Стрелча, с доказани постижения за периода от 26 април 2016 г. до 12 май 2017 г.  с критерии:

  • за Специалната стипендия на община Стрелча – ранг на състезанията: световни; европейски; балкански;
  • за Годишна стипендия  – ранг на състезанията: световни; европейски; балкански; национални.

Областите за кандидатстване са:

  • Наука и техника – математика, информатика и информационни технологии, български език и литература, чужди езици, обществени науки, гражданско образование и религия,природни науки и технология, бит и технология;
  • Изкуство и култура – музика, хореография, изобразително изкуство и култура ;
  • Спорт.

Документи за кандидатстване.

  • Молба  по образец;
  • Копие от документ за самоличност /на ученика или законния представител/;
  • Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидатът учи;
  • Копие на доказателства за постигнати необходимите за съответната кандидатура успехи на регионални, национални или международни състезания;
  • Препоръка от преподавател в областта, за която се кандидатства.

Документите ще се приемат всеки работен ден в деловодството на Община Стрелча в периода от 26.04.2017г.  до 12.05.2017г .
Лице за контакти: Пенка Филипова -секретар на Комисия по стипендиите.

Допълнителна информация: Наредбата за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на учениците с изявени дарби от община Стрелча може да я откриете на следния адрес: http://www.strelcha.bg/page.php?31  – секция Общински съвет, раздел Наредби.