При допълнителни анализи на представените резултати за извършените микробиологични анализи на проби вода от водопроводната мрежа на населените места взети както по линията на ДЗК така и като платени анализи е видно, че нестандартността по здравно значими микробиологични показатели (ешерихия .коли и ентерококи) за страната като цяло е 2,04% (при 2,15% за 2009 г.), сочи анализ на Министерството на здравеопазването, правен преди година.

Над допустимите според СЗО 5% несъответствие по тези показатели се отчитат в области Пазарджик (6,30%), Кюстендил (7,01%), Ямбол 7,25 и Монтана (9,08%). В области Кърджали и Разград тези проценти са съответно 5,03 и 5,04. В тези области трябва да бъдат предприети сериозни действия от страна на ВиК операторите за подобряване качеството и ефективността на провежданото от тях обеззаразяване на водата чрез осъвременяване на методите на обеззаразяване, подобряване схемите на водоснабдяване и изграждане на нови хлораторни станции при необходимост, правилното поддържане на водоснабдителните съоръжения и мрежи, повишаване отговорността и класификацията на персонала на дружествата, пряко ангажиран с тази дейност.

Трайната тенденция за задържане на сравнително висока обща нестандартност по микробиологични показатели, както и наличие на области в страната с по-висок от препоръчвания от СЗО процент несъответствие по здравнозначими микробиологични показатели е тревожен факт, имайки предвид първостепенното значение на тези показатели за безопасността на водата и прекия здравен риск, който се създава.

При това отклонения по тези показатели се наблюдават в голяма част от зоните на водоснабдяване, т.е. проблема има широко разпространение, като по-често отклоненията по тези показатели са характерни за малките зони на водоснабдяване (водоснабдяващи до 5000 човека или, в които се подава под 1000 куб. м на денонощие).

Това са водоснабдителни системи,подаващи вода за села и неголеми градове, за които няма изградени пречиствателни съоръжения, а дезинфекцията на водата е неефективна и нередовна, поради липса на подходяща апаратура за правилно и постоянно дозиране на обеззаразяващите реагенти. Все още в страната има немалко населени места, водата на които се обеззаразява по примитивен начин –ръчно, с хлорна вар.

Други причини, които влияят неблагоприятно върху микробиологичните качества на питейната вода са и неподходяща технологична схема на водоснабдяването, в т.ч. неправилно разположение на съоръженията за дезинфекция или недостатъчен брой на същите, липса на пречистване на водата, чести аварии на остарялата и износена ВиК мрежа, субективни грешки поради слаба квалификация или недобросъвестно изпълнение на служебните задължения на служители на ВиК операторите.