Девет общински съветници представители на НФСБ, групата на Благо Солов и АБВ напуснаха сесията на ОбС – Пазарджик, тъй като искат да се проведе референдум на тема: „Съгласни ли сте Община Пазарджик да поеме дългосрочен общински дълг под формата на банков кредит в размер на 11 милиона лева – за рефинансиране на облигационна емисия на Община Пазарджик с остатъчен размер 2 812 500 евро и финансиране на кредит поет от Уникредит Булбанк в остатъчен размер 5 431 490 лева“. Приемането на решението за теглене на нов общински дълг бе точка четири от днешния дневен ред. Под настояването за референдум са се подписали Чавдар Чавдаров, Благо Петров, Благо Солов, Албена Кантарджиева, Малина Консулова – Златева, Руди Синапов, Атанас Шопов, Ангел Минков и Евтим Янев.

Внесеният за разглеждане на днешната сесия материал е минал безпроблемно през комисиите, като там не е имало възражения. Идеята за референдума е била внесена от деветимата в деловодството на ОбС в края на вчерашния работен ден.

Предложениео им бе охвърлено от техните колеги, които приеха предложението на кмета Тодор Попов за стартиране на процедурата за поемането на дългосрочен общински дълг от Община Пазарджик в размер до 15 000 000 лв. предназначен за рефинансиране на облигационната си емисия с остатъчен размер 2 812 500 евро, рефинансиране на револвиращ банков кредит поет от Уникредит Булбанк АД с остатъчен размер 5 431 490 лв. и за мостово финансиране изпълнението на проекти по програми финансирани от оперативните и други програми на ЕС в размер до 4 000 000 лв.

Позицията на вносителя бе защитена от главният финансист на общината Георги Гайдаров, който поясни причините за поемането на нов дълг.

Община Пазарджик с договор с рег.№ 313 от 02.04.2009 година е възложила на Обединена българска банка АД да организира емитирането и пласирането при условията на частно предлагане, облигационен заем с обща номинална стойност 7 500 000 евро при параметрите и условията определени в решение на общински съвет – Пазарджик №132 от 31.07.2008 г., изменено и допълнено с Решение №25 от 13.02.2009 година. В тази връзка е сключен и договор с който банката се съгласява да изпълни функцията „Довереник на облигационерите” по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Срокът на облигационният заем е 10 години, като същият изтича през 2019 година.

Средствата по емисията са усвоени през периода от 2009 г. до 2011 г. с които се финансира изграждането и ремонта на уличната мрежа в гр. Пазарджик. Съгласно договорените параметри по заема, годишният лихвен процент за първите 3 години е 7,25%, а за останалите седем години заема се олихвява с лихвен процент формиран от шестмесечен EURIBOR плюс надбавка в размер на 4 (четири) процентни пункта. По отношение на обезпечението е учреден залог върху собствените приходи на общината, покриващ минимум 120 % от номиналната стойност на облигационната емисия. За периода от 2009 г. до 2017 г. заема е обслужван редовно, не е допускано просрочие, като е изплатена главница в размер на 4 687 500 евро и лихви в размер на  4 421 607лв.

Община Пазарджик има подписан договор с рег.№ 1304 от 09.11.2012 г. с Уникредит Булбанк АД за револвиращ банков кредит с кредитен лимит в размер на 7 000 000 лева, като средствата са предназначени за финансиране изпълнението на одобрени по ОПОС, ОПРР и ОПАК проекти по които Община Пазарджик е подписала договори за безвъзмездна финансова помощ и рефинансирането на съществуващ дълг.

Съгласно договорените условия по кредита, за ползваните суми от кредитния лимит общината заплаща лихва формирана от сбора на тримесечен СОФИБОР, определен от БНБ за съответния период и надбавка в размер на 2,67 процентни пункта. За периода през който кредита е ползван, същия е обслужван редовно и не е допускано просрочие, като платените лихви са в размер на 1 014 288 лв.

Съгласно чл.32, ал.1 от Закона за публичните финанси „годишният размер на плащанията по общинския дълг на всяка община във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината”. За Община Пазарджик това ограничение се изчислява по следния начин:

Среден размер на собствени приходи по отчет за 2016, 2015 и 2014 г.: 21104680
Среден размер на обща изравнителна субсидия за 2016, 2015 и 2014 г. 5947800
ОБЩО : 27052480
Максимално възможен размер на плащанията по дълга за 2017 г. съгласно Закона за публичните финанси-15% 4057872
Годишна сума на плащанията за 2017 г., в т.ч. погашения по главница, лихви, такси и др. 2177321
1. Облигационен заем от ОББ 2006456
2. Револвиращ банков кредит 170365
Процентно съотношение на дълга спрямо средногодишният размерна собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета : 8.05%

От горното е видно, че Община Пазарджик през 2017 година ще извърши плащания по дълга в размер на 2 177 321 лв. при максимално възможен лимит за плащания по дълга в размер на 4 057 872 лева, което представлява 8,05 % спрямо средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината.

Предвид разпоредбата на чл.86, ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 година, следва да се направи уточнението, че плащанията по главницата на съществуващ дълг със средства от нов дълг, който е поет за рефинансирането му, не се включват в ограничението по чл.32, ал.1 от Закона за публичните финанси.

За обезпечаване  финансирането на междинни и окончателни плащания по проекти финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове и други донорски организации, е необходимо Община Пазарджик да осигури финансови средства за мостово финансиране , с които средства в краткосрочен  план да бъдат финансирани едновременно няколко проекта.

През програмен период 2014-2020г., Община Пазарджик е бенефициент по редица важни социално-икономически проекти с реализацията, на които ще се подобри жизнената среда на територията на общината. Проектите са насочени към изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, който се реализира посредством  Инвестиционна програма, която е на обща стойност 26 038 756,90 лв. и  се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. В програмата са включени 7 основни проекта, като за 2 от тях Община Пазарджик има подписани договори за безвъзмездна финансова помощ, 2 са преминали оценка на проектните предложения и предстои сключване на договори за БФП и 3 проекта, които ще се реализират в следващите години до 2020г.

Друг проект извън обхвата на инвестиционната програма,  по който Община Пазарджик е директен бенефициент и е обект на бъдещо мостово финансиране е проект „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна““ финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

В табличен вид по години на изпълнение са представени имената на проектите, обща стойност, авансово плащане, примерно междинно плащане и примерно окончателно плащане, което е предмет на мостово финансиране.

Проекти с реализация през 2017г.:

 № Проект Обща стойност Авансово плащане 35% Междинно плащане 30% Окончателно плащане 35%
1 „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик – общежитие на СОУ „Г. Бенковски“, ОУ „Любен Каравелов“, СОУ „Димитър Гачев“, СОУ „Д-р Петър Берон“ и ОУ „Христо Ботев“ 7941085.71 2779379.999 2382325.713 2779379.999
2 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на НАП в гр. Пазарджик” 325176.02 113 811.61 97 552.81 113 811.61
3 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик” 1672480.00 585 368.00 501 744.00 585 368.00
4 „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна““ 1300000 455 000.00 390 000.00 455 000.00

Проекти с реализация през 2017-2018  и окончателни плащания през 2018г.:

 № Проект Обща стойност Авансово плащане 35% Междинно плащане 30% Окончателно плащане 35%
1 „Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица-Болницата” на град Пазарджик“ 7505652.73 2626978.456 2251695.819 2 626 978.46
2 „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – Първи етап“ 3824562.21 1 338 596.77 1 147 368.66 1 338 596.77

Проекти с реализация през 2019г.:

 № Проект Обща стойност Авансово плащане 35% Междинно плащане 30% Окончателно плащане 35%
1 „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – Втори етап“ 3000000 1050000 900000 1050000

Проекти с реализация през 2020г.:

 № Проект Обща стойност Авансово плащане 35% Междинно плащане 30% Окончателно плащане 35%
1 Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик 1549352.68 542 273.44 464 805.80 542 273.44

В настоящият анализ сме заложили максимално допустимото авансово плащане по проектите, в размер на 35%, едно междинно плащане от 30% – което е продиктувано от натрупания опит в изпълнение на проекти от предходния програмен период и кратките срокове за реализация на проектите, както и сроковете за верифициране и сертифициране на разходите по искания за междинни плащания и окончателно плащане в размер на остатъка от общата стойност, а именно 35 процента.

От представените данни може да се извлече следната информация по години за размера на сумите по окончателни плащания по проектите, които община Пазарджик трябва да финансира със собствени средства до възстановяването им от съответния Управляващ орган на оперативната програма:

За 2017г. за финансиране на окончателни плащания по 4 проекта – 3 933 559.61 лева.

  • За 2018г. за финансиране на окончателни плащания по 2 проекта – 3 965 575.23 лева.
  • За 2019г. за финансиране на окончателно плащане по 1 проект – 1 050 000 лева.
  • За 2020г. за финансиране на окончателно плащане по 1 проект – 542 273.44лева.

Информацията на годишна база показва, че за 2017 и 2018 година на Община Пазарджик са необходими по около 4 милиона лева на година за финансиране на окончателни плащания по проектите до тяхното възстановяване. За 2019 и 2020 година сумите са значително по-малки, но в представените данни не са включени бъдещите проекти, с които община Пазарджик възнамерява да кандидатства за финансиране, а именно: проект по комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, финансиран от оперативна програма „Околна среда“ на стойност до 14 милиона лева и проект за културно-туристически център „Селищна могила Юнаците“ по процедура  „Развитие на туристически атракции“ финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. с максимално допустима стойност до 10 милиона лева. С реализацията на тези 2 проекта се предполага, че финансовият ресурс от 4 милиона лева годишно ще се използва максимално пред целият програмен период на оперативните програми.

Анализът на паричните потоци на годишна база в изпълнение на проекти, по които Община Пазарджик е бенефициент показва, че със средства от общинският бюджет трябва да се финансират средно годишно окончателни плащания на проекти по около 4 милиона лева. Тъй като за цитирания  период  Община Пазарджик не е в състояние да обезпечи такъв целеви ресурс  е необходимо да се поеме дълг, обезпечаващ мостовото финансиране за изпълнение на проектите.

С поемането на дългосрочен общински дълг от Община Пазарджик в размер до 15 000 000 лв. за  рефинансиране на облигационната емисия и на револвиращия банков кредит поет от Уникредит Булбанк АД, както и за осигуряването на средства мостово финансиране за изпълнение на проектите по оперативните програми, ще доведе до конкретни ползи за общината изразяващи се в спестяването на лихви в размер на 50 000 лева от намаляване на лихвения процент по средствата от емисията за следващите две години.

Същевременно кредитът ще бъде с две годишен гратисен период, което ще доведе до освобождаването на значителен финансов ресурс за финансирането на бъдещи проекти, които Община Пазарджик възнамерява да реализира. Предвижда се размера на дълга до 11 000 000 лева да бъде погасяван през останалите осем години след гратисния период ежемесечно, което предполага по-детайлно, предвидимо и ефикасно планиране на ресурсите.

Отчитайки факта, че референтния лихвен процент ще има номинално стойностно изражение до 2,5 процентни пункта се очаква за срока на кредита по плафон А (11 000 000 лева) да бъдат платени лихви в размер на приблизително 1 500 000 лева. Размера на лихвите, които ще бъдат платени за усвоените средства по кредита от лимита по плафон Б (до 4 000 000 лева) ще бъдат в пряка зависимост от размера на усвоените суми и конкретните срокове за възстановяването им.

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общинският съвет да обсъди и приеме предложения проект за решение.