Към 31 декември 2016 г. населението на област Пазарджик е 260 814 души, което представлява 3.7% от населението на България и нарежда областта на 7-мо място по брой на населението непосредствено след областите София (столица), Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Благоевград. В сравнение с 2015 г. населението на областта намалява с 2 816 души, или с 1.1% (за 2015 г. е било 263 630).

 Население в област Пазарджик към 31.12. по години и пол

 

Години Общо Мъже Жени
2014 266 549 130 829 135 720
2015 263 630 129 319 134 311
2016 260 814 127 882 132 932

 Мъжете са 127 882 (49.0%), а жените132 932 (51.0%), или на 1 000 мъже се падат 1 039 жени.

Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

В края на 2016 г. лицата на 65 и повече навършени години са 52 075, или 20.0% от населението в областта. В сравнение с 2015 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 23.6%, а на мъжете – 16.2%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (28.9%), Габрово (27.9%), Кюстендил и Ловеч – по 26.4%. Общо в осемнадесет области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) – 17.0%, и Варна – 18.3%.

Общо за ЕС-28 относителният дял на населението на 65 и повече навършени години е 19.2%. Най-висок е този дял в Италия (22.0%), следвана от Гърция (21.3%) и Германия (21.1%). Общо в шест страни, включително и България, делът на възрастното население е над 20.0%.

Към 31.12.2016 г. децата до 15 години са 38 948, или 14.9% от общия брой на населението в област Пазарджик. За страната този показател е 14.1%.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен – 18.2%, и Бургас – 15.4% от населението на областта. Общо в петнадесет области този дял е под общия за страната, като най-нисък е в областите Габрово – 11.4%, и Смолян – 11.5%.

Делът на най-младото население в ЕС-28 в началото на 2016 г. е 15.6%, като най-нисък е в Германия (13.2%) и Италия (13.7%), а най-висок е в Ирландия (21.9%) и Франция (18.5%).

Към 31.12.2016 г. общият коефициент на възрастова зависимост в област Пазарджик е 53.6%, при 53.4% за страната.

Това съотношение е по-благоприятно в градовете – 52.2%, отколкото в селата – 56.0%. Общо в двадесет и четири области на страната този показател е над 50.0%, като най-неблагоприятно е съотношението в областите Видин (69.2%), Ловеч (65.7%) и Габрово (64.6%), а най-благоприятно – в областите София (столица) – 45.3%, и Благоевград – 49.0%.

Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която за област Пазарджик през 2016 година е 43.2 г., като при мъжете е 41.3 г., а при жените – 45.0 г.

Процесът на остаряване в област Пазарджик се проявява както в селата, така и в градовете, като в селата средната възраст на населението е с 1.1 години по-висока в сравнение с тази в градовете. В селата средната възраст на населението е 43.9 години, а в градовете – 42.8 години.

Тенденцията на остаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както остаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници при пенсиониране. За 2016 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са – до навършването на 60 години и 10 месеца за жените и 63 години и 10 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2016 г. е 157 885 души или 60.5% от населението за област Пазарджик, като мъжете са 84 066, а жените – 73 819. Броят на трудоспособното население намалява с 2 295 души, или с 1.4% през 2016 г. спрямо предходната година.

Към края на 2016 г. в над трудоспособна възраст са 61 457 души, или 23.6%, а под трудоспособна възраст – 41 472 души, или 15.9% от населението на областта.

         Население под, във и над трудоспособна възраст в област Пазарджик

към 31.12. по години

 

Години Общо Възрастови групи
    под трудоспособна възраст във трудоспособна възраст над трудоспособна възраст
2014 266 549 42 398 162 658 61 493
2015 263 630 41 894 160 180 61 556
2016 260 814 41 472 157 885 61 457

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години). Към 31.12.2016 г. за област Пазарджик това съотношение е 69, при 63 за страната.

Най-благоприятно е съотношението в областите Сливен – 81, Пазарджик и Варна – по 69. Най-нисък е този показател в областите Смолян – 44, и Габрово и Кюстендил, където 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 48 лица, влизащи в трудоспособна възраст.

Териториално разпределение на населението

Към края на 2016 г. населените места в България са 5 256, от които 257 са градове и 4 999 – села.

Населените места без население са 157. Най-голям е техният брой в областите Габрово, Велико Търново и Кърджали – съответно 59, 55 и 10.

В 1 148, или в 21.8% от населените места, живеят от 1 до 49 души включително.

С население над 100 хил. души са шест града в страната, в които живеят 33.8% от населението на страната.

Към края на 2016 г. страната е разделена на 6 статистически района, 28 области и 265 общини.

Най-малка по брой на населението е област Видин, в която живеят 88 867 души, или 1.3% от населението на страната, а най-голяма е област София (столица) – 1 323 637 души (18.6%). В шестнадесет области населението е под 200 хил. души и общо в тях живеят 30.2% от населението на страната. С брой на населението от 200 хил. до 300 хил. души са шест области, които обхващат

20.3% от населението на страната. Шест са областите с брой на населението над 300 хил. души, като в първите три от тях – София (столица), Пловдив и Варна, живее повече от една трета от населението на страната (34.8%).

Само една област – София (столица), увеличава населението си през 2016 г. спрямо 2015 г. – с 0.3%. При всички останали области има намаление, като най-голямо е за областите Видин – 2.6%, и Кюстендил – 2.0%.

Неравномерно е разпределението на населението и по общини. В 70 общини с население под 6 000 души живеят едва 3.8% от населението на страната. В същото време в деветте общини с население над 100 хил. души живеят 40.7% от населението на страната. Най-голяма по брой на населението е Столична община (1 323 637), следват общините Варна (343 991) и Пловдив (343 424). Най-малката община по брой на населението е Трекляно – 835 души.

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси – раждаемост, смъртност и миграция.

 Към края на 2016 г. населените места в област Пазарджик са 117, от които 13 са градове и 104 – села. В четири населени места, или в 3.4% живеят от 1 до 50 души. В съответствие с административно-териториалното устройство областта е разделена на 12 общини.

В края на 2016 г. в градовете живеят 163 074 души, или 62.5% от населението на областта, а в селата 97 740 или 37.5%. Разпределението на населението между градовете и селата в края на годината е резултат от неговото естествено и механично движение.

С население над 10 хил. души са шест общини в областта, в които живее 85.8% от населението.

Най-малка по брой на населението е община Стрелча, в която живеят 4 593 души, или 1.8% от населението на областта, а най-голяма е община Пазарджик – 109 413 души (42.0%).

Коефициентът на възрастова зависимост показва броя на лицата от населението в „зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65 и повече навършени години) на 100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години). Изчислява се в проценти.

Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са определени съгласно Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на МС (ДВ, бр. 21/17.03.2000 година).