Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси – раждаемост, смъртност и миграция, съобщиха от Териториалното статистическо бюро в Пазарджик.

През 2016 г. в област Пазарджик са регистрирани 2 423 родени деца, като от тях 2 403 (99.2%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял с 64 деца (за 2015 г. броят на живородените е 2 467 деца), или с 2.6%.

Броят на живородените момчета (1 247) е с 91 повече от този на живородените момичета (1 156), или на 1 000 момчета се падат 927 момичета.

Коефициентът на общата раждаемост през 2016 г. е 9.2 ‰, а през предходните 2015 и 2014 г. той е бил съответно 9.3 и 9.7‰. В градовете и селата живородените са съответно 1 520 и 883 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 9.3‰, а в селата – 9.0‰. През 2015 г. тези коефициенти са били съответно 9.7 и 8.7‰.

В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен – 12.2‰, София (столица) – 10.2‰, Варна и Бургас – по 9.6‰. В осемнадесет области раждаемостта е по-ниска от средната за страната, като най-ниски стойности се наблюдават в областите Габрово (6.4‰) и Видин (6.2‰).

Коефициенти на раждаемост, смъртност и естествен прираст на населението

в област Пазарджик по години

(Промили)

Година Раждаемост Смъртност Естествен прираст
(на 1 000 души)   (на 1000 души) (на 1 000 души)
2014 9.7 15.0 -5.3
2015 9.3 15.4 -6.1
2016 9.2 15.0 -5.8

Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2016 г. средният брой живородени деца от една жена в област Пазарджик е 1.72, както и през 2015 година. За сравнение, през 2004 г. той е бил 1.44 деца, а през 2014 г. – 1.76 деца.

През 2016 г. в област Пазарджик средната възраст на жените при раждане на първо дете е 24.8 години, при 27.0 години за страната.

Наблюдава се трайна тенденция на увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на извънбрачните раждания. Относителният дял нараства от 55.0% през 2004 г., на 54.9% през 2016 година.

През 2016 г. броят на живородените извънбрачни деца в област Пазарджик е 1 593, или 66.3%, от всички живородени.

Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на фактическите съжителствата сред младите хора.

В регионален аспект най-висок е относителният дял на извънбрачните раждания в областите Видин (75.5%) и Враца (75.0%). Този дял е над 50.0% във всички области на страната с изключение на Разград (48.1%), Благоевград (43.9%) и Кърджали (38.4%).

Смъртност

Броят на умрелите в област Пазарджик е 3 932 души, а коефициентът на обща смъртност – 15.0‰. И през 2016 г. се задържа високо нивото на общата смъртност, както за страната, така и за област Пазарджик.

Спрямо предходната година броят на умрелите е намалял със 150 случая, или с 3.7%. Смъртността сред мъжете (15.9‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (14.1‰). През 2016 г. на 1 000 жени в област Пазарджик умират 1 088 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (17.4‰), отколкото в градовете (13.6‰).

Общо за ЕС-28 коефициентът на смъртност през 2015 г. е 10.2‰. Равнището на общата смъртност на населението в България е най-високо сред европейските страни. С най-ниска смъртност са Ирландия – 6.4‰, Кипър – 6.9‰, и Люксембург – 7.0‰. Освен в България значително по-висока от средната за ЕС-28 е стойността на този показател само в Латвия и Литва – по 14.4‰.

С най-висока смъртност в страната са областите Видин – 23.1‰, и Монтана – 21.3‰. В десет области смъртността е по-ниска от общата за страната, като най-ниска е в София (столица) – 11.7‰. Област Пазарджик и област Смолян се нареждат на 19-то място по този показател с по 15.0‰.

През 2016 г. в страната са починали 423 деца на възраст до една година, за област Пазарджик техния брой е съответно 22. Коефициентът на детската смъртност на 1000 живородени за област Пазарджик за 2016 г. е 9.2‰, който нарежда областта на 8-мо място. За страната този  коефициент е 6.5‰.

В регионален аспект през 2016 г. в общо тринадесет области коефициентът на детска смъртност е по-нисък от средния за страната, като най-нисък е в областите Разград – 2.1‰, и София (столица) – 2.5‰. Най-висока стойност на коефициента на детска смъртност е регистрирана в областите Ямбол (12.9‰) и Кюстендил (12.8‰).