В продължение на два дни Пазарджик бе домакин на  Областна педагогическа конференция „Учене през целия живот – от малки до големи”. Конференцията е организирана от РУО – Пазарджик и Община Пазарджик. В работата на конференцията участваха Валентина Дейкова – държавен експерт в МОН и национален координатор за учене на възрастни, ръководител на Проект № 3761-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA – „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”, и Жулиан Гочев – държавен експерт в МОН и член на националната координационно група за учене през целия живот.

01учители

Научното ръководство на конференцията бе реализирано от проф. д-р Мария Баева – СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. София, ас. Мая Соколова – ПУ „Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив и ас. Вили Янчева – ПУ „Паисий Хилендарски – гр. Пловдив.

На 30 май 2017 г., от 13,30 часа,  в Пленарна зала на Община Пазарджик началникът на РУО-Пазарджик – Валентина Кайтазова, откри конференцията и пленарното заседание. Участниците бяха приветствани и от г-н Румен Кожухаров – секретар на Община Пазарджик.

01учители1

В конференцията се включиха педагогически специалисти освен от област Пазарджик (община Пазарджик, община Белово, общ. Велинград, община Ракитово, община Панагюрище, община Брацигово, община Пещера, общ. Септември, общ. Стрелча) и от страната: от гр. Пловдив, гр. Кърджали, гр. Стара Загора, гр. Враца, гр. Варна, гр. София, гр. Елин Пелин, гр. Бяла Слатина, гр. Казанлък, както и от Испания: Българско неделно училище „Свети Седмочисленици“ в Тарагона – Реус и Българско неделно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Барселона.

01учители2

На пленарното заседание в първия ден на конференцията бяха представени следните планарни доклади:

 • „Национални стратегически цели и приоритети за учене през целия живот – предизвикателства и постигнати резултати“ – г-жа Валентина Дейкова – държавен експерт от МОН и национален координатор за учене на възрастни – от Националната координационна група за учене през целия живот.
 • „Образованието – от обучение към учене, от малки до големи“ – проф. д-р Мария Баева – СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. София
 • Електронната платформа за учене през целия живот но възрастни в Европа (EPALE) бе представена от г-н Жулиан Гочев – държавен експерт в МОН и член на Националната координационно група за учене през целия живот.

В двата дни на конференцията бяха представени и обсъдени 120 доклада от учители и директори на училища и детски градини – добри практики за изпълнение на националните стратегии на МОН: Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014–2020 година, Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020 година), Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 – 2020 година), Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020 година), Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020 година). Докладите са публикувани в сборник, предоставен на всеки участник.

Представянето и обсъждането на докладите бе реализирано в 6 секции с ръководители: секция № 1 – проф. д-р Мария Баева – СУ „Св. Кл. Охридски“, секция № 2 – Албена Димитрова – ст. експерт за ОНЕ, и Ружа Стоянова – Семерджиева – началник на отдел АПФСИО в РУО – Пазарджик, секция № 3 – Весела Тодорова – ст. експерт по ПНЕ в РУО – Пазарджик, секция № 4 – ас. Мая Соколова – ПУ „Паисий Хилендарски“, секция № 5 – ас. Вили Янчева – ПУ „Паисий Хилендарски“, секция № 6 – Ваня Апостолова – ст. експерт по ОНГОР в РУО – Пазарджик.

В програмата на конференцията бяха включени изпълнения на деца от ДГ „Юрий Гагарин“ – гр. Пазарджик – хор с ръководител Ивайло Ралчев, балетна школа „Радост“ и група за поп-пеене – от ОДК – гр. Пазарджик и драматизация „Приказна въртележка“, представена в къта на „Приказните герои“ в парк – остров „Свобода“, от децата на ДГ „Радост“ – гр. Пазарджик.

Резултатите и изводите от работата на конференцията бяха обобщени на втория ден, като се отчете актуалността на проблематиката и високата ефективност на форума:

В представянето на докладите вниманието се фокусира на осъзнатата необходимост от стратегия за проспериращо самостоятелно учене и развиване на способност у училищния персонал да функционира като професионална учеща се общност.

Участниците в конференцията демонстрираха осъзната необходимост от използване на педагогически, организационен и методически потенциал за постигане на високо образователно равнище в практиката.

Интердисциплинарният подход в обучението в училище е предпоставка за изграждане на знания, умения и компетентности у учениците и постигане на високи резултати.

Грамотността е основен фактор за личен и обществен просперитет. Тя е от решаващо значение за способността на човека да се развива като личност, да се учи през целия живот и да участва пълноценно в обществото. Освен традиционното разбиране за грамотност, а именно усвояване на четене и писане на родния език, трябва да се погрижим и за постигане на езикова и математическа грамотност, както и на грамотност в областта на природните науки и технологиите.

Приказката като литературен жанр при усвояването на знания от децата в предучилищна възраст е възможност за формиране на траен интерес към детската  книга и произведенията за деца, на предпоставки за базови читателски нагласи и компетентности  при тях, за повишаване на самочувствието и мотивацията за учене и повишаване на грамотността.

Приобщаването е взаимен процес, предполагащ нашата активна педагогическа инициатива и съдействие.

Родителите са отговорни и активни  партньори, ако ние им предложим възможности за това.

Проектно базираното педагогическо взаимодействие е алтернативна възможност за езиково и социокултурно развитие в различни общности.

Споделянето на опита на педагогическите кадри е най-добрата квалификация. Необходимо е да се организират по-често дейности и форуми, на които да се дава възможност на учителите да споделят, обсъждат и разпространяват своя опит.

Реформата на образователната система трябва да започне от нас – от директора, от учителя, от ученика, от родителя и от отношението на цялото общество към училището и детската градина, за да сме убедени, че тя ще се случи.

Представените доклади свидетелстват за учене през целия живот на педагогическите специалисти /учители, директори/, които:

 • Продължават своето образование за получаване на по-високи квалификационни и образователни степени.
 • Усвояват образователни и информационни технологии.
 • Учат чужди езици.
 • Провеждат експериментални изследвания и публикуват.
 • Стремят се да осъществяват интеграцията и интеркултурните взаимодействия в етнически смесена образователна среда.
 • Работят с родителските общности за преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етноси.
 • Включват се в квалификационни форми за работа в мултикултурна образователна среда.
 • Осъществяват образователна интеграция чрез извънкласна работа, занимания по интереси, организиран отдих и спорт в мултикултурна образователна среда, съчетана с традициите на отделните етнически групи.
 • Учат се от колегите си в образователни електронни платформи и научно-практически конференции.
 • Обучават и мотивират за учене през целия живот родителите.