През настоящата учебна година всички ученици в VІІ клас завършват основно образование. В тази връзка и във връзка със задължителното обучение до 16- годишна възраст на гражданите на Република България ВСИЧКИ СЕДМОКЛАСНИЦИ са длъжни да продължат образованието си.

Всеки ученик трябва да подаде заявление за участие в класиране и приемане в училища на територията на област Пазарджик или в някоя от останалите области.

Учениците могат да продължат образованието си в училището, в което завършват VІІ клас. Това е възможно в случай че училището предлага прием в VІІІ клас съгласно държавния план- прием, утвърден със Заповед №РД06-109/29.03.2017 г. на началника на РУО- Пазарджик, и са подали заявление с попълнени желания за това училище.

Информация за училищата и държавния план- прием на останалите области може да се получи от електронните страници на съответното регионално управление на образованието.

ІІ. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ

С цел улесняване подаването на заявления за прием за учебната 2017/2018 година е разработена електронна система със следните адреси за достъп: https://priem.mon.bg  или  https://7klas.mon.bg

Входът в системата се осъществява с Вх. № и код за достъп, налични на служебните бележки на учениците, получени от училището.

Разработената електронна система позволява да се подава електронно заявление по един от следните начини:

  1. от домашния компютър;
  2. в училище, осигуряващо съдействие за това;
  3. в училище „гнездо“.

Списъкът на училищата, осигуряващи съдействие за подаване на заявления, е публикуван на електронната страница на РУО – Пазарджик- Държавен план-прием 2017/2018. Там е и списъкът на училищата „гнезда” в областта. При подаване на заявление е необходимо предварително да са обмислени желаните специалности по професии и/или профили, както и тяхната поредност при подреждането.

ВНИМАНИЕ! ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА Е ЕДНОКРАТНО!

Учениците следва да представят в училището за съдействие или в училището „гнездо” получената служебна бележка с резултати от изпитите.

При избиране на ПРОФЕСИОНАЛНА ПАРАЛЕЛКА задължително се представя/прикачва и МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО. Без него желанието за професионална паралелка няма да бъде отчетено при класирането.

Ученици, желаещи да кандидатстват в друга област могат да направят това от домашния си компютър или като се явят лично в Регионалното управление на образованието на тази област!!!

Препоръчваме Ви след 15.06.2017 г. да проверите в електронната система (https://priem.mon.bg  или  https://7klas.mon.bg) верността на въведените оценки от свидетелството за основно образование.

 

Областна комисия  по приемането на ученици след завършен VII клас за учебната 2017/2018 година.