Относно входирано питане от група общински съветници до кмета на Община Пещера Николай Зайчев за проблема със свлачището и наводнените къщи в кв.“Сахата“, бе предоставен следния отговор:

 

По точка 1 –  Каква е причината за бездействието на Общината между първите сигнали и репортажа на БТВ по този въпрос,т.е. периодът между 30.05.2017г.-07.06.2017г.?.

Веднага след получаване на сигнал от гражданите живущи на ул. „Ангел Калоянов“, със Заповед на Кмета №380/31.05.2017 г. е назначена комисия от служители на Община Пещера за оглед на място и даване на становище. Комисията е установила, че терена, в чиято основа се намират сградите на ул. „Ангел Калоянов“ от №20 до №34 в гр.Пещера е силно преовлажнен, подпочвените и повърхностните води са дренирали под основите на сградите, вследствие на което са се просмукали по зидовете на сутеренните етажи и мазета. По зидовете на много от сградите са установени коси пукнатини, които по данни на собствениците са новопоявили се. Налице е повдигане на циментови настилки в дворовете и тротоарни плочи на улицата пред жилищните сгради. Тъй като в близост до тези сгради има вече регистрирано през 2015 г.  свлачище над ул. „Хаджи Димитър“ комисия е допуснала, че може да се касае за нов свлачищен процес, свързан с регистрираното вече свлачище.

В изпълнение на чл.17 от Наредба №РД-02-20-1 от 19.06.2014 г. за условията и реда за вписване и поддържане на регистър на свлачищните райони на територията на Република България, на районите с абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие и мониторинга им с Писмо изх.№63-41-4/05.06.2017 г. до министъра на регионалното развитие и благоустройството, с копие до „Геозащита“ ЕООД гр.Перник е поискано да бъде извършен инженерно-геоложки оглед за констатиране на състоянието на района на място и изготвяне на становище. В резултат на това на 07.06.2017 г. е извършен инженерно-геоложки оглед на място от служители на „Геозащита“ ЕООД гр.Перник, които са изразили  устно становище, че няма свлачищен процес, а се касае за частично пропадане на терена в следствие на подпочвените води.

На 08.06.2017г. бяха поканени експерти от  Минно-геоложкия институт за независимо становище.След извършен оглед от тяхна страна са  установени признаци за начален свлачищен процес във високата част на ската.

На 12.06.2017 г. Кмета издава нова заповед № 414/12.06.2017г., с която задължава комисия от специалисти от Общината да извършва регулярни огледи на пострадалите сгради и докладва за състоянието им.

Конкретно за ул. „Ангел Калоянов“ съмненията на живущите бяха, че водата която влиза в къщите им е от преливника на „облекчителна шахта“ собственост на „ В К С“ ЕООД – Пещера.

На 05.06.2017 год. водата от преливника беше отклонена от обичайната и над 60  годишна посока, за да се избегнат съмненията относно участието и в процеса на наводняване на сградите.

Установи се, че няма пряка зависимост между двете събития.

В периода 12-16 юни 2017 год. „ВКС“ ЕООД за своя сметка извърши изкопни работи за изкопаването на траншея над засегнатите сгради на ул.“Ангел Калоянов“ под хидротехническото съоръжение за повърхностни води с дължина около 100 метра и дълбочина 2-2,2 метра.

На 16.06.2017 год. ВКС изгради дренажна система за отвеждане на подпочвени води в участък от 40 м над последните сгради по направление на изпълнения преди това траншеен изкоп и те са отведени в канализационната мрежа на гр. Пещера.

Последващи действия на Община Пещера ще бъдат предприети в съответствие със становището и препоръките на „Геозащита“ ЕООД гр.Перник.

По точка 2Какви са констатациите на експертите от Общината и специалистите от предприятие „Геозащита-Перник” за причините за свлачищните процеси и препоръчаните от тях мерки, както и сроковете за реализацията им?

До момента не сме получили писменото становище за геодинамичното състояние на района и препоръки за последващи действия от „Геозащита“ ООД-Перник. В телефонен разговор с управляващия на „Геозащита“ ООД получихме уверение от тях,  че до 23.06.2017г. ще изпратят готово становище.

По точка 3Какви действия се предприемат за подпомагане на живеещите на улица „Ангел Калоянов” град Пещера? Възможно ли е да бъде обявено частично бедствено положение и каква е причината,за да не бъде обявено такова до този момент?

На живущите в три от най–засегнатите сгради е предложено да се преместят в общински жилища. За две от сградите собствениците са подписали декларации, че не желаят да се преместят, а третият собственик е отказал пред свидетели да подписва какъвто и да е документ.

Легалното определение за бедствие е дадено в чл.2 от Закона за защита при бедствия. Бедствие е значително нарушаване на нормалното функциониране на обществото, предизвикано от природни явления и/или от човешка дейност и водещо до негативни последици за живота или здравето на населението, имуществото, икономиката и за околната среда, предотвратяването, овладяването и преодоляването на което надхвърля капацитета на системата за обслужване на обичайните дейности по защита на обществото.

Съгласно чл.48, ал.1 от Закона за защита при бедствия бедствено положение е режим, който се въвежда в зоната на бедствието от определените в закона органи, свързани с прилагането на мерки за определен период от време с цел овладяване на бедствието и провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи. Съгласно чл.48, ал.3 от същия закон бедствено положение се обявява, при условие че се случва, случило се е или има опасност да се случи бедствие, свързано със:

1.загуба на човешки живот, и/или

2.увреждане на здравето на хората, и/или

3.значителни вреди на имуществото и/или икономиката, и/или

4.значителни последици за околната среда, свързани със замърсяване на почвата, водата или въздуха с химически, биологически или радиоактивни вещества и материали или с унищожаване на биологически видове.

Бедственото положение може да има действие за срок не повече от 7 дни, като при необходимост, съгласувано с областния управител може да се удължи до 30 дни.

С оглед на горното процесите на ул. „Ангел Калоянов“ на този етап нямат характеристиките на бедствие по смисъла на закона, не е възникнала необходимост от спасителни и неотложни аварийно възстановителни работи и липсват условията за обявяване на бедствено положение. Поради това не е издадена заповед за обявяване на бедствено положение.

По точка 4Извършва ли се необходимия редовен преглед и контрол на водосборните съоръжения и санитарно-охранителни зони около вододайните зони?

Преглед и контрол на водоснабдителните  съоръжения, които са трудно достъпни т.е. няма достъп до тях дори и с високопроходима техника се извършва два пъти месечно, а при констатирано наличие на недостатъчни водни количества от тях в Напорните резервоари проверката е моментална.

За останалите съоръжения имаме ежедневни наблюдения в предвид на това, че в много от тях се извършва обработка на питейната вода с дезинфектант.

 

По точка 5Какви мерки ще се предприемат за преустановяване на незаконната сеч в района, както и за необходимите залесителни мероприятия?

Имота над жилищните сгради на ул. „Ангел Калоянов“ /ПИ 56277.4.525 / е собственост на МЗХ-ДГС-Пещера и за незаконната сеч  в него отговаря подвижната горска стража към ДГС-Пещера.