Пазарджишкото село Сарая най-вероятно ще има детска градина от първи август. Предложението до Общинския съвет е направено от кмета Тодор Попов, а ще бъде разгледано идният четвъртък, когато ще се състои редовното заседание на съветниците.

В село Сарая, по данни на ЕСГРАОН, за периода 2012 – 20214 година са родени и са с постоянен адрес в селото общо 44 деца.

До настоящия момент една малка част от тях са обхващани в подготвителна група към местното училище, но неин основен приоритет е работата с деца две години преди постъпването им в първи клас.

За настоящата учебна 2016/2017 година в подготвителната група са обхванати едва 13 деца.

Поради липса на детска градина в селото,  голяма част от родителите записват децата си в детски градини в гр. Пазарджик и в с.Ивайло и по-късно тези деца не се връщат в селското училище, а продължават образованието си в града.

В деловодството на община Пазарджик е постъпила докладна с вх. № 09-00-201/30.05. 2017 г. от кмета на с.Сарая, в която е заявена и обоснована необходимостта от разкриването на детска градина в селото.