Стана ясно становището на „Геозащита“ ЕООД относно процесите, които доведоха до свличане на земна маса над къщите на ул.“Ангел Калоянов“ в Пещера.

Според специалистите на дружеството основните фактори, причинили възникналите деформации по жилищните сгради и инфраструктурните съоръжения са четири. Обобщени те са водонасищане след период на интензивни валежи на глинесто-песъчливите разновидности, изграждащи склона, в резултат на инфилтрация на повърхностните води, допринесъл е и преливащ водоем. Допълнително оводняване е предизвикано от възникналата след началото на процесите авария на уличен водопровод, както и чувствителност на строителните почви при водонасищане и склонност към пропадъчност и деформации на слягане в земната основа.

Друг фактор е конструктивната неиздържаност на част от сградите, поради изтекъл експлоатационен срок на каменните зидарии на фундаментите. Не на последно място роля в процесите е изиграл и съществуващия геолого-литоложки строеж и специфичните геоморфоложки особености на склона.

От „Геозащита“ препоръчват конструктивно укрепване на засегнатите жилищни сгради да стане след компетентно проектно решение, съобразено с конкретните инженерогеоложки и хидрогеоложки условия в обследвания склонов участък. Техните експерти смятат, че терените по склоновия участък над улицата са видимо спокойни, без признаци за свлачищен процес. Начален свалищен процес обаче е на лице във високата част на ската, показа оглед на мястото от експерти от Минно-геоложкия институт.

Днес кметът Николай Зайчев за пореден път се срещна с потърпевшите, които бяха запознати със становището на „Геозащита“. Въпреки взетите мерки и отклоняването на водата, тя продължава да се стича в къщите.

Утре градоначалникът отново ще посети района и ще направи обход на целия терен с представители на живеещите в засегнатите къщи и служители на „ВКС“.