В сградата на офис на НАП Пазарджик се проведе среща, между директора на офиса Петър Лупов и кметовете на общините от област Пазарджик и техни представители, съобщиха за медиите от там. Целта на срещата е била да бъде запозната на местната власт с предлаганите електронни услуги от НАП и по-конкретно с издаването на удостоверения по чл.87, ал.10 и чл. 87 ал.11 от ДОПК.

 На разяснителната среща стана ясно и това, че Удостоверенията по ал. 10 са свързани с участието на фирми в обявени обществени поръчки, а тези по ал. 11 са свързани с комплексното административно обслужване на лица подали документи в местните администрации във връзка с участие в търгове, издаване на лицензи, разрешителни и други.

За улесняване на бизнеса е възможно удостоверенията за наличие или липса на задължения да бъдат издавани служебно, чрез ползване на електронния портал на НАП от трети лица. Ползите от внедряването на КАО / комплексното административно обслужване/ са няколко. Облекчен  режим за получаване на издадения документ:
– изпращане по електронен път (електронна поща) подписано с електронен подпис;
– по пощата с известие за доставка;
– лично от кмета на съответната Община или чрез упълномощено лице.

Съкратен срок за издаване на удостоверение – подадено от орган на местната администрация искане за издаване на удостоверение, във връзка с участие в обществена поръчка, е със срока за издаване – 5 дни. Ако клиента поиска на гише издаването на същото удостоверение,  срока за издаване е  7-дневен.

От този месец
Срещата е и във връзка с нова услуга, която НАП предлага  в портала за е-услуги за връчване на документи по електронен път – „Връчване на документи“. Чрез нея клиентите на приходната агенция ще имат възможност да получават електронни документи, издадени от служителите на НАП. Достъпът до електронната услуга имат физически лица и юридически лица, които:

– притежават квалифициран електронен подпис (КЕП) на задължено лице с право на пълен достъп до е-услугите на НАП;

– притежават КЕП на упълномощено лице с пълен достъп до групата услуги „Връчване на документи“.

Чрез новата е-услуга органите по приходите могат да връчват актове за прихващане и възстановяване на данъци, запорни съобщения, искания за представяне на документи и др.