Броят на подалите заявления за класиране на първи етап за прием за учебната 2017/2018 година ученици, завършили седми клас, е 1805 – 83% от завършилите през настоящата учебна година. 17% от тях не са подали заявления за участие в класирането, съобщиха от Областна комисия по приемането на ученици в VIІI клас за учебната 2017/2018 година.

От утвърдените 42 профилирани паралелки в профилираните гимназии, в средните и в обединените училища 40, са с брой на класираните ученици над допустимия минимален брой, съгласно действащите разпоредби на просветното министерство, две са под този минимум.

Поради тази причина се налага те да бъдат закрити. Това са – една паралелка с профил „Икономическо развитие” в СУ „Ал. Иванов – Чапай”, гр. Белово и една паралелка с профил „Икономическо развитие” в СУ „Христо Смирненски”, с. Света Петка, общ. Велинград.

От утвърдените 48 професионални паралелки в професионалните гимназии и в СУ за учебната 2017/2018 година 43 са с класирани ученици над допустимия минимален брой съгласно разпоредбите на МОН.

Пет се закриват на първи етап на класиране. Това са:

Една паралелка с две специалности в ПГСС „Царица Йоанна”, гр. Пазарджик – „Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата промишленост”, професия „Машинен техник” и „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”, професия „Моделиер – технолог на облекло”;

Една паралелка с две специалности в ПГХВТ „Ат. Ченгелев”, гр. Пещера – „Икономика и мениджмънт” по професия „Икономист” и „Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти”, професия „Химик- оператор”;

Една паралелка в СУ „Народни будители”, гр. Брацигово – специалност „Икономика и мениджмънт”, професия „Икономист”.

Една паралелка в ПГ „Иван С. Аксаков”, гр. Пазарджик –специалност „Административно обслужване”, професия „Офис – секретар”;

Една паралелка в  СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Стрелча –специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение”, професия „Ресторантьор”.

Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети – в срок от 28.06.2017 г. до 30.06.2017 г. В противен случай губят мястото си и то се обявява като свободно за II етап на класиране.

Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класирането в срок от 28.06.2017 г. до 30.06.2017 г. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът запазва мястото си от първия етап на класирането (след като е подал заявление за участие във втория етап на класиране).

НЕКЛАСИРАНИТЕ по нито едно желание на I етап на класиране ученици участват АВТОМАТИЧНО във II етап на класиране.

Независимо от резултата от втория етап на класиране ученикът следва да се запише в училището, в което е класиран – в срок от 05.07.2017 г. до 07.07.2017 г.

За неуспелите да се класират или неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране.

Подаването на документи за участие в трети етап на класиране е в срок от 11.07.2017 г. до 13.07.2017 г. За целта следва да се подаде НОВО ЗАЯВЛЕНИЕ в избрано от тях училище от определените от началника на РУО – Пазарджик. В заявлението желанията се подреждат съобразно останалите свободни места в паралелките за този етап.

В трети етап на класирането участват ученици, които не са приети или не са кандидатствали до момента.

След обявяване на резултатите от третия етап на класиране следва записване на класираните ученици в срок от 18.07.2017 г. до 19.07.2017 г. вкл.

Свободните места след трети етап на класиране се обявяват в срок до 21.07.2017 год.

Попълването на незаетите места след трети етап на класиране се осъществява в приемащите училища – със свободни места след трети етап, в срок до 04.09.2017 год. по определен от директора ред. Необходимата информация се получава от директорите на съответните училища, където се извършват подаването на документи и класиране.

За справки, консултации и допълнителна информация на разположение са комисиите по приема в училището, което осъществява прием в VIІІ клас, както и Областна комисия по приемането на ученици в VIІІ клас за учебната 2017/2018 година в РУО-Пазарджик.