Съставен е акт по Закона за водите на „Кумруян“ЕООД – предприятие за разфасовка на червени меса в Пазарджик, за заустване на отпадъчни води със съдържание, превишаващо индивидуалните емисионни ограничения, по показател „неразтворени вещества“.

Извършени са проверки за прилагане разпоредбите на Закона за чистотата на атмосферния въздух в 13 обекта, в това число 4 бензиностанции, които са изпълнили изискванията за улавяне на бензиновите пари при зареждане на автомобилите с гориво. Проверените предприятия и хотели спазват изискванията на законодателството, засягащо чистотата на атмосферния въздух и шума в околната среда.

По разпореждане на министъра на околната среда и водите РИОСВ извършва проверки за изземване на наносни отложения от речните легла на реките. По поречията на реките Стара и Луда Яна не са констатирани такива. Проверка на участък от речното корито на р. Марица, в землището на селата Синитово и Огняново констатира, че багер на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Тополница извършва земно-изкопни работи. Тази дейност представлява инвестиционно намерение. За него няма проведена процедура по Закона за биологичното разнообразие. На фирмата ще бъде съставен акт за административно нарушение.

През юни експертите на РИОСВ – Пазарджик извършиха 158 проверки на 134 обекта и издадоха 51 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки. За периода са предприети действия по осем сигнала и две жалби.