Към 31.12.2016 г. в област Пазарджик функционират 25 яслени групи в състава на детските градини (ДГ)  с общо 704 места в тях . В сравнение с предходната година местата в детските ясли в областта намаляват с 56, или със 7.4%, съобщиха днес от Териториалното статистическо бюро в Пазарджик.

Детски ясли, места и обслужени деца в област Пазарджик по години

2012 2013 2014 2015 2016
Заведения 24 24 25 25 25
Места в края на годината 730 726 736 760 704
Деца в края на годината 727 748 744 735 669

 

В градовете в областта детските ясли са 22 с 635 места, а в селата – 3 с 69 места.  Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2016 г. общо за област Пазарджик е 9.5 на 100 деца до 3-годишна възраст . Най-висока е осигуреността с места в общините Брацигово (28.3 на 100 деца), Стрелча (22.3 на 100 деца) и Пещера (13.8 на 100 деца).

Най-ниска е осигуреността в общините Велинград (3.4 на 100 деца), Септември (5.7 на 100 деца) и Батак (8.4 на 100 деца). В общините Лесичово и Сърница няма функциониращи детски ясли.

През 2016 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 599 деца, или със 108 по-малко в сравнение с 2015 г. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 669 деца (табл. 2), от които момчета са 347, а момичета – 332. В сравнение с 2015 г. броят на децата в детските ясли намалява с 9.0%.

Деца в детските ясли в област Пазарджик към 31.12.

 

2012 2013 2014 2015 2016
Общо 727 748 744 735 669
   Момчета 388 403 385 388 347
   Момичета 339 345 359 347 332

 

            Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст към края на 2016 г. се запазва без изменения. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 90.1%.

 

Към 31.12.2016 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли в област Пазарджик работят 119 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават деца. Медицинските специалисти по здравни грижи са 71, като 90.1% от тях са медицински сестри (64) (табл. 3). Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли е 48 души.

 

Медицински специалисти по здравни грижи и друг немедицински персонал в детските ясли в област Пазарджи към 31.12 

Години Медицински специалисти по здравни грижи Друг

немедицински

персонал

2012 71 46
2013 75 44
2014 74 47
2015 78 53
2016 71 48