Инициативният комитет изразява своята удовлетвореност от проведеното в гр. Пазарджик, първо по рода си, по искане на гражданите обществено обсъждане на проект за значимо публично пространство, каквото е бул.” Александър Стамболийски” в частта му в близост до центъра. Изказваме благодарност на всички присъствали представители на активното гражданско общество, общински съветници, кмета и служители на Общинска и Областна администрация, ВиК и др.
Изводи и препоръки:
1. Идеята на Инициативния комитет за промяна на проекта в посока на ограничаване на автомобилното присъствие в полза на пешеходци и велосипедисти получи пълна подкрепа в почти всички изразени мнения.
2. В проекта на бул. „Ал. Стамболийски” гражданите искат максимално запазване на съществуващата дървесна растителност, подмяна на амортизираната ВиК мрежа, подобряване на качеството на настилките и осветлението, създаване на достъпна пешеходна среда и изграждане на велоалея свързана в система от други такива на територията на целия град. Необходимостта от нови паркоместа, за сметка на тротоарите бе отречена напълно, а съществуващата до момента организация на движението гражданите желаят да не се променя.
3. Инициативният комитет препоръчва да се извърши паспортизация на съществуващите дървета по бул. „Александър Стамболийски” и при експертна и документално обоснована нужда от замяна на конкретно дърво, то да бъде незабавно заменяно от друго зряло дърво, като се използват подходящите за градско озеленяване видове като: Каталпа, Див кестен, Червен канадски дъб и други подходящи едри дървесни видове.
4. Настояваме Общината в качеството си на възложител да анализира всички предложения от ИК и тези изразени от гражданите в залата, да състави ново съобразено с тях задание и да възложи промяна на проекта, като информира обществеността за резултата, в унисон с декларираната позиция за зачитане мнението и интереса на гражданите.
5. Проведеното обсъждане показа необходимостта от незабавно обсъждане и одобрение от страна на Общински съвет Пазарджик на Наредба за провеждане на обществени обсъждания в Община Пазарджик.
6. Настояваме Община Пазарджик да публикува на сайта си всички проекти за ремонт на публичнични пространства и графика за тяхното изпълнение, за да могат своевременно да се организират широки обществени обсъждания, където гражданите да могат изразяват своето мнение.
Призоваваме тази практика на съобразяване с мнението на общността да продължи и това обществено обсъждане да не остава единично събитие.
Ако гражданите искат – могат !