Община Пещера е обявила обществена поръчка за доставка на компютърно оборудване и принадлежности за Проект „Шарени мъниста“. Целевите средства са за закупуването на преносими компютри, таблети, скенери за компютри, принтери и плотери, периферни устройства, шкафове, фотографски апарати, микрофони и високоговорители, усилватели, видеопроектори и други на обща стойност 29 300 лева. Поръчката се финансира по Оперативна Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Безвъзмездната финансова помощ е в рамките на проекта “Шарени мъниста”, по който родопската община подписа договор в началото на тази година.

Общата стойност на проекта е над 660 хиляди лева. С тях в рамките на 30 месеца се предвиждат дейности в партньорство със Сдружение „Асоциация образователно лидерство“ и  училищата в гр. Пещера. Общата цел на проекта е създаване на работещ модел за повишаване броя на успешно интегрираните в образователната система на община Пещера ученици от маргинализираните общности, включително роми чрез комплексен подход на интерактивни педагогически взаимодействия.

Специфичните цели са:

  • засилване на мотивацията на ученици и родители за участие в образователния процес;
  • създаване и развиване на родителски общности, мотивиране и оказване на подкрепа на родителите на учениците от малцинствен произход, в т.ч. роми за активно участие на семейството в училищния живот;
  • стимулиране ученически инициативи за повишаване на качеството на образованието в училищата, в които се обучават интегрирано ученици от различни етноси;
  • взаимно опознаване по атрактивен начин на родители и учениците от различни етноси през изследване традициите  на града за толерантност и приемане на различието;
  • възпитанието в дух на толерантност, създаване на условия за успешна социализация на учениците от етническите малцинства чрез откриване на таланти за занимания с изкуство;
  • подобряване физическото и психическото благосъстояние и насърчаване на основни социални ценности посредством груповите дейности, които проектът предлага;
  • споделено участие в общи творчески дейности за преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.

В рамките на проекта ще се осъществят диагностика на родители и ученици за интеркултурна компетентност, работилница за толерантност, ученически лагери, празнични и други прояви.