Независими експерти бяха наети от Инициативния комитет за опазването на дърветата по бул. „Ал. Стамболийски“. Публикуваме становището на преподавателите в Лесотехническия университет – Доц. д-р Владимир Щилиянов – ландшафтен архитект и гл. ас. д-р Веселин Рангелов– ландшафтен архитект. Според тях 19 от дърветата представляват опасност за гражданите и трябва да бъдат отстранени.

В границите на участъка предвиден за реконструкция, бе установено наличието на 43 броя широколистни дървета.

От тях 19 броя се намират по северния тротоар на булеварда, а 24 бр. са разположени по южния му тротоар. Дърветата са от два ботанични вида – Мъждрян – 4 бр и Каталпа – 39 бр. Съдейки от средната възраст на представените индивиди ( около 60 г.), можем да направим извода, че каталпата е основното насаждение по булеварда, а мъждрянът се е появил впоследствие, като заместител на изсъхнали индивиди от основния вид. Характерът на насаждението, еднородният му видов състав и кампанийното поддържане са довели и до еднотипни увреждания на отделните дървета.

Основно те се изразяват в неправилно провеждани резитби през годините, и по-специално не обработване на отрезите, което е довело до формиране на множество хралупи и гниене на дървесината. Тези процеси са особено изявени при 19 броя от обследваните индивиди, като са установени и множество повреди по проводящата тъкан, която е непосрествено под кората. Това неизбежно е довело до необратими негативни последици в тяхното състояние.

Преценката от извършения на място оглед е, че има необходимост от тяхното отстраняване. При два от индивидите дори е необходимо това да стане възможно най-спешно, тъй като представляват непосредствена заплаха за хора, автомобили и сгради. Останалите 17 дървета е желателно да бъдат отстранени до есенно-зимния сезон, тъй като попадащата вода в хралупите, и евентуалното й замръзване, без съмнение ще доведат до множество още по-тежки механични повреди, разширяване на хвалупите и цепнатините, увеличаване на гнилостните процеси и вероятността от падане на дърветата.

Част от предвидените за отстраняване индивиди са с нарушена статика, вследствие на необмислени резитби, изместили центъра на тежеста на короната. Това ги прави изключително опасни, особено при мокър снеговалеж, който допълнително ще увеличи натоварването извън централните оси на техните стъбла. Останалите дървета са категоризирани в състояние „задоволително“, като при всички индивиди в по-малка или по-голяма степен са наложителни общи резитби за оформяне на короните, съкращаване на младите леторасти и подходящо обработване и запълване на хралупите.

Предвидените за отстраняване индивиди е желателно да бъдат подменени с представители от същия вид, който очевидно се развива добре в гр. Пазарджик, след като е достигнал възраст от 60 г. и показва значителен прираст на новите леторасти след проведената преди около 4 – 5 г. резитба. Считаме за удачно и възможно замяната му с Овласена пауловния (Paulownia tomentosa), която е подобна по хабитус и листна маса и, като бързорастящ вид, може да осигури бърз декоративен ефект. Това следва да се извърши с правилни мероприятия по засаждането им и ежегодна адекватна поддръжка.

От схемата се вижда, че предвидените за отстраняване индивиди са така разположени, че ще позволят постепенна и поетапна подмяна на растителността по булеварда, без да се оголва уличния силует отведнъж. Препоръчваме при засаждането на нови дървета да се осигури минималният отвор в настилката за всяко дърво да е или квадрат с размери 1,5/1,5м, или кръг с диаметър от 1,5м. Това следва да се реши в технически проект по част „Паркоустройство и благоустройство“, който да придружава проектите за новия тротоар и съответните паркоместа.