Наши читатели съобщиха, че в последните две седмици от землището на Атолука се извозват камиони с трупи. Според тях дърветата били маркирани, но на практика да различиш законна от незаконна сеч не е трудно, стига да знаеш какви са изискванията. Вижте какво ни задължава да направим законодателството, за да имаме налице законно добиване на дървесина.

Основни признаци, че сечта е незаконна:

– виждайки сечище в гората, човек трябва да се огледа за информационна табела, която е задължителна по закон. Най-често това е лист хартия с големина А4 в найлонов джоб, закрепен за някое дърво. На табелата трябва да има информация за горския отдел и подотдел, за вида на сечта, период и обем на дърводобива;

– сигурен знак, че едно дърво е незаконно отсечено е, когато на него няма никакъв отличителен знак и маркировка;
– често незаконно отсечените дървета се маркират в последствие със спрей, болт или тампон с боя, за да имитират оригиналните марки). Съмнителните отпечатъци от „марки“ също са основание сечта да се сигнализира на контролните органи като незаконна.
Тези признаци са достатъчни да се смята, че сечта се извършва без необходимите разрешителни или по неправилен начин.

Предварителна проверка

Всеки може да направи и сам предварителната проверка в горския кадастър и в регистрите на Изпълнителната агенция по горите дали за съответната гора е било издадено позволително за сеч през тази или изминалата година (данните в регистъра са групирани по землища).

Граждански сигнали

Гражданите могат да сезират отговорните институции. Най-лесно, но и несигурно като резултат и обратна връзка, е да се обадите на телефон 112, приемащ от 2015 г. сигнали и за нарушения в горите. При по-сериозни и значими случаи може да сезирате институциите по два начина:
– със заявление за достъп до обществена информация до директора на Регионална дирекция по горите с молба за цялата документация, която би трябвало да съпътства извършването на сечта. Така може да установите дали наистина става въпрос за злоупотреба;
– сигнал до Регионалната агенция по горите (РДГ) – с него се иска проверка за законосъобразността на сечите и информация дали гората е в защитена зона, дали е стара (с възраст над 100 години), дали е крайречна, запазват ли се дърветата с хралупите и гнездата на защитените видове.

НОМЕНКЛАТУРА
на буквените обозначения на серията на производствените марки по регионални дирекции на горите
РДГ Буквено
обозначение
1. Берковица А
2. Благоевград О
3. Бургас Ж
4. Варна Е
5. В. Търново В
6. Кърджали К
7. Кюстендил П
8. Ловеч Б
9. Пазарджик Н
10. Пловдив Л
11. Русе Г
12. Сливен З
13. Смолян М
14. София Р
15. Ст. Загора И
16. Шумен Д