Инспектори по държавен здравен контрол  от РЗИ Пазарджик  провериха готовността за новата учебна 2017-2018 година на всички 124 учебни заведения, регистрирани като обекти с обществено предназначение на територията на областта  /117 училища, 6 филиала и 1 ВУЗ/.

Контролът започна още в края на миналата учебна година, когато бяха извършени 292 текущи проверки, с цел оценка състоянието на учебно-възпитателните заведения.

Предписания за привеждане на обектите в съответствие със здравните изисквания и извършване на ремонтни дейности бяха издадени на 38 училища. В хода на последващия контрол по изпълнение на предписанията бе установено, че 27 учебни заведения са изпълнили препоръките на РЗИ. Директорите на останалите училища са подали молби до РЗИ за удължаване на срока за изпълнението, поради недостиг на финансови средства. Само в СУ „Димитър Гачев“ гр. Пазарджик ремонтните дейности ще продължат след започване на учебната година, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“.

Най-често препоръките на РЗИ касаят отстраняване на течове от покривна конструкция, отстраняване на пропуквания по стени и тавани, измазване и боядисване на помещенията, подмяна на подова настилка, подмяна на дограма и др.

По преценка на училищните ръководства са извършени ремонтни дейности, които не са предписани от РЗИ в: ОУ „Проф. Иван Батаклиев” – гр. Пазарджик, НУ „Отец Паисий” – гр. Пазарджик,  ОУ „Константин Величков”, с. Паталеница, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Ковачево, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” –  с. Нова Махала, ОУ „П. Р. Славейков” – гр. Пещера, ОУ „Проф. Марин Дринов” – гр. Панагюрище

Със заповед на министъра на образованието и науката от 01.09.2017 г. е разкрито Спортно училище в Пазарджик, а ПУ „Иван Вазов” – гр. Пазарджик е трансформирано в Център за специални образователни потребности- Пазарджик.

От 124 учебни заведения на територията на област Пазарджик 28 са държавни, 96 са общински.