Новата Наредба за организация на движението на територията на община Пазарджик не бе приета днес от общинските съветници, по време на редовното заседание на градския парламент.

Създаването ѝ се наложи след като миналата година бе създадена временна комисия, която да намери изход от сложната обстановка, в която са поставени водачи и пешеходци в областния град.

Новата наредба е изработена от съветниците Евтим Янев, Димитър Петков и Стоян Парпулов. Тя е съобразена с новите реалности, а от приемането на първата подобна наредба през 2000 г.,  тя е била променяна единадесет пъти, без да може да осигури необходимите предпоставки за безпроблемно паркиране и преминаване през областния град.

Очевидно е, че се налага нов начин на организация на движението и паркирането особено в гр. Пазарджик, където наличните места за паркиране, организирани от Община Пазарджик, са общо 2546 бр./синя зона – 1234 бр., синя зона в междублокови пространства – 249 бр., паркинги, отдадени под наем и концесия – 276 бр. и паркинги, публична общинска собственост  за свободно паркиране – 745 бр./.

Тези наглед достатъчно на брой паркоместа за почасово паркиране се оказват малко при създадената с действащата до момента Наредба организация на ползване – Общо раздадени пропуски за безплатно паркиране – 3977 бр./ на живущи в зоната на действие на синя зона – 834 бр., за хора с увреждания – 1987 бр., за товаро-разтоварна дейност – 241 бр., аварийна дейност – 298 бр., контролна дейност – 123 бр., за общопрактикуващи лекари – 72 бр.,за зареждане на обекти – 114 бр., за общински съветници – 78 бр., за кметове на населени места – 74 бр. и издадени от кмета на общината пропуски – 156 бр./

Освен това наличието на общо 72 бр. паркоместа за хора с увреждания при раздадени 1987 бр. талони за безплатно паркиране, изградени в гореизброените зони за паркиране, предполага диференциране по степен на увреждане с оглед, предоставяне възможност за паркиране на тях действително на нуждаещи се от това хора. Накратко назряла е необходимостта от приемането на нова Наредба, която да подреди, систематизира и регламентира проблемите по ползването на пътната мрежа на Община Пазарджик, заяви единият от вносителите инж. Евтим Янев.

С изготвянето на нова наредба за организация на движението в Община Пазарджик целите, които се поставят са:

Регламентиране раздаването на пропуски за безплатно паркиране в „синя зона” и ограничаването им до размер, позволяващ реалното действане на зоната.

Регламентиране на пропускателният режим за достъп до централна градска част и пешеходна зона на превозни средства с по-голям тонаж от 4 т. и на автобуси над 22 места.

Прекратяване на хаотичното разполагане на напречни неравности и подчиняването им на Наредба № РД-02-20-10 от 05.06.2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване скоростта на движение и изискванията към тях.

Регламентиране поведението на обслужващите дружества при възникнали аварии, нарушаващи пътната настилка по общинската пътна мрежа.

Определяне изискванията към общественият превоз на пътници / масов градски транспорт, таксиметров превоз и превоз по редовните линии на междуселищен и международен транспорт./

Диференциране правото на преференциално паркиране, както и безплатното денонощно паркиране в близост до настоящият адрес на  ППС, превозващи хора с увреждания

Определяне правилата за паркиране на ППС за служебни нужди , специален режим на движение,  ППС на ОП „Социален патронаж” и специализиран обществен транспорт, обслужващ хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране и паркингите, общинска собственост.

Предоставяне възможност на собствениците и наематели на нежилищни имоти  да ползват правото на платено паркиране със „служебен абонамент” на улици, площади и паркинги общинска собственост.

Очакваните резултати от прилагането е предоставяните услуги от администрацията на физически и юридически лица да става по все по-лесен, по-разбираем и по-достъпен начин. Прилагането на предвидените мерки ще доведе до дисциплинирането на водачите на ППС, ефективно използване на отредените паркоместа както и повишаване на приходите в бюджета на Общината.

Съветниците решиха да не навлизат в детайлите на текстовете, тъй като вече са били разглеждани в комисията и цялата наредба да бъде приета ан блок. Ако някой от съветниците има конкретно предложение,  то да бъде разисквано.

Съветникът Цанко Бангьозов предложи в глава 5, касаеща санкциите при неправилно паркиране, да бъде вкаран текстът „ако фишът бъде платен доброволно в тридневен срок, да бъде заплатена 70% от наложената глоба.“ Според Бангьозов това щяло да стимулира плащането на глобите.

По новата наредба съветниците и кметовете на населените места няма да имат право на пропуски.

НАРЕДБА за организация на движението на територията на община Пазарджик 

 

Глава I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

Чл. 1. Тази наредба урежда правилата, ограниченията и забраните, свързани с организацията на движението на пътни превозни средства (ППС) на територията на Община Пазарджик.

Чл. 2. На територията на град Пазарджик се определят следните зони:

1.Зона “Център” – централна градска част, с граници булеварди и улици: “Княгиня Мария Луиза”, “Болнична”, “Ст. Караджа”, “Кочо Честименски”, “Цар Освободител” .

2.Зона “А” – включва останалата част от територията на града.

3.Зона с режим на платено почасово паркиране.

4.Пешоходна зона с граници – бул. „България”, ул. „Екзарх Йосиф”, ул. „Хан Крум,

ул. „Генерал Гурко”.

 

Чл. 3. (1)   Временни забрани за обществено ползване на улици, булеварди, площади, пътища или участъци от тях от ППС се въвеждат със заповед на кмета на общината в следните случаи:

 1. за извършване на планирани ремонти – за срок до 6 (шест) месеца.
 2. природни бедствия и аварии, както и при неблагоприятни климатични условия, водещи до възникване на опасност за сигурността на движението – за срок до 3 (три) месеца.
 3. организиране на търговия на открито – за срок до 24 часа, веднъж седмично, на точно определени места и с точно определени срок и граници.
 4. провеждане на масови спортни и културни мероприятия – за срок до 3 (три) дни.
 5. провеждане на държавни, политически или обществени мероприятия – за срок до 3 (три) дни.
 6. за снимане на филми и реклами – за срок до 24 часа.

(2) Лицата, организатори на мероприятията по т. 3, т. 4 и т. 6, подават молба до кмета на община Пазарджик , не по-късно от 20 дни преди провеждане на мероприятието.

(3)  Организаторите на проявите по ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 6 заплащат за предоставената им услуга да ползват временно публична общинска собственост. Цената й е съобразно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Пазарджик приета от Общински съвет Пазарджик.

 • Всички места за паркиране, попадащи в обхвата на забраните по ал. 1, се закриват за срока на забраната.
 • Забраните по ал. 1 и ал. 2 се сигнализират по съответния ред.

 

Глава втора 

ДВИЖЕНИЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА  

Раздел I Организиране на движението  

 

Чл. 4. (1) За организация на движението на територията на Община Пазарджик се изготвя Генерален план за организация на движението (ГПОД). Той обхваща всички комуникационно-транспортни площи, обслужващи движението на ППС, маршрутите на превозните средства по редовните и допълнителните линии за обществен превоз на пътници, пешеходното и велосипедното движение и паркирането. Срокът на действие на този план е 5 години.

(2) Във връзка с възникнала необходимост се допуска изработването на План за организация на движението (ПОД) за част от територията на общината  Необходимостта от този план се доказва от компетентните звена на общинската администрация. Той съдържа всички елементи, изискващи се за ГПОД, но специфични за частта, за която се изработва. Този план няма ограничение на срока за действие.

(3) При изработването на ГПОД и ПОД трябва да бъдат спазени изискванията на нормативната уредба, за организиране на движението по пътищата като изработването се възлага от кмета на Общината.

 • Проектът за ГПОД се разглежда, обсъжда и приема в Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) на Община Пазарджик. Съгласуваният проект се представя за разглеждане и одобрение от Общински съвет Пазарджик.
 • Проектите за ПОД за части от територията на Община Пазарджик се разглеждат, обсъждат и приемат от ОЕСУТ на Община Пазарджик.
 • Приетите проекти се одобряват от кмета на Община Пазарджик.
 • Актуално копие от ГПОД и ПОД се съхранява в Община Пазарджик.
 • Наложило се изготвяне и прилагане на временна организация на движението /ВОД/ се извършва по разпоредбите на съществуващите разпоредби за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

 

Раздел II Скорости на движение 

 

Чл. 5.  Разрешената максимална скорост за движение по улиците в населените места на територията на Община Пазарджик е до 50 км/ч, което се сигнализира с пътни знаци Д 11 „Начало на населено място“ и Д 12 „Край на населеното място“.

Раздел III Организиране и регулиране на движението по улиците 

Чл. 6. (1) За организиране и регулиране на движението по улиците се използват самостоятелно или съчетани помежду си пътна маркировка, пътни знаци, светофарни уредби и други средства за регулиране и сигнализиране.

(2)  Всички проекти за организация и регулиране на движението, както и промените в тях, се изработват в съответствие с нормативните актове, ГПОД и ПОД за части от територията на Община Пазарджик и се съгласуват Община Пазарджик и сектор „Пътна полиция” при ОДМВР Пазарджик.

(3) Община Пазарджик създава и поддържа в актуално състояние  регистър за съществуващите на територията на Община Пазарджик  пътна маркировка, пътни знаци и светофарни уредби. Всички промени се отразяват в регистъра в едномесечен срок от настъпването им.

Чл. 7. (1) Поставянето на пътна маркировка, пътни знаци и светофарни уредби става по проекти за организация на движението, изработени съгласно действащите нормативни актове.

(2) Право да поставят пътна маркировка, пътни знаци и светофарни уредби имат лицата, на чието име са съгласувани проектите.

Чл. 8. Смяната на светлинните сигнали за всички светофарни уредби на територията на Община Пазарджик се извършва автоматично.

Чл. 9. Всички нови светофарни уредби трябва да са оборудвани с подходящи светлинни тела, отговарящи на последните технологични изисквания.

Чл. 10. (1) Лицето, поддържащо светофарните уредби, е длъжно да се отзовава и предприема действия по отстраняване на констатирани повреди  от момента на подаване на сигнала от неговия дежурен диспечерски пункт или от дежурния в Община Пазарджик  за светофарни уредби  – до 120 (сто и двадесет) минути от подаване на сигнала;

(2) Всички сигнали за повреди се записват във входящ дневник. Записите се съхраняват най-малко три години и се предоставят на заинтересованите лица при поискване.

(3) Контролът по ал. 1, т. 1 до т. 2 се осъществява от сектор пътна полиция при ОДМВР Пазарджик .

Чл. 11. (1) В зависимост от интензивността на движение или станалите пътно транспортни произшествия на регулирано със светофарни уредби кръстовище, се определят следните режими на работа:

 1. денонощен;
 2. на жълто мигане от 21.00 до 06.00 часа.

(2)  Конкретните режими на работа се определят от кмета на Община Пазарджик с решение на комисията по безопасност на движението.

Чл. 12. На пешеходни пътеки с интензивен пешеходен поток и интензивно движение на ППС по предложение на комисията по безопасност на движението се монтират :

 1. хоризонтално разположени три броя светофарни секции ф 300 мм на конзоли, изобразяващи светла бягаща човешка фигура на тъмен фон.
 2. Допълнително осветление на пешеходни пътеки с повишена опасност при пресичане

 

Чл. 13. Всички предложения и молби по този раздел се отправят до кмета на Община Пазарджик. Те се разглеждат и решават в едномесечен срок.

Раздел IV Осигуряване на движението по улиците

 

Чл. 14. (1) При възникване на авария на подземни мрежи и съоръжения от техническата инфраструктура в обхвата на улица, експлоатационното дружество – собственик или ползвател на съоръженията, е длъжно, преди започване на работа по отстраняване на аварията, да вземе всички необходими мерки за обезопасяване движението на ППС и на пешеходците, съгласно нормативните изисквания, както и незабавно да уведоми дежурния на Община Пазарджик, сектор пътна полиция при ОДМВР Пазарджик и средствата за масово осведомяване.

(2)  В случай, че аварията не може да бъде отстранена в рамките на 48 часа, дружеството по ал. 1 писмено уведомява Община Пазарджик и представя проект за ВОД и график за работа съгласно изискванията и разпоредбите на МРРБ

(3) Когато аварията е по улици, по които се движат ППС за обществен превоз на пътници по редовните линии на градски транспорт, дружеството по ал. 1 уведомява писмено и оперативния дежурен на община Пазарджик.

(4) След приключване на работите по отстраняване на аварията по ал. 1, експлоатационното дружество е длъжно за своя сметка в тридневен срок да възстанови и почисти улиците и засегнатите пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на обекта.

Чл. 15. (1) За извършване на строително-монтажни работи (СМР) по прилежащите към улиците имоти, с проекта за ВОД може да се предвиди заемането на част от тротоара. В този случай в проекта задължително се предвижда осигуряване на пешеходен тунел или лента за движение на пешеходците, обезопасени срещу падащи предмети, с ширина най-малко 2 (два) метра.

(2) По изключение, доказано с работния проект за организация и изпълнение на СМР, за целите по ал. 1, може да се заеме целия тротоар или до половината от пътното платно на улицата. В проекта за ВОД задължително се предвижда осигуряването на пешеходен тунел или лента за движение на пешеходците, обезопасени срещу падащи предмети, с ширина най-малко 2 (два) метра.

(3) В проектите за ВОД по предходните алинеи задължително се посочва размера на заеманата площ от пътното платно и/или тротоара, както и срока на извършване на работите.

Чл. 16. В случаите по чл. 15 лицата, извършващи СМР, сключват договор с кмета на Община Пазарджик или упълномощено от него лице, в който се определят размера на заеманата площ, публична общинска собственост; срока и цената на правото за ползване; задълженията за качественото почистване и възстановяване в експлоатационно състояние на пътното платно и/или тротоара; засегнатите пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на обекта. Цената се определя съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Пазарджик.

Чл. 17. (1) За намаляване на скоростта на МПС по пътните платна се допуска използването на напречни неравности, като основните видове и размери са по изискванията на НАРЕДБА № РД-02-20-10 ОТ 5 ЮЛИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ ИЛИ МОНТИРАНЕ ВЪРХУ ПЛАТНОТО ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ИЗКУСТВЕНИ НЕРАВНОСТИ И НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА СКОРОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ТЯХ  издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на вътрешните работи .

(2) Неравностите по ал. 1 се разполагат само по обслужващи и по изключение по събирателни улици, по които не се извършва движение на ППС за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт, когато е налице поне едно от следните условия:

 1. при пешеходни пътеки, при които е значимо пресичането на деца или лица със зрителни, слухови или двигателни затруднения;
 2. по улици, преминаващи покрай входове на училища, детски ясли, детски градини, спортни и детски площадки, здравни заведения;
 3. по улици, с концентрация на пътно-транспортни произшествия, при които е доказано, след съответен анализ, че причините за тях са несъобразената скорост на ППС.

Чл. 18. (1) За предотвратяване на неправилното пресичане на улиците от пешеходците, за ограничаване на достъпа на ППС до пешеходните пространства и за обезопасяване и насочване на пешеходното движение, върху тротоарите или разделителните ивици на улиците могат да се поставят предпазни ограждения (верижен или тръбно-решетъчен парапет), антипаркингови елементи или бетонови саксии като основните видове и размери са съгласно действащите разпоредби на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

(2) Върху тротоари пред имоти, в които влизат и излизат ППС, се допуска поставянето на подвижни антипаркингови елементи, осигуряващи свободния достъп до имотите с ППС.

Чл. 19. (1) Община Пазарджик поставя напречни неравности за снижаване на скоростта на ППС, предпазни ограждения (верижен и тръбно-решетъчен парапет, антипаркингови елементи или бетонови саксии) по списък на улиците, утвърден от кмета на общината. Списъкът е ежегоден и съобразен с осигуреното финансиране на дейността в бюджета. Предложението се изготвя от комисия, назначена от кмета на Община Пазарджик, в която участват представители на общината и сектор пътна полиция при ОДМВР Пазарджик .

(2) За изработването, доставката и поставянето на съоръженията по ал. 1, както и за тяхната поддръжка се сключва договор с физическо или юридическо лице при спазване на действащото законодателство.

Чл. 20. Община Пазарджик създава и поддържа в актуално състояние специален регистър за законно поставените напречни неравности за снижаване на скоростта на ППС по улиците и на предпазни ограждения. Всички промени се отразяват в регистъра в едноседмичен срок от настъпването им.

Чл. 21. Забранява се:

 1. умишленото повреждане или отстраняване на пътни знаци, пътна маркировка, предпазни ограждения, светофарни уредби, съоръженията на уличното осветление и контактната мрежа, настилки на улиците, напречни неравности, съоръжения по спирките;
 2. поставянето или преместването на съоръженията по предходната алинея в нарушение на установения за това ред;
 3. използването на мигащи светлини и/или символи и буквени шрифтове, използвани за пътни знаци или пътна сигнализация в реклами, рекламни съоръжения, плакати и агитационни материали, разположени или поставени по улици, ППС, сгради и съоръжения;
 4. маркирането на реклами върху платното за движение и върху законно поставените пътни знаци;
 5. поставянето на контейнери и кофи за битови отпадъци и на всякакви други предмети (в т. ч. столове, маси, щайги, стълбчета, табели) върху платната за движение;
 6. затварянето за движение на улици с бариери или други съоръжения;
 7. извършването на търговска дейност върху платната за движение и в зелените площи между тях;
 8. разполагането на преместваеми съоръжения, в т. ч. маси и столове пред търговски обекти, върху тротоарите, ако не е осигурена ширина за свободно преминаване на пешеходците най-малко 2,00 м върху тротоара ;
 9. поставянето на преместваеми елементи и/или обекти в обхвата на спирките на ППС по редовните линии на градския транспорт, с изключение на определените по реда на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Община Пазарджик, а за крайните спирки – и павилион за обслужване на персонала на дружеството-превозвач.

Раздел V Движение на велосипедисти  и ППС с електро задвижване.

Чл. 22. (1) Велосипедисти и ППС с електрозадвижване могат да се движат по уличните платна, а по тротоари и в пешеходни зони – само при наличие на велосипедни алеи или ленти, означени по съответния начин.

(2) Управляваните от деца до 10 годишна възраст велосипеди и ППС с електрозадвижване могат да се движат по тротоари и в пешеходни зони .

(3) Велосипедистите следва да спазват изискванията на Закона за движение по пътищата.

Раздел VI Движение на ППС с животинска тяга 

Чл. 23. ППС с животинска тяга се допускат за движение по улиците, отворени за обществено ползване на територията на Община Пазарджик, след като бъдат регистрирани.

Чл. 24. (1) ППС с животинска тяга се регистрират в Община Пазарджик по местоживеене на собственика.

 • Регистрацията на ППС с животинска тяга се извършва въз основа на писмено заявление , подадена от собственика до кмета на населеното място.
 • Кметът на община Пазарджик в едноседмичен срок разглежда подаденото заявление и при наличието на всички необходими изисквания, вписва в специален регистър, (приложение № 1), ППС с животинска тяга и собственика.
 • За извършената регистрация се издава регистрационна табела по образец (приложение № 2).

 

Чл. 25. ППС с животинска тяга трябва да са оборудвани съгласно изискванията на ЗДП, както и с престилки за животинските отпадъци.

Раздел VII  Ограничения на движението на ППС 

Чл. 26. (1) Забранява се:

 1. Влизането на товарни автомобили и строителни машини с допустима максимална маса над 4 тона от 07.00 до 21.00 часа в зона „Център“.
 2. Влизането на товарни автомобили и строителни машини с допустима максимална маса над 2,5 тона от 07.00 до 21.00 часа в пешоходна зона

3.Влизането на автобуси с над 22 пътнически места от 07.00 до 21.00 часа в зона „Център“.

4.Движение, престой и паркиране на ППС върху тротоари, в паркове, градини, зелени площи, детски и спортни площадки, територията на детски ясли, детски градини и училища.

5.Влизането на ППС с животинска тяга в зона „Център “ и по следните улици на гр.Пазарджик: бул. “Г. Бенковски“,бул. „Ал. Стамболийски” ,бул. „Кочо Чистеменски „ ,бул. „ България „ , бул. „ Цар Освободител „ , бул. „ Хр. Касапвелиев „ , бул. „ Д-р Н. Ламбрев „ ,ул. „ Болнична „ , ,ул. „Хан Крум „ , бул. Стефан Стамболов .

(2) Забраните, посочени в предходната алинея, не се отнасят за:

 1. автомобилите със „специален режим на движение“, а именно Спешна медицинска помощ, Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, Национална служба „Полиция“, Народно събрание, Национална служба за охрана, Министерството на държавната политика при бедствия и аварии, Главна дирекция „Охрана“ и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ на Министерството на правосъдието, обозначените автомобили на служба „Сигурност – военна полиция и военно контраразузнаване“ към министъра на отбраната и други служби на Министерството на вътрешните работи, определени от министъра на вътрешните работи. Забраните по ал. 1 не важат за изброените ППС единствено в случай, че се ползват при доказана служебна необходимост и подават едновременно светлинен сигнал с проблясваща синя и/или червена светлина и специален звуков сигнал.

2.специализираните автомобили на дружествата-концесионери за поддържане на чистотата, използвани при изпълнение на задачите им по договорите с Община Пазарджик, както и специализираните автомобили (по одобрен списък от кмета на Общината), за разделно събиране на отпадъците от опаковки на територията на Община Пазарджик.

 1. специализираните автомобили на експлоатационните дружества – собственици или ползватели на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в обхвата на улицата, използвани при отстраняване на аварии;
 2. автомобилите на БМ ОСДУ – при изпълнение на служебните им задължения;
 3. автомобилите на дружествата, изпълнители на работи по: поддържане на улиците и контактно-кабелната мрежа на градския транспорт, поставяне и поддръжка на вертикалната и хоризонтална сигнализация, светофарните уредби и уличното осветление, поддръжка на зелената система;
 4. автомобилите на охранителните фирми, обслужващи обекти със сигнално-охранителни системи.

3) Изключение от забраните по ал. 1 се допуска срещу пропуск   за товарни автомобили и, строителни машини с допустима максимална маса над 4 тона и автобуси  с над 22 места по ал. 1, т. 1 ,2 и 3.

(4) Забраната по ал. 1, т. 3 не се отнася за автобуси за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт.

(5) Изготвянето пропуски по ал. 3 се извършва от Община Пазарджик   като редът и условията се определят от кмета на Община Пазарджик.

(6)  Община Пазарджик създава и поддържа в актуално състояние регистри за всички издадени пропуски.

 

Глава трета
ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ 

Раздел I Обществен превоз на пътници по редовни линии на градския транспорт 

Чл. 27. Движението на масов градски транспорт (МГТ) се организира в съответствие със ЗАП (Закон за автомобилните превози) и ГПОД. 

Чл. 28. (1) Спирането на пътни превозни средства за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт за качване и слизане на пътници е разрешено само на сигнализираните за тази цел спирки.

(2) Когато спирките са оформени със специално уширение на пътното платно, водачът на превозното средство за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт е длъжен да спира в това уширение, а когато такова няма да спира възможно най-близо до границата на платното за движение.

Чл. 29. Определя се обхватът на спирките за масов градски транспорт (МГТ) обозначени съгласно изискванията на Закона за движението по пътищата (ЗДП) и разпоредбите за сигнализация на пътищата с пътни знаци, когато тя не е със специално уширение  в следните размери:

дължина на спирка на масов градски транспорт;

– автобусна и тролейбусна спирка 50 метра след знак № Д 23 и Д 24;

Раздел II Обществен превоз на пътници по допълнителни маршрутни линии  

Чл. 30. Движението на автобусите за обществен превоз на пътници по допълнителни маршрутни линии е разрешено само по транспортна схема, утвърдена от Общински съвет Пазарджик.

Чл. 31. Местата на автобусите за изчакване на пътниците на началния и крайния пункт на допълнителната маршрутна линия се сигнализират със спиркоуказатели по утвърдена от кмета на Община Пазарджик схема. Изработването и поставянето на спиркоуказателя се заплаща от превозвача.

Чл. 32. Водачите на автобуси за обществен превоз на пътници по допълнителни маршрутни линии са длъжни да спират, възможно най-вдясно на платното за движение на улиците за слизане и качване по желание на пътниците, така че да не затрудняват останалите участници в движението.

Чл. 33.  Промените в общинската транспортна схема се осъществяват съгласно изискванията разпоредбите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, като се отразяват в ПОД и ГПОД по съответния ред.

Раздел III Таксиметров превоз на пътници 

 

Чл. 34. (1) Таксиметровите автомобили изчакват клиенти само на означените за целта места.

(2) Местата по ал. 1 се утвърждават със заповед на кмета на Община Пазарджик. Приложение № 3

(3) Определените места по ал. 1 могат да се ползват от всички превозвачи, получили разрешение за извършване на таксиметров превоз.

Чл. 35. (1)  Забранява се на водачите на таксиметрови автомобили да престояват и паркират на спирките на пътните превозни средства за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт и на пътните платна на улиците с цел изчакване на клиенти, при което се създават затруднения за останалите участници в движението.

(2) Разрешава се престой и паркиране на таксиметрови автомобили на паркоместа в зоните за почасово платено паркиране само при спазване на реда и условията за паркиране, предвидени в настоящата наредба.

Раздел IV Обществен превоз на пътници по редовните линии на междуселищен и международен транспорт 

Чл. 36. (1) Започването/завършването на курсовете от автобусите за обществен превоз на пътници по редовните линии на междуселищния и международен транспорт на територията на Община Пазарджик се разрешава само от автогари, отговарящи на изискванията на Наредба № 33 на МТС от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.

(2) Местата на автогарите и автоспирките по предходната алинея се утвърждават с писмена заповед на кмета на Община Пазарджик.

Чл. 37. Маршрутът за придвижване на автобусите от междуселищните и международните автобусни линии на територията на Община Пазарджик до и от автогарите се определя със заповед на кмета.

Чл. 38.  Кметът на Община Пазарджик или оторизирано от него лице съгласува разписание с посочена автогара за спиране на автобусите, като междинна спирка по маршрута на международна автобусна линия съгласно изискванията за международен автомобилен превоз на пътници и товари на  Министерството на транспорта и съобщенията .

Глава четвърта 

ПАРКИРАНЕ

Раздел I Общи правила

 

Чл. 39.  Паркирането на пътни превозни средства (ППС) на територията на Община Пазарджик се извършва само на разрешените, определени и обозначени с допълнителна табела Т12, с която се указва начина на паркиране на ППС за това място.

Чл. 40. Престоят и паркирането са забранени :

(1) на място, където превозното средство създава опасност или е пречка за движението, или закрива от другите участници в движението пътен знак или сигнал:

(2) до престояващо или паркирано пътно превозно средство от страната на движението;

(3)  в района на пешоходни зони, тротоари, площади;

(4) на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 метра преди тях;

(5)  на кръстовища и на по-малко от 5 метра от тях;

(6) на платното за движение, където разстоянието между пътното превозно средство и пътната маркировка, забранена за пресичане, е по-малко от 3 метра или с пътен знак е забранено изпреварването;

(7) върху пътна лента, предназначена за движение на бавнодвижещи се пътни превозни средства, обозначена с пътен знак.

(8)  върху или в близост, по-малка от 2 метра от уличните пожарни хидранти.

Чл. 41.  Освен в посочените в чл. 40 случаи паркирането е забранено:

 1. пред входовете на паркове, театри, кина, предприятия, както и на други места, където е възможно да влизат или да излизат пътни превозни средства;
 2. на платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях;
 3. на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;
 4. на места, определени за хора с трайни увреждания;
 5. на пътя – за регистрирани пътни превозни средства, свидетелството за регистрация на които е отнето или върнато в Министерството на вътрешните работи;
 6. пред входовете и на прилежащите тротоари на детските заведения и училищата.

Чл. 42. По изключение се допуска престой и паркиране на пътни превозни средства /ППС/ с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите , определени от Община Пазарджик , ако откъм страната на сградите остава лента с широчина не по-малко от 2  метра за преминаване на пешеходците.

Чл. 43. Забранява се съхраняването на спрени от движение МПС по уличната мрежа, тротоари, площади и зелени площи във всички населени места на общината .

Чл. 44. Забранява се паркирането на автомобили с допустима максимална маса над 4 тона, автомобили с ремарке с допустима максимална маса над 2 тона, самостоятелно паркирани ремаркета и каравани, независимо от допустимата максимална маса  по улиците, площадите, паркингите и други площи за обществено ползване , с изключение на местата, утвърдени с писмена заповед от кмета на Община Пазарджик .

Чл. 45. Забранява се предлагането на ППС за покупко-продажба по улиците, площадите, тротоарните плочници, зелените площи и другите територии за обществено ползване с изключение на местата, утвърдени с писмена заповед от кмета на Община Пазарджик.

Чл. 46.   На територията на Община Пазарджик се забранява нерегламентираното поставяне и/или разполагане върху улици, площади и тротоари общинска собственост на всякакви подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни, които затрудняват и/или препятстват преминаването, спирането, престоя и/или паркирането на ППС и/или пешеходци.

Чл. 47. Всички поставени в нарушение на забраната по чл. 46 подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други предмети подлежат на незабавно премахване и изземване от упълномощените представители на Община Пазарджик , без да е необходимо предупреждение или предизвестие.

Чл. 48.  Оперативните действия по чл. 47 се организират и осъществяват от БМ “Паркинги и охрана”, по ред и при условия определени с писмена заповед на кмета на Община Пазарджик.

 

Раздел II Режим на платено паркиране на ППС 

Раздел II.1 Режим на почасово платено паркиране 

Чл. 49. На улици, булеварди, площади и паркинги – публична общинска собственост, съобразно схеми за местоположението и обхвата, определени със заповед на кмета на общината, съгласно предоставените му по закон правомощия, се въвежда режим на почасово платено паркиране на ППС. Върху определените за паркиране места на тротоари се разрешава паркиране на ППС с допустима максимална маса до 2.5 тона и на микробуси и автобуси с до 12 пътнически места  с времетраене на паркирането до 3 часа. Не се счита за паркирано пътно превозно средство  в престой,  спряно за ограничено време, необходимо за качване и слизане на пътници или за извършване на товарно-разтоварни работи в присъствието на водача.

Чл. 50.  Режимът на почасово платено паркиране е обособен в „Синя зона“- валиден в работни дни в часовия диапазон от 08.00 до 19.00 часа, събота – в часовия диапазон от 08.00 до 16.00 часа. Зоната е за самотаксуване от водачите на ППС, при заемане на място в същата и по граници на обхват е съобазно заповедта на кмета на Община Пазарджик по чл.49 .

Чл. 51. Режим на почасово платено паркиране „Синя зона“ може да се въведе извън границите, определени в чл. 49 за „СИНЯ ЗОНА“, когато е налице някое от следните условия:

– проблеми с паркирането;

– проблеми с организация на движението;

– голям брой нарушения на ЗДвП;

– предложение от общинската администрация, общински съветници, граждани, стопански субекти и др.

 

Чл. 52.  Цената за 1 /един/ час паркиране в зоните за почасово платено паркиране се определя с решение на Общински съвет Пазарджик. Общинският съвет може да определи цени за паркиране в зоните за почасово платено паркиране за месец, шест месеца и дванадесет месеца .

Чл. 53. Заплащането, установяването и контролът на действителното времетраене на паркирането на автомобили в “синя зона” става с предварително закупен от водача талон или по електронен път чрез изпращане на SMS.

(1) Водачите на МПС закупуват необходимият брой талони или изпращат SMS за паркиране в “синя зона” в съответствие с определените такси.

(2) При паркиране на автомобил в “синя зона”, водачът е длъжен да отбележи върху талона (талоните) момента на началото на паркиране чрез трайно задраскване по диагонали на годината, месеца, деня, часа и минутите и да го (ги) постави зад предното стъкло на автомобила така, че да се вижда добре отвън.

(4)  За използване на услугата SMS паркиране се заплаща съответната такса, като се изпраща SMS към мобилните оператори, определени от Общината по съответния ред, с текст  регистрационния номер на автомобила. Съдържанието на SMS трябва да възпроизвежда буквално съдържанието на табелата с регистрационния номер на съответното ППС.”

(5) В отговор се получава SMS с потвърждение за заплащането на 1 час престой от момента на заявката и часа, в който изтича платеният престой. До десет минути преди края на времето за паркиране се получава второ съобщение, че времето изтича и трябва да се премести МПС-то, да се изпрати повторно sms  или да се закупи талон за паркиране в „синя зона“.

 

Чл. 54.  Задължителното информационно съдържание на талоните за паркиране в зоните за почасово платено паркиране съгласно приложение № 4

Чл. 55. Със заповедта по чл. 49 от настоящата наредба, кметът на Община Пазарджик може да въведе временни и постоянни ограничения при паркиране в зоните за почасово платено паркиране.

Чл. 56. Кметът на Община Пазарджик, в случаи на провеждане на заявени по съответен ред мероприятия от частен или обществен характер, може със заповед да закрива временно, частично или цялостно участъци от зоните за почасово платено паркиране.

Чл. 57.  Началото и краят на действие на зоните за паркиране в режим на почасово платено паркиране се сигнализират с пътни знаци и табели, чрез които на водачите на ППС се указват условията за паркиране, като могат да се оборудват с камери за видео наблюдение, апарати за фото заснемане и да се обозначават с пътна маркировка.

Раздел II.2  Режим на платено паркиране на ППС – „Служебен абонамент“ 

Чл. 58.  На улици, площади и паркинги – общинска собственост, на специално обозначени за това места, може да се въвежда режим на платено паркиране „Служебен абонамент“.

Чл. 59. Редът и условията за използване на местата с режим на платено паркиране „Служебен абонамент“ се определят със заповед на кмета на Община Пазарджик.

Чл. 60. Режимът на паркиране на ППС за служебни нужди, които са собственост на Община Пазарджик и/или се ползват на валидно правно основание от административни, здравни и обслужващи звена, които се издържат изцяло от бюджета на Община Пазарджик , се урежда в раздел ІІ-4 от настоящата глава IV.

Чл. 61. Редът и условията за използване на местата за служебни нужди, посочени в чл. 60 се определят със заповед на кмета на Община Пазарджик.

Чл. 62.  Временно закриване на места за паркиране в режим „Служебен абонамент“, с цел провеждането на заявени по съответния ред в Община Пазарджик мероприятия от частен или обществен характер, се допуска единствено в неработни дни, а в работни дни за времето след 19.00 часа, но не по-късно от 08.00 часа.

Чл. 63. Режимът на паркиране по чл. 58, е валиден в работни дни в часовия диапазон от 08.00 до 19.00 часа, а в събота от 08.00 до 16.00 ч. – само за паркоместата попадащи в „синя зона“.

Чл. 64. Режим на платено паркиране „Служебен абонамент“ се допуска само за собственици, ползватели и/или наематели с договор за наем на нежилищни имоти.

Чл. 65.  При регистриране на паркирано в нарушение ППС на паркомясто, обозначено с неподвижен пътен знак в режим „Служебен абонамент,“ същото ППС може да бъде преместено принудително, като водачът или собственикът на ППС заплаща разходите по принудителното преместване и отговорното пазене на специализиран паркинг.

Раздел II.3 Режим на локално  паркиране на ППС на живущите в зоните за почасово платено паркиране  

Чл. 66.  На улици, булеварди и площади – общинска собственост, с въведен режим на почасово платено паркиране, кметът на Община Пазарджик със заповед въвежда режим на локално паркиране на ППС, чийто ползуватели са от домакинството (по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ДОПК) на собственици или наематели   на обособени жилищни имоти, попадащи в зоните за почасово платено паркиране, и са с постоянен адрес, идентичен с адреса на жилищния имот и същите са заплатили данък върху превозното средство, дължим към Община Пазарджик  за притежаваното от тях ППС .

Чл. 67.   Правото по чл. 66 се предоставя на физически лица, които управляват ППС по силата на право на собственост, или на правно основание, различно от правото на собственост и са с постоянен адрес, идентичен с адреса на обособения жилищен имот, който използват за жилищни нужди. Това право не се предоставя на лица притежаващи място за паркиране или гаражна клетка в урегулерания поземлен имот, на който е постоянният им адрес, или е било променено предназначението на такива помещения.

Чл. 68.  Лицата по чл. 66 и чл. 67 имат право да паркират ППС  само в границите на конкретна улица от зоната за почасово платено паркиране, в която попада адресът на обособения жилищен имот. Границите на конкретните улици за локално платено паркиране, попадащи в зоните за почасово платено паркиране, са възможно най близко до имота на правоимащите

Чл. 69. Правото на локално платено паркиране се установява с пропуск, поставен  на предното стъкло на превозното средство. Пропуските за локално платено паркиране на ППС на живущите в зоните за почасово платено паркиране съдържат следната задължителна информация:

а/ герба на Община Пазарджик;

б/ пореден номер;

в/ холограмен знак;

г/ надпис „ Пропуск „ „наименование на улицата за която се отнася „.

д./ регистрационен номер на автомобила за който се отнася

Чл. 70.  Пропускът се издава за срок от един или дванадесет месеца, след установяване на правото на лицето по чл. 67 . Пропускът се поставя на видно място пред волана на предното стъкло на автомобила по начин, незатрудняващ осъществяването на контрол.

Чл. 71. Правата по раздел II .3 на глава IV. от настоящата Наредба се прилагат за всички автомобили на обособен жилищен имот.

Чл. 72.  Редът и условията за издаване на пропуск са както следва:

 1. Лицата, желаещи да ползват услугата локално паркиране, подават заявление по образец до „БМ Паркинги и охрана“, в което декларират обстоятелствата, установяващи правото по чл. 66 и чл. 67 и периода на ползване, съгласно чл. 70 от Наредбата.
 2. За установяване на обстоятелствата по чл. 67, при подаване на заявлението лицата представят за справка следните документи в оригинал:

а) документ за постоянен или настоящ адрес . В случай че лицата по чл 72 са наематели същите представят и копие от сключен договор за наем.

б) документ за собственост на ППС;

в) документ, доказващ валидното правно основание за ползване на ППС в случай, че не са собственици;

 1. Пропуските се издават в срок до 15 работни дни, след представяне на необходимите документи и при спазване на изискванията по т.1 и т.2.
 2. В случай на констатирани несъответствия в представените документи, на заявителя се предоставя четиринадесетдневен срок за отстраняването им. Неотстраняването в този срок е основание за прекратяване на процедурата по издаване на пропуск.
 3. Пропуск за един месец се издава при декларирано искане от заявителя.
 4. 6. Пропуск за един месец се издава еднократно и при наличието на следните обстоятелства:

а) заявителят е в процедура по издаване на официален документ, удостоверяващ постоянен

адрес, идентичен с имота в който живее.

б) заявителят е собственик на ППС по силата на договор за покупко-продажба и е в процедура по пререгистрация на същото;

в) оставащият срок на действие на договора за наем на ППС е по-малък от два месеца, считано от датата на подаване на заявлението;

 1. Пропускът може да бъде заменен с нов, със същия срок на валидност, когато са налице обстоятелства, налагащи замяната ( смяна на ППС с друго , изгубен или откраднат пропуск ) като първоначално издаденият пропуск се анулира служебно.
 2. При промяна на постоянен адрес с адрес, отговарящ на условията на чл. 66 и чл. 67, лицето, ползващо услугата локално паркиране, подава ново заявление.
 3. След изтичане на срока на валидност на издадения пропуск за един или дванадесет месеца лицата, желаещи да продължат ползването на услугата подават отново заявление.
 4. При промяна на обстоятелствата, декларирани в заявлението, лицата, ползващи услугата, са длъжни в 14-дневен срок да уведомят писмено „БМ Паркинги и охрана“ за настъпилите промени.
 5. На лицата декларирали неверни обстоятелства по чл. 66 и чл. 67 и/или представили към заявлението документи с невярно съдържание, не се предоставя пропуск за локално паркиране, като се информират компетентните органи.
 6. В случаите на последващо установени декларирани неверни обстоятелства по чл. 66 и чл. 67 и/или представени към заявлението документи с невярно съдържание, недекларирани промени в обстоятелствата и изискванията по т. 2. и т 3., пропускът се анулира.

Чл. 73. Пропуски по чл. 66 се издават, активират, анулират и контролират от БМ „Паркинги и охрана“ по ред и при условия, определени със заповед на кмета на Община Пазарджик

Чл. 74.  Пропускът по раздел ІІ-3 не предоставя права за паркиране извън определената улица за локално  паркиране, за която е определен и в която попада адресът на обособения жилищен имот, в който ползвателите на услугата „локално паркиране“ живеят.

Раздел II.

4 Режим на паркиране на ППС за служебни нужди в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Община Пазарджик

 

Чл. 75.  Режимът на паркиране на ППС за служебни нужди се прилага по отношение на ППС, които са собственост на Община Пазарджик и/или се ползват на валидно правно основание от административни, здравни и обслужващи звена, които изцяло се издържат от бюджета на общината

Чл. 76.  Не се допуска преотстъпване на трети лица на правата по чл.75.

Чл. 77. Списъкът на ППС по чл. 75 се изготвя, изменя и актуализира от кмета на Община Пазарджик.

Чл. 78. Списъкът по предходния член, както и актуалната информация за внасяните промени в същия, се предоставя своевременно на БМ „Паркинги и охрана“ , което организира контрола на паркиращите ППС за служебни нужди на територията на Община Пазарджик .

Чл. 79.  Служителите на БМ „Паркинги и охрана“ извършват контролни проверки доколко паркирането на ППС за служебни нужди в зоните за почасово платено паркиране и паркингите – общинска собственост на територията на Община Пазарджик е извършено при спазване на нормативните изисквания.

Раздел III

Режим на преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания 

Чл. 80. На територията на Община Пазарджик, в паркингите общинска собственост се осигуряват определен брой места за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания с времетраене за паркиране до 3 часа.

Чл. 81. На територията на Община Пазарджик в зоните за почасово платено паркиране, се осигуряват определен брой фиксирани и обозначени места за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания с времетраене за паркиране до 3 часа.

Чл. 82.  Физическите и юридически лица, предоставящи места за паркиране за обществено ползване, безплатно или срещу заплащане, осигуряват достъп до предлаганите места за паркиране за хора с трайни увреждания с времетраене за паркиране до 3 часа.

Чл. 83.  Местата за паркиране по чл.80 и чл.81 са с възможно най-добър достъп от входовете и подходите към тях и се обозначават с пътен знак Д21 и с плътна пътна маркировка с изобразен международния символ за хора с трайни увреждания.

Чл. 84. Броят, разположението и обозначаването на местата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания по чл.80 и чл.81 се определя както следва:

 1. за зоните за почасово платено паркиране на територията на Община Пазарджик:

а. най-малко 2 /две/ места в зоните с до 50 места;

б. най-малко 3 /три/ на сто от общия брой на местата в зоните с повече от 50 места;

в. най-малко 5 /пет/ на сто от местата в зоните, които са в непосредствена близост, пред и около сгради, предназначени за лечебни, социални, рехабилитационни, спортни, културни, административни и производствени дейности;

 1. в паркингите – общинска собственост на територията на Община Пазарджик:

а. най-малко 3 /три/ места в паркингите с до 50 места;

б. най-малко 4 /четири/ на сто от общия брой на местата в паркингите с повече от 50 места;

в. най-малко 10/десет/ на сто от местата за паркиране в паркингите, когато са в непосредствена близост, пред и около сгради, предназначени за лечебни, социални, рехабилитационни, спортни, културни, административни и производствени дейности;

 1. Местата, предназначени за паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в паркингите общинска собственост на територията на Община Пазарджик, се разполагат в непосредствена близост до достъпния вход за пешеходци на паркинга и отговарят на следните изисквания:

а. широчината на едно място за паркиране е 360 см.;

б. местата за паркиране и подходите към тях се изграждат при спазване на изискванията към настилката и са с наклон не повече от 3 /три/ % (1:33).

 1. Броят и локалното фиксирано разположение на местата, предназначени за паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Община Пазарджик, се определят по схема, съгласувана от комисия, назначена от кмета на Община Пазарджик.

Чл. 85. Критерии и условия за определяне на правоимащи лица с трайни увреждания за безплатно и денонощно паркиране на превозващо ги ППС върху специално определено и сигнализирано за тази цел място, до сградата по настоящ адрес на правоимащите:

 1. Право на безплатно и денонощно паркиране върху специално определено и сигнализирано за тази цел място на ППС, превозващо лица с трайни увреждания до сградата по настоящ адрес на правоимащите, има лице, което притежава карта за паркиране по чл. 99а от Закона за движението по пътищата и което в следствие на увреждане не може да се придвижва без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, не е в състояние да заема изправено положение на тялото без използването на посочените медицински изделия и има трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването или издръжливостта.
 2. ППС, превозващо лицето по т. 1, следва да отговаря на следните условия: да е собственост на правоимащия или съпружеска имуществена общност, или да е закупено от лицето на лизинг, или да е собственост или закупено на лизинг от родител на правоимащото дете, настойник или попечител.
 3. За всяко жилище, обитавано от лица, отговарящи на критериите по т. 1, се определя 1 /едно/ място за безплатно и денонощно паркиране на ППС, превозващо тези лица, до сградата по настоящ адрес на правоимащите.
 4. Лицата по т. 1 и т.2 следва да не притежават собствен гараж или паркомясто в и до сградата по настоящия си адрес.
 5. Необходимите документи за предоставяне на правото по чл. 85. са следните:

а) заявление по образец, утвърден от кмета на Община Пазарджик, подадено чрез БМ „Общински социални дейности и услуги “  (ОСДУ ) до кмета на Община Пазарджик.

б) лична карта и документ за настоящ адрес (ако е приложимо);

в) удостоверение за раждане (за малолетни или непълнолетни) – копие и оригинал (за сверяване);

г) акт за граждански брак (ако е приложимо) – копие и оригинал (за сверяване);

д) карта за паркиране на лице с увреждания по чл. 99а от Закона за движението по пътищата – копие и оригинал (за сверяване);

е) решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК – копие и оригинал (за сверяване);

ж) регистрационен талон на автомобила и договор за лизинг (ако е приложимо) – копие и оригинал (за сверяване);

з) документ за настойничество или попечителство (ако е приложимо) – копие и оригинал (за сверяване).

и) декларация по образец, утвърден от кмета на Община Пазарджик.

 1. Правото на безплатно и денонощно паркиране се предоставя със заповед на кмета на Община Пазарджик за срока на действие на решението от териториалната експертна лекарска комисия /ТЕЛК/.
 2. При промяна на обстоятелствата, касаещи правото, лицата са длъжни в 14-дневен срок писмено да уведомят кмета на Община Пазарджик, чрез БМ „Общински социални дейности и услуги “ (ОСДУ )  за промяната.
 3. След изтичане на срока, посочен в заповедта, знаците и стикерите, сигнализиращи мястото за преференциално паркиране се премахват, ако в 30-дневен срок преди изтичането му не са подадени нови документи за ползване на правото за още една година.
 4. При смяна на настоящия адрес на лицето, същото може да подаде заявление за преместване на мястото за преференциално паркиране на новия адрес.
 5. Кметът на Община Пазарджик назначава комисия за разглеждане на подадените заявления.

а) Правилата за работа на комисията се утвърждават със заповедта за назначаването й.

б) Комисията задължително призовава правоимащото лице, а в случаите на необходимост, заедно с неговия родител, настойник или попечител, да присъстват на нейни заседания, с цел даване на пояснения за изясняване на случая.

 1. Местата, предназначени за безплатно и денонощно паркиране на ППС, обслужващи лица с трайни увреждания до сградата по настоящ адрес на правоимащите, се сигнализират с пътни знаци В27, Д21, Т17/брой места/, Т17 /регистрационен номер на автомобила/ и Т17 /указващ, че се извършва принудително преместване на ППС/.
 2. На гърба на знаците със стикер се указват регистрационият номер на автомобила на потребителите, номера на заповедта на кмета на Община Пазарджик за предоставяне на правото и крайният срок за предоставянето му.

Чл. 86.  Критериите за определяне на правоимащи лица при издаване на карти за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Община Пазарджик са :

 1. Лица, които вследствие на увреждането не могат да се придвижват без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, патерици или чужда помощ, т.е. лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на тялото без използването на технически помощни средства и имат трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването и издръжливостта. Определеният процент на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК следва да е над 50 % /петдесет процента/.
 2. Лица с III-ти и по-висок функционален клас на сърдечна недостатъчност и с определени над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.
 3. Лица с белодробни заболявания с втора и по-висока степен на хронична дихателна недостатъчност и определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.
 4. Лица с пълна двустранна слепота или с определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, поради зрителни заболявания,определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.
 5. Деца до 16 годишна възраст с други заболявания и с определени от ДЕЛК или НЕЛК вид и степен на увреждане над 90 % /деветдесет процента/.
 6. Кметът на Община Пазарджик назначава комисия за разглеждане на подадените заявления.

а) Правилата за работа на комисията се утвърждават със заповедта за назначаването й.

б) Комисията по преценка призовава правоимащото лице или заедно с неговия родител, настойник или попечител, да присъстват на нейни заседания, с цел даване на пояснения за изясняване на случая.

Чл. 87.  Картите на правоимащите лица, легитимиращи и удостоверяващи правото на преференциално паркиране на територията на Община Пазарджик, се издават и преиздават от Кмета на общината.

Чл. 88. Оперативната дейност по издаването и контрола по използването им се осъществяват от ОМ“Паркинги и охрана“.

Чл. 89. Вид на картите за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране на автомобили превозващи хора с трайни увреждания.

 1. Картите за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране се изготвят в съответствие с изискванията на стандартизирания модел на общността от Приложение „Разпоредби относно модела на общността на карта за паркиране на хора с увреждания“ към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 04.06.1998 г.
 2. Картите за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране са задължително ламинирани с размери: височина 106 мм и широчина 148 мм. Цветът на картата за паркиране трябва да бъде светло син, с изключение на белия знак за „инвалид“, който трябва да бъде на тъмно син фон.

Чл. 90.  Задължителното информационно съдържание на картите за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране трябва да отговаря на изискватията на чл. 99 а , ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

Чл. 91. Начинът на обозначаване на ППС превозващи хора с трайни увреждания при преференциално паркиране на специално обозначените за тази цел места в зоните за почасово платено паркиране е :

Непосредствено при паркиране в зоната за почасово платено паркиране на специално обозначените за целта места, картата задължително се поставя в долния ляв ъгъл на предното стъкло от вътрешната страна на автомобила, така че лицевата й част с изображението на международния знак „Инвалид“ на плътен тъмно син фон да се вижда изцяло. При неизпълнението на посочените условия, ППС престояващо или паркирано върху специално обозначените места за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране на автомобили, превозващи хора с трайни увреждания, може да бъде принудително преместено.

Чл. 92.  Контролът на паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, се осъществява от служителите на ОДМВР и “БМ Паркинги и охрана”

Чл. 93.  При неправомерно ползване на карта за преференциално паркиране на ППС, превозващо хора с трайни увреждания, служителят на ОДМВР Пазарджик, БМ “Паркинги и охрана“ отнема картата, която се връща на органа, издал същата.

Чл. 94. Служителите на ОДМВР Пазарджик и БМ “Паркинги и охрана “извършват контролни проверки доколко преференциалното паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, е извършено при спазване на нормативните изисквания, както и изискват и доказателства от водача на съответното ППС, за това, че е паркирано при присъствието на лицето – притежател на картата, с която същото ППС е обозначено. При установяване на несъответствие между картата и лицето, което я ползва и/или при установяване на неправомерно ползване, служителят на контролните органи изземват картата, като нарушителят подлежи на санкция по общия ред. Иззетата карта се предава на органа, издал същата, за връщане на притежателя.

Чл. 95. При установено повторно неправомерно ползване на картата за преференциално паркиране, същата се изземва и се предава на органа, който я е издал за анулиране, като на лицето, притежател на картата, не се издава нова карта до срока на валидност на анулираната карта, но не по-малко от една година от датата на отнемането. Предвидената в настоящата разпоредба санкция за повторно неправомерно ползване на карта за преференциално паркиране се налага, ако за втори път се установи по предвидения в настоящата наредба ред използването на карта за преференциално паркиране без да е налице правно основание за това.

Чл. 96.  Редът и условията за осъществяване на контрола по чл. 94 и чл. 95 се регламентират със заповед на Кмета на Община Пазарджик.

Чл. 97.  Правоимащите лица заплащат цена за издаването и/или преиздаването на картата, в срока на валидност на същата, по сметка на Община Пазарджик, равняваща се на разходите по издаване и контрол на картата за преференциално паркиране. Цената се определя с решение на Общински съвет Пазарджик.

Чл. 98. При недостиг на паркоместа по чл. 80 и чл. 81, паркирането се извършва по реда на раздел II.1.  

Раздел IV.1 Режим на безплатно паркиране на ППС със специален режим на движение и ППС на БМОбщински социални дейности и услуги  (ОСДУ) и специализиран обществен транспорт, обслужващ хора с трайни увреждания 

Чл. 99. ППС със специален режим на движение, с надпис „Полиция“ и автомобили на служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ и „Бърза помощ“ имат право да паркират безплатно в зоните за почасово платено паркиране за времето, необходимо при и по повод изпълнение на служебните функции на управляващите ги лица.

Чл. 100. ППС на БМ „Общински социални дейности и услуги “  (ОСДУ ) и специализиран обществен транспорт, обслужващ хора с трайни увреждания, и ППС, използвани за предоставяни от Община Пазарджик социални услуги, при извършване на дейности, възложени от Община Пазарджик по обслужване на социално слаби или хора с трайни увреждания, могат да бъдат паркирани безплатно в зоните за почасово платено паркиране за времето на обслужване.

Чл. 101.  Специализираният обществен транспорт, възложен от Община Пазарджик и ППС, използвани за предоставяни от Община Пазарджик социални услуги, обслужващи хора с трайни увреждания, се обозначават със стикер с надпис „Специализиран транспорт, обслужващ хора с трайни увреждания“, който се издава от БМ „Паркинги и охрана “ след представяне на удостоверение за изпълнението на посочената дейност с конкретното ППС, издадено от дирекция БМ“Общински социални дейности и услуги “  (ОСДУ )на Община Пазарджик.

Глава пета

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Раздел I Общи положения 

Чл. 102.  Контролът по изпълнение на тази наредба се осъществява от:

 1. Кмета на Община Пазарджик и/или определени с негова писмена заповед длъжностни лица.
 2. Лица, определени и упълномощени с решение на Общински съвет Пазарджик.
 3. Директора на ОДМВР и/или определени от него с писмена заповед длъжностни лица.

Чл. 103. Общинските администрации са длъжни да оказват съдействие на контролиращите

органи по отношение проверките за наличието на гаражи и паркоместа, собственост на

лицата.

Чл. 104. За установените нарушения на тази наредба, физическите лица се наказват с глоба или имуществена санкция в размер от 50 до 500 /петстотин/ лева, ако за констатираното нарушение не е предвидено друго наказание. Когато нарушение на тази наредба е извършено при или по повод осъществяване дейността на юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер до 500 /петстотин/ лева, но не по-малко от 100 /сто/ лева.  При повторност глобата е в размер от 100 до 1000 лв. а имуществената санкция от 200 до 1500 лв

Чл. 105. За маловажни случаи на нарушения на изискванията на тази наредба, установени при извършването им, органите по чл. 114 налагат на място глоба или имуществена санкция  с фиш в размер от 20/двадесет/  до 50 /петдесет/ лева.

Чл. 106.  Ако лицето оспори нарушението и размера на наложената глоба или имуществена санкция или откаже да подпише фиша по чл. 124, се съставя акт по реда на чл.125 от настоящата наредба.

Чл. 107.  Собственик или длъжностно лице, което нареди или съзнателно допусне негов подчинен да извърши нарушение по тази наредба се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение.

Чл. 108. Собственикът или този,  който  управлява предоставено пътно превозно средство, отговаря за извършеното с него нарушение. Собственикът се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение, ако не посочи на кого е предоставил пътното превозно средство.

Чл. 109.  Актовете за установяване на нарушенията на тази наредба се съставят от длъжностните лица, определени от органите по чл. 102.

(1) Наказателните постановления се издават от кмета на Община Пазарджик или от  упълномощено от него лице

(2) За неуредените в тази наредба случаи по съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления и по изпълнението на наложените наказания се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

Раздел II Санкции при неправилно паркиране 

Чл. 110. При маловажни случаи на нарушения, които са установени в момента на извършването им, на мястото на нарушението, на извършителят може да бъде наложена глоба с фиш в размер от 20 / двадесет / до 50 /петдесет/ лв. Издаденият за наложената глоба фиш трябва да съдържа данни: за самоличността на упълномощеният от Община Пазарджик служител, наложил глобата; за самоличността на нарушителя; за мястото и времето на нарушението; за нарушените разпоредби , размера на глобата , срока и сметката или мястото за доброволното и изплащане . Фишът се подписва от служителя, наложил глобата, и от нарушителя, когато е съгласен да плати наложената глоба. На нарушителя, се дава екземпляр от фиша.

Чл. 111.  На лице, което оспорва извършеното от него нарушение и/или размера на наложената му глоба, откаже да подпише фиша и/или да заплати наложената му глоба, се съставя акт.

Чл.112. При отсъствие на нарушител при неправилно паркиране на МПС на място на нарушението се съставя фиш в 3 екземпляра  по следния ред:

 1. Фишът съдържа следните данни: самоличността на служителя, наложил глобата; мястото и времето на нарушението; моторното превозно средство, с което е извършено нарушението; нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото за доброволното й заплащане.
 2. Първият екземпляр от фиша се закрепва към моторното превозно средство, като се вземат мерки той да не се повреди от атмосферните условия. Закрепването на фиша към моторното превозно средство е равносилно на връчването му. Вторият екземпляр се изпраща по пощата, а третият екземпляр остава за съхранение в службата за контрол.
 3. Ако фишът не бъде платен доброволно в 7-дневен срок от връчването му се изпраща покана с препоръчано писмо с обратна разписка да се яви в съответната служба за контрол в едноседмичен срок от получаването й, за да мубъде издаден АУАН по реда на ЗАНН или за да посочи лицето, на което е предоставило управлението на моторното превозно средство, с което е извършено нарушението.

4.При неявяване в определения срок или при непосочване писмено на лицето, на което е предоставено управлението на моторното превозно средство, на собственика или на управителя на юридическото лице – собственик на моторното превозно средство, се издава АУАН в негово отсъствие по реда на ЗАНН.

 

Чл. 113.  За спиране, престой, паркиране и/или преминаване на ППС през паркове, градини и зелени площи на извършителите се налагат глоби или имуществени санкции в размер от 100/сто/ до 500 /петстотин/ лева. При повторност глобата или имуществената санция е от 200 /двеста / до 1000 /хиляда / лв.

Чл. 114.  За неправомерно паркиране на ППС в нарушение на изискванията на настоящата наредба върху специално обозначено място, определено за паркиране на ППС, превозващо хора с увреждания, на извършителя се налага глоба или имуществена санкция в размер от 100 /сто/ до 200/двеста/ лева. При повторност глобата или имуществената санкция е от 200 / двеста / до 500 / петстотин / лв.

Чл. 115.  На нарушителите на забраната по чл. 43, чл.44 , чл.45  се налага глоба  или имуществена санкция в размер от 50 /петдесет/ до 300 /триста/ лева.  При повторност глобата или имуществената санкция е от 100 / сто / до 500 / петстотин / лева.

Чл. 116.  На нарушетелито на правилата по чл. 42 се налага глоба или имуществена санкция в размер от 50 /петдесет/ до 100 /сто/ лева. При повторност глобата или имуществената санкция е от 100 / сто / до 200 / двеста / лева

Раздел III  Други санкции  

Чл. 117. За използване на издадена по съответния ред, но с изтекъл срок на валидност карта за преференциално паркиране, се прилагат разпоредбите на чл. 102 от настоящата наредба.

Чл. 118.  За неправомерно използване на издадена по съответния ред карта за преференциално паркиране на извършителя се налага глоба в размер от 100 /сто/ до 200 /двеста / лева. При повторност глобата е от 200 /двеста / до 300 / триста / лева

Чл. 119.  За използване на неиздадена по съответния ред карта за преференциално паркиране на извършителя се налага глоба в размер от 300 /триста/ до 500 /петстотин/ лева, като картата се изземва от инспектора установил нарушението. В този случай се уведомява и районното полицейско управление.

Чл. 120.  За частично или цялостно повреждане или нерегламентиран демонтаж на пътен знак, указателна табела или друго регламентирано поставено по съответния ред съоръжение за вертикална пътна сигнализация, на извършителите се налагат глоби или имуществени санкции в размер от 200 /двеста/ до 500 /петстотин / лева.  При повторност глобата или имуществената санкция е от 500 8петстотин / до 1000 / хиляда / лева.

Чл. 121. За частично или цялостно заличаване на хоризонтална пътна маркировка, на извършителите се налагат глоби или имуществена санкция в размер от 50 /петдесет/ до 300 /триста/ лева. При повторност глобата или имуществената санкция е от 100 / сто / до 500 / петстотин / лева.

Чл. 122. За частично или цялостно повреждане или демонтаж на монтирано по съответния ред антипаркинг съоръжение, на извършителите се налагат глоби или имуществени санкции в размер от 50 / петдесет / до 200 / двеста / лева . При повторност глобата или имуществената санкция е от 100 /сто/ до 300 /триста/ лева.

Чл. 123.  На нарушителите на забраната по чл. 23 и чл. 25 се прилага задържане на превозното средство за  отговорно пазене, до установяване на собствеността.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

 • 1. По смисъла на тази наредба:
 1. „ППС, превозващи хора с увреждания“ са ППС, които към момента при и по време на паркирането обслужват персонално лицето, отговарящо на критериите съгласно чл.86 и са обозначени според изискванията на тази наредба с валидна карта, издадена на името на обслужваното лице.
 2. „Преференциално паркиране“ е:

а) Безплатно за време до  3 часа паркиране на специално определените и сигнализирани за тази цел места в зоните за почасово платено паркиране на ППС, обозначени според изискванията на тази наредба, които към момента при и по време на паркирането, пряко, непосредствено и лично обслужват хора с увреждания.

б) Безплатното за време до  3 часа паркиране на специално определените и сигнализирани за тази цел места в паркингите общинска собственост на територията на Община Пазарджик на ППС, обозначени според изискванията на тази наредба, които към момента при и по време на паркирането пряко, непосредствено и лично обслужват хора с увреждания.

в) Безплатно и денонощно паркиране върху специално определено и сигнализирано за тази цел място на ППС, превозващо лица с увреждания, до сградата по настоящ адрес на правоимащите.

 1. „Служебен абонамент“ е режим на платено паркиране върху определени от Община Пазарджик и съгласувани със сектор пътна полиция при ОДМВР Пазарджик , фиксирани и обозначени за тази цел места на улици, булеварди, площади и паркинги общинска собственост на територията на Община Пазарджик , на ППС на физически или юридически лица, на основание сключени от същите лица договори за временно и възмездно ползване на съответните паркинг-места с БМ „Паркинги и охрана“.
 2. Неправомерно е паркиране на специално обозначено място за ППС, превозващи хора с увреждане при:

а) паркиране без карта за преференциално паркиране на място за ППС, превозващи хора с увреждания.

б) паркиране с невалидна карта за преференциално паркиране на място за ППС, превозващи хора с увреждания.

в) паркиране на място за ППС, превозващи хора с увреждания в отсъствие на правоимащото лице.

г) паркиране на място за ППС, превозващо хора с увреждания без талон, съгласно чл. 49, ал. 11 от настоящата Наредба.

5.“Дете“ по смисъла на настоящата наредба е лицето, отговарящо на условията на чл. 2 от Закон за закрила на детето.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. В срок от пет години от влизане в сила на Наредбата всички светофарни уредби на територията на Община Пазарджик следва да бъдат оборудвани с подходящи светлинни тела, отговарящи на последните технологични изисквания.
 • 2. В двугодишен срок от влизане в сила на наредбата, кметовете на населени места да извършат проверка и да премахнат всички поставени в нарушение на действащите норми напречни неравности и предпазни ограждения (верижен и тръбно-решетъчен парапет, антипаркингови елементи или бетонови саксии).
 • 3. (1) Всички схеми за разполагане на рекламно – информационни елементи на територията на Община Пазарджик, попадащи в обхвата на пътя и обслужващия го сервитут, преди одобряването им , се съгласуват задължително Община Пазарджик и със сектор пътна полиция при ОДМВР Пазарджик за съответствие със ЗДвП, действащото законодателство и тази наредба.

(2)  Всички схеми за разполагане на преместваеми съоръжения върху имоти – публична общинска собственост на територията на Община Пазарджик, преди одобряването им, се съгласуват задължително с Община Пазарджик и със сектор пътна полиция при ОДМВР Пазарджик.

 • 4. (1) Кметът на Община Пазарджик изготвя и издава предвидените в настоящата наредба нарочни заповеди в двумесечен срок от приемането на настоящата наредба.

(2) Общински съвет Пазарджик приема всички необходими за по-ефективното прилагане на настоящата наредба свои допълнителни решения в тримесечен срок от влизането в сила на същата.

(3) До издаването на заповедите по ал. 1 и приемането на решенията по ал. 2, заварените процедури, режими, такси и др. запазват действието си.

 • 5. Всеки притежател на валидно издадена карта за преференции при паркиране е длъжен в двумесечен срок от влизане в сила на настоящата наредба да подаде заявление чрез Община Пазарджик до БМ „Паркинги и охрана „ за подновяване на валидността на картата, при наличието на съответствие с изискванията на тази наредба.
 • 6. Всички издадени карти и/или разрешителни за преференции при паркиране по отменената наредба следва да бъдат подменени в девет месечен срок. Регламентирано издадените до приемането на настоящата наредба карти за преференции при паркиране запазват валидността си до подмяната им с нови по реда и в сроковете по настоящата наредба.
 • 7. Всички заварени производства се довършват по досегашния ред.
 • 8. Издадените от кмета на Община Пазарджик заповеди за безплатно и денонощно паркиране на ППС, превозващо хора с увреждания, върху специално определено и сигнализирано за тази цел място до сградата по настоящ адрес на правоимащите запазват валидността си до края на едногодишния срок от датата на издаването им.
 • 9. В деветмесечен срок от изтичане срока по §11 да се извършат проверки и премахвания на поставените в нарушение на Наредбата и актуалните схеми знаци и стикери за сигнализиране на места за безплатно и денонощно паркиране на ППС, обслужващи лица с увреждания.
 • 10. Всички карти за преференциално паркиране, издадени към датата на приемане на настоящата наредба, на лица, непопадащи в обхвата на същата, губят валидността си.
 • 11. Указания във връзка с приложението на наредбата се дават от кмета на Община Пазарджик.
 • 12. Тази наредба се приема с Решение №……., взето с Протокол №…… на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 23 във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за пътищата и отменя НАРЕДБА за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пазарджик Приета с Решение № 41/06.04.2000г., Протокол № 7, на Общински съвет Пазарджик. 

 

Приложения:

Приложение № 1 – Съдържание на регистъра за регистриране на превозни средства с животинска тяга в Община Пазарджик

 

Приложение № 2 – Талон за регистрация на превозно средство с животинска тяга

 

Приложение № 3 – Места за паркиране на таксиметрови автомобили по чл. 34 (2)

Приложение № 4 –  Съдържание на талоните за паркиране в зоните за почасово платено паркиране