Сигнал до Районна прокуратура – Пещера, Окръжна прокуратура – Пазарджик, Главен прокурор на Република България, Президента на Република България, Министър-председателя на Република България, Омбудсмана на Република България, Председателя на Народното събрание на Република България, РИОСВ – Пазарджик, Народен представител Йордан Младенов, Народен представител Десислава Костадинова, Председателя на Комисията за Околна среда, обществено здраве и безопасност на храните при Европейския парламент, както и редакциите на електронни медии в областта, бе разпратен от група граждани, които настояват компетентните органи и институции да вземат отношение във връзка с продължаващото строителство на нови производствени мощности от страна на „Биовет“ в Пещера.

Ето и пълния текст на сигнала:

„С настоящето Ви сезираме за извършващото се строителство на химически завод на територията на Община Пещера, а именно Завод за ветеринарни препарати и фуражни добавки от „БИОВЕТ“ АД. Информацията, която самият собственик разпространява е, че се касае за фуражни добавки, премикси, активни субстанции и готови лекарствени средства за животни.

Считаме, че строителството на предприятието се извършва при драстични нарушения на нормите на ЗУТ, ЗООС, ЗЧАВ, ЗУО, подзаконови нормативни актове по приложенията им и изобщо – редица нормативни актове, регулиращи изграждането на химически завод на територията на населено място, с което настояваме за извършване на проверка по казусите, които свеждаме на вниманието Ви. „В резултат на всичко това гражданите на гр. Пещера са подложени на огромни рискове за здравето им, които вече се реализират, както и изобщо – касаещи сериозно влошаване на качеството на живот в града:

  1. Строителството на завода се извършва в гр. Пещера, в района на централна градска част, която е жилищна зона, без приета оценка за въздействието върху околната среда. Считаме, че наличието на детски градини, училища, и обществени институции в непосредствена близост до фармацевтично производство подлага на огромен и абсолютно неоправдан риск здравето и живота на хиляди жители. Мнозина от нас буквално ще се видят принудени да напуснем жилищата си, заради нетърпимите миризми от производството – имаме горчив опит от случващото се около съществуващото (старото) предприятие на „БИОВЕТ“ АД в града – в зоната на централната градска част. Десетки са примерите на пострадали работници от предприятието, попадащи в отделенията за спешна помощ и продължително лечение. Не искаме подобни да се случват на нямащите нищо общо с интересите на „БИОВЕТ“ АД жители на града. И към момента видимо се увеличава броят на граждани на Пещера, развиващи алергии, респираторни заболявания и не на последно място – онкологични заболявания. Основание за обвързаността на произвежданите от „Биовет“ АД препарати и заболеваемостта на населението е обусловена и от документацията, предоставена от фирмата-инвеститор в Доклад към РИОСВ за произвежданите опасни препарати. В листовете за безопасност на препаратите тилмикозин, тилозин фосфат, формалин и др. се съдържат предупреждения за кожна и респираторна сенсибилизация, както и цитирам „Н351, Предполага се, че причинява рак при вдишване, кат. 2“. (приложение – по текста). Информацията, която прилагаме е извлечена от „Информация и оценка по чл. 99б от Закона за опазване на околната среда за обхват „Биовет“ АД, гр. Пещера“, изготвена от „Соколовски`с енвиромент“ ЕООД ,възложена от „Биовет“ АД и публикувана на сайта на РИОСВ – Пазарджик. Във връзка с изнесената до сега информация, настояваме да се извърши независима проверка от международна компания за определяне на замърсеността на въздуха и водите в град Пещера. Считаме, че е възможно докладите по замерванията на състоянието на въздуха и водите, поръчани и заплатени от „БИОВЕТ“ АД да са манипулирани, предвид икономическите интереси на компанията. До момента компанията не уведомява писмено обществеността на град Пещера за видовете производства на медикаменти и суровините, използвани в производството , които и в момента се произвеждат в старите корпуси на компанията. Настоятелно молим за проверка и за осигуряване на достъп до тази информация на всички, живущи на територията на Община Пещера.
  2. Строителството на завода е предвидено да се осъществи не просто в жилищна зона на града, а в такава, която следва са е преходна към резерват „Купена“, включен в списъка на защитените от „ЮНЕСКО“ биосферни резервати. Понеже този факт е абсолютна пречка за по-нататъшното развитие на каквато и да е процедура по разрешаването на строителството на химическо предприятие, сериозни въпроси будят следните обстоятелства около дейността на общинската администрация на Пещера и по-специално кмета на града:

Кметът на Община Пещера еднолично е издал писмо с изх. № 08-00-3709/01.09.2016 год. до Министерството на околната среда и водите, в което е дал следното становище, цитираме: „Във връзка с изразяване на становище относно възможността за включване на цялата или част от територията на Община Пещера в потенциален биосферен парк с оглед на обстоятелството,че ако не бъдат предприети действия по съвместяване и номиниране резерват „Купена“ ще бъде изключен от световната мрежа, считам, че на този етап не е удачно включването на територията на Община Пещера към „преходна” зона на потенциален биосферен парк в района на резерват „Купена“, поради следното съображение:   Община Пещера е в процедура по изготвяне и одобряван на общ устройствен план, съгласно съвременните изисквания в „преходна“ зона на съвременния биосферен парк се включват населени места. Критериите и изискванията, на които ще следва да отговаря тази „преходна“ зона, биха могли да създадат ограничения за осъществяване на бъдещи инвестиционни намерения на територията на Община Пещера“.

Уведомяваме Ви, че това становище е дадено еднолично от Кмета на Община Пещера, без да има решение на Общински съвет, с което считаме, че е превишил правата си Николай Зайчев, и настояваме за проверка по случая. Освен това становището му изобщо не притежава качествата на валиден административен акт (само по себе си каквото и да било становище не е в състояние да промени статута на която и да било територия), което от своя страна поставя на незаконна основа всички последващи действия на администрацията по продължаване реализацията на новия обект – химически завод. В изнесени публикации в местната електронна медия peshterainfo.com, в проведени интервюта и писмени обяснения, кметът Зайчев прехвърля отговорността за „решението“ на бивши ръководители на Община Пещера. В последствие изнесените данни опровергаха тези твърдения, за което считаме, че като Кмет на Общината лицето Николай Зайчев, е изнесъл неистини в твърденията си пред обществото, публикувани в цитираните по-горе медии. На този етап отпадането на резерват „Купена“ от списъка на защитените от „ЮНЕСКО“ биосферни резервати очевидно е в полза на собственика на новостроящия се завод за ветеринарни препарати, за нас действията на Кмета на Община Пещера са очевидна проява на лобизъм и преднамереност по въпрос, който е от изключително важно обществено значение; същият не е подлаган на дискусия, а с „решаването“ му се е заел еднолично кметът, издал въпросното становище в цитираното свое писмо.

 

Уважаеми Дами и Господа,

Разчитаме единствено на Вашата загриженост за живота и здравето на гражданите на гр. Пещера. Принудени сме да Ви уведомим, че имаме всички основания за съмнения в неспазване на законови норми и безопасност както на сегашното производство на „БИОВЕТ“ АД, така и в строителството на новия му завод. Застрашават се животът и здравето на жителите на Община Пещера и ще бъдем принудени да предприемем действия по организиране на протести, гражданско неподчинение и изобщо – всички възможни легални мерки за защита на гражданските ни права.“