Изграждането и пускането в експлоатация на водопровод „Шерифова ливада” е от голямо значение за жителите на гр.Сърница предвид увеличаващите се нужди на домакинствата за снабдяване с питейна вода. Това особено се усеща от населението през летните месеци, когато поради засушаванията водата във водоемите намалява, а се увеличава консумацията, особено от почивните станции и хотелите.
Казусът с изграждането на водопровод „Шерифова ливада” е дългогодишен. Той започва още през 2012г., когато на Община Велинград ( по това време гр.Сърница все още попада в административните граници на Община Велинград) Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет отпуска финансови средства за изграждане на нов водопровод в гр.Сърница предвид все по-трудно задоволяващите се нужди на населението от питейна вода.

Стартират се серия от процедури за изработване на технически проекти за преминаване на трасето и започване на изграждане на самия водопровод. Един от имотите, през които трябва да минат съоръженията на новия водопровод, а и самите строително-монтажни работи, е имот ПИ 081009 собственост на наследниците на Ахмед Али Чаушев. Съгласно регистрите на население на гр.Сърница Ахмед Али Чаушев към днешна дата има следните 12 наследници – Асибе Пиюкова, Джемиле Башева, Халил Пиюков, Фатме Жижовска, Емине Трампова, Салих Чаушев, Емине Чауш, Асибе Бадева, Ахмед Чауш, Айше Аличауш, Фатме Алендарова и Мехмед Аличауш. Община Велинград започва процедура по обезщетяване на тези дванадесет наследници относно преминаването на водопровода и ремонтите дейности и образува комисия по чл.210 от ЗУТ. Тази комисия излиза с Решение №17/09.04.2013г., в което предлага на кмета на Община Велинград да обезщети съсобствениците на гореописания имот.

Неудовлетворен от сумата, посочена в решението, Салих Чаушев завежда срещу Община Велинград серия от дела – адм.д.№435/2013г. и адм.д.№434/2013г. по описа на Административен съд Пазарджик, с които иска да принуди Община Велинград да започне процедура за замяна или евентуално покупко-продажба на гореописания имот. За да се спести време и за да могат да се удовлетворят всички, Община Велинград и наследниците на Ахмед Али Чаушев подписват Споразумение №442/17.03.2013г., с което се уговарят съдебните дела да бъдат прекратени и на Общински съвет Велинград да бъде представен проект за решение с варианти за обезщетение на наследниците на Ахмед Али Чаушев – чрез замяна, дарение, покупко-продажба или друг способ за разпореждане. Така преговорите отново са подновени, но не стигат до никъде.
От 01.01.2015г. с Указ №177/22.07.2014г. на Президента на Република България и Решение 285/09.05.2014г. на Министерски съвет на Република България населените места гр.Сърница, с.Побит камък и с.Медени поляни се отделят в самостоятелна община с административен център гр.Сърница. Така нелеката задача да се намери компромисно решение, с което да се удовлетворят исканията на всичките 12 наследници и най-вече на Салих Чаушев преминава в полето на Община Сърница.
Първоначалният план е целият проект да премине към Община Сърница, заедно с финансовия ресурс, като бъде довършен от нас. Но юридически това се оказва невъзможно, поради обстоятелството, че Община Велинград е бенефициент по договора с Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет и Община Сърница не може да встъпи като страна. Така въпреки че сме отделна административна единица, Община Велинград трябва да изпълни проекта. Една от първите задачи на г-н Бозов като кмет на новосформирана община е да договори с тогавашното ръководство на община Велинград – г-н Лебанов, че проекта ще се завърши, като Община Сърница се ангажира да намери решение, с което да удовлетвори претенциите на наследниците на Ахмед Чаушев. Затова и Общински съвет Сърница със свое Решение №007 прието с Протокол №1/24.01.2017г. дава съгласие Община Сърница да встъпи като страна по Споразумение №442/17.06.2013г. между наследниците на Ахмед Чаушев и Община Сърница, и да извърши всички необходими правни и фактически действия за удовлетворяване на претенциите на Чаушеви.
Ръководството на Община Сърница и лично г-н Бозов стартират серия от срещи, чиято основна цел е да се чуят всички заинтересовани страни и да се намери компромисно решение, което да удовлетворява всички. На 21.04.2017г. в сградата на община Сърница е проведена среща между ръководството на общината, общински съветници и всички наследници на Ахмед Чаушев, на която са обсъдени три варианта за обезщетение – покупко-продажба, отчуждаване и учредяване на право на преминаване през имот ПИ 081009 в м.Петел. Като най-приемлив вариант за всички е приет покупко-продажбата. Уговорено е продажната цена на имота да бъде 25лв. (максимално допустима цена) за квадратен метър или за общата площ на имота от 1.620 кв.м. да им се изплати сума в размер на 40 500 лв.

Също така е уговорено между самите дванадесет съсобственици, че от 40 500 лв. 3 500 ще бъдат изплатени само на Салих Чаушев, които му се дават като обезщетение за водените от него в годините съдебни дела относно процесния имот. Останалата сума от 37 000 лв. ще бъде разпределена между всички дванадесет наследници съобразно наследствените им дялове или по 3083.33 лв. на човек. Според тази договорка Салих Чаушев ще получи най-голям дял при продажбата – общо 6583.33 лв. За проведената среща и постигнатото споразумение абсолютно всички страни подписват Протокол.

За да изпълни тези договорености общинска администрация внася в Общински съвет Сърница докладна записка с изх.№1418/23.08.2017г. и вх.№ 163/23.08.2017г. на ОбС Сърница проект за решение, с който ОбС Сърница да разреши на Община Сърница да сключи договор за покупко-продажба и да одобри пазарната цена от 25 лв. на квадратен метър или общо на 40 500 лв. Общински съвет Сърница със свое Решение №097 прието с Протокол №10/25.08.2017г. от проведена извънредно заседание приема предложението на Община Сърница и дава съгласие за сключване на договора.

Община Сърница започва всички процедура, за да доведе сделката до благополучен край. Междувременно Салих Чаушев се опитва да направи нови уговорки за разпределяне на сумата от 40 500 лв., като се надява да изключи голяма част от законните наследници на наследодателя Ахмед Чаушев. Община Сърница категорично отказва да влиза в подобни преговори, защото това би означавало за се накърнят права и интереси на наследниците, които самото българско законодателство им предоставя.
С изх.№1539/15.09.2017г. Община Сърница отправя уведомително писмо/покана към всички дванадесет наследници за сключване на окончателен договор за покупко-продажба на процесния имот съгласно договореностите от месец април. Към днешна дата договорът е подписан само от седем души – Асибе Пиюкова, Джемиле Башева, Халил Пиюков, Фатме Жижовска, Емине Трампова, Асибе Бадева и Фатме Алендарова.

Останалите петима души – Салих Чаушев, Емине Чауш, Ахмед Чауш, Айше Аличауш и Мехмед Аличауш категорично отказват да подпишат договора с мотива, че единствени наследниците и собственици на имота са те петимата и отказват да делят сумата с останалите седем.

Същевременно Община Велинград постави краен срок за постигане на договореност със съсобствениците на проблемния имот и завършване на строително-монтажните работа по водопровода – 31 декември 2017г. Ако до тази дата не е постигнато решение, Община Велинград ще се откаже от проекта, а финансовите средства ще бъдат върнати на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. Това означава, че проекта ще трябва да се довърши с общински пари.
С настоящото Община Сърница запознава жителите на гр.Сърница с проблема по изграждането на водопровода предвид многобройните запитвания от страна на гражданите. Също уверяваме, че за всяка предприета стъпка и договореност, ще информираме населението своевременно за развитието на ситуацията, а като доказателство за усилията ни ще публикуваме всеки документ.
Парадоксалното в случая обаче е, че щедростта на сърничани се слави в цяла България и местността ни е известна с това, че има изградени и дарени огромен брой чешми за обществено ползване от местни хора. А в също време отново сърничани, ако трябва да бъдем точни – петима наши съграждани, пречат на изграждането на водопровод, който ще снабдява с вода целия град.

Община Сърница уверява своите граждани, че проекта за изграждане на водопровод „Шерифова ливада” ще остане на дневен ред. При непостигане на споразумение със горепосочените лица, общинска администрация ще започне процедура по отчуждаване на имота за обществени нужди и цели с всички възможности и средства, които предоставя българското и европейското законодателство.
Ако процедурите не приключат в срока, даден от Община Велинград и тя върне предоставените средства в размер на 70 000 лв. на Междуведомствената комисия, водопровода ще бъде приключен със средства от общинския бюджет, който се формира на база от платените данъци на данъкоплатците в общината.