Приключват строително-монтажните дейности по изграждането на депото за отпадъци, а отриването ще бъде на 13-и октомври, съобщи кметът на Пазарджик Тодор Попов.

Това е първата, но най-важна стъпка в работата ни да спрем замърсяването от старото сметище. Реализацията на проект „Регионалното депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура” ще обслужва 9 общини – Пазарджик, Батак, Ракитово, Брацигово, Лесичово, Велинград, Белово, Пещера и Септември.

Този проект е пример за една невидима инфраструктура, която обаче ще е с видими резултати. В момента е в ход подготовката и кандидатсването по процедура за компостиране и изграждане на сепарирараща инсталация, което е от изключителна важност за удължаването срока на ползване на вече изградената клетка.

Площта за изграждане на новото Регионално депо за неопасни отпадъци – Пазарджик, е 145 504 кв. м. и включва две нови клетки за депониране на отпадък на обща площ около 95 дка, от които предмет на финансиране е изграждането на Клетка 1 на площ от 53,4 дка.

Припомняме, че в края на октомври 2015 г. започна строителството на Клетка 1 на регионално депо за неопасни отпадъци. Проектът на стойност 16 млн. лв. се реализира с финансовата подкрепа на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

С решение на възложителя – община Пазарджик, за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „СМР на проект: „Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура“ е избран консорциум „Еко Пазарджик“, гр. София. В него влизат фирмите „Каро Трейдинг“ ООД и унгарската „Келет – УТ“, която се представлява от пазарджишката фирма „Строймонтаж“. Предложената обща цена за изпълнение на поръчката е: 15 989 293,87 лв. с ДДС.
Срокът за изпълнение е 429 календарни дни. Строителен надзор се осъществява от „План Инвест Пловдив“ ЕООД. Проектът за регионалното депо е изготвен от „Баугрунд Институт КНИРИМ“ ООД, гр.София.Регионалното депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1, се изгражда в землището на с. Алеко Константиново, в рамките на определената площадка с площ 347,637 дка. Имотът е публична общинска собственост, на община Пазарджик. В действителност тази земя се намира в непосредствена близост със съществуващото общинско сметище, на 12 км южно от град Пазарджик. До площадката се достига по второкласен републикански път от Пазарджик за Пещера – отбивката за с. Капитан Димитриево и Брацигово.

Площта за изграждане на новото Регионално депо за неопасни отпадъци – Пазарджик, е 145 504 кв. м и включва две нови клетки за депониране на отпадък на обща площ около 95 дка, от които предмет на финансиране е изграждането на Клетка 1 на площ от 53,4 дка.

При изграждането на клетката за депониране се предвиждат преградни диги, дънен изолационен екран, система за събиране и отвеждане на филтрационни води (дренажни колектори, шахти), ретензионен басейн за филтрационни и други потоци отпадъчни води, система за улавяне, отвеждане и третиране на депониен газ, горен изолационен екран, канавки за повърхностни води и др. спомагателни съоръжения. Като част от регионалното депо ще бъдат изградени още входно-изходна зона с КПП, електронна автомобилна везна, зона за измиване на сметоизвозващи автомобили на изход, административно-битова сграда, експлоатационен и контролен път, паркинг с 4 паркоместа, резервоар за ПП-нужди, изгребна яма – всички на обща площ около 50 дка. Ще бъдат изградени и зелен пояс и ограда.

На площадката се предвижда изграждане на необходимите технически съоръжения – помпена станция за осигуряване на необходимия напор на водата за питейно-битови и технологични нужди, площадкови ВиК и електропроводи, и нов трафопост тип МТТ 20/0,4кV.

На 27.02.2013 г. УС на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) взе решение с национални средства да се финансира изграждането на първата клетка на новото депо и съпътстващата инфраструктура.