По случай Европейския ден на статистиката – 20 октомври, и откриването на конференцията на високо равнище „Силата на статистиката“ в Брюксел, Белгия, НСИ представя новата дигитална публикация Животът на жените и мъжете в Европа – статистически портрет, която е достъпна за първи път на 24 езика.

Животът ни е изпълнен с различни важни събития, като тръгване на училище, напускане на дома на родителите и започване на работа, сключване на брак, отглеждане на деца, пенсиониране… Когато става дума за образование, заетост, кариера и доходи или грижи за децата, здравни, хранителни, културни, спортни и интернет навици, има големи различия както в начина на живот на жените и мъжете в една страна, така и между отделните държави в Европа.

Статистиката може да помогне за по-добро разбиране на разнообразието и характеристиките на живота на европейците, като се подчертаят сходствата и различията между жените и мъжете. Това е целта на най-новата дигитална публикация Животът на жените и мъжете в Европа – статистически портрет, подготвена от Евростатстатистическата служба на Европейския съюз, в сътрудничество с националните статистически институти на държавите – членки на ЕС, и на страните от ЕАСТ (Европейска асоциация за свободна търговия). Статистическата информация е представена по лесно разбираем начин чрез кратки текстове, графики и интерактивни инструменти за визуализация. На читателите се предоставя и възможност да проверят знанията си, като отговорят на въпросите от теста.

Дигиталната публикация включва три раздела:

Живот, съзряване, остаряване…

Този раздел се фокусира върху демографското развитие и здравето, като продължителността на живота, съжителството между двата пола или самооценката на здравето. Представени са интересни статистически данни за човешкия живот – например, че в ЕС жените напускат дома на родителите си средно две години по-рано от мъжете (съответно на 25 и 27 години), самотните майки са седем пъти повече от самотните бащи или че мъжете са по-склонни да възприемат здравето си като добро за разлика от жените. Данните показват, че въпреки различията мъжете и жените в Европа са удовлетворени в еднаква степен от живота си.

Във всички държави членки жените напускат дома на родителите и сключват брак по-рано от мъжете…

Животът ни е поредица от различни важни събития, като тръгване на училище, навлизане в зряла възраст, напускане на дома на родителите и започване на работа, сключване на брак, отглеждане на деца, пенсиониране…, но съществуват големи различия между жените и мъжете.

Анализът показва, че в ЕС през 2016 г. жените са напуснали дома на родителите си на по-ранна възраст от мъжете (средно – 25 години за жените и 27 за мъжете). В почти всички държави членки жените сключват брак по-рано от мъжете, като разликата във възрастта при сключване на първи брак е над 3 години в България, Гърция и Румъния, а в Ирландия, Литва, Португалия и Обединеното кралство – по-малка от 2 години. Що се отнася до средната възраст на жените при раждане на първо дете – през 2015 г. в ЕС тя е 29 години, като варира от около 26 години в България, Латвия и Румъния до почти 31 години в Испания и Италия.

… и живеят по-дълго от мъжете

Друга съществена разлика между жените и мъжете е продължителността на живота. Във всички държави членки жените живеят по-дълго от мъжете – през 2015 г. в ЕС средната възраст е 83.3 години за жените и 77.9 години за мъжете с разлика от 5½ години. Сред държавите членки разликата във възрастта на жените и мъжете варира от 10 – 11 години в Латвия и Литва до малко под 4 години в Дания, Ирландия, Кипър, Нидерландия, Швеция и Обединеното кралство.

18bloc1a-lifeLine_bg

5% повече жени отколкото мъже в ЕС

В резултат на по-голямата продължителност на живота и по-ниската смъртност при жените като цяло през 2016 г. в ЕС на 100 мъже се падат 105 жени (с 5% повече). В почти всички държави членки жените са повече от мъжете, като най-голяма е разликата в Латвия (18%), Литва (17%) и Естония (13%), докато в Люксембург, Малта и Швеция мъжете са малко повече от жените.

По отношение на младите хора на възраст до 18 години се наблюдава обратният модел – мъжете са с 5% повече от жените. От друга страна, при хората на 65 и повече години жените са с 33% повече от мъжете.

Седем пъти повече жени отколкото мъже живеят сами с деца

Когато разглеждаме начина, по който живеят жените и мъжете – заедно, сами, със или без деца, могат да се видят доста различия. В ЕС през 2016 г. 7.7% от жените на възраст 25 – 49 години живеят сами с деца в сравнение с 1.1% от мъжете на същата възраст. За живеещите сами без деца в тази възрастова група делът на жените е 9.5% и 16.1% – на мъжете.

Големи различия има и между жените и мъжете на възраст 65 и повече години – делът на възрастните жени, живеещи сами (40.1%), е два пъти по-голям отколкото при мъжете (19.7%).

При другите възрастови групи има по-малки разлики. Сред младите хора 8.2% от жените и 7.8% от мъжете на възраст от 15 до 24 години живеят сами. Същото важи и при съвместно живеещите – 44.9% от жените и 48.2% от мъжете на възраст 15 и повече години в ЕС живеят с партньор.

Учене, работа, възнаграждение на труда…

Разделът включва данни за образователното ниво, съвместяването на професионалния и семейния живот, работата на пълен и непълен работен ден, безработицата, разликата в заплащането при жените и мъжете и т.н. Обръща се внимание не само на структурните различия, но и на неравенството между двата пола. Интересно е, че по-голям дял от жените (33%) в сравнение с мъжете (29%) в ЕС са с висше образование, а също и че колкото повече деца имат, толкова по-голяма е разликата между коефициентите на заетост на жените и мъжете. Освен това жените печелят с 16% по-малко от мъжете в ЕС, а сред ръководителите има два пъти по-малко жени отколкото мъже.

Жените печелят средно с 16% по-малко от мъжете

В ЕС през 2015 г. средната брутна почасова заплата при жените е била с 16.3% по-малка отколкото при мъжете. Средно жените са печелили по-малко от мъжете във всички държави членки, но разликата в заплащането между жените и мъжете варира. Най-големи разлики са наблюдавани в Естония (26.9%), Чешката република (22.5%), Германия (22.0%), Австрия (21.7%) и Обединеното кралство (20.8%). Най-ниска е разликата в заплащането между жените и мъжете в Люксембург и Италия (по 5.5%), Румъния (5.8%), Белгия (6.5%) и Полша (7.7%).

Разликата в заплащането на жените и мъжете (като некоригиран показател) не е точен измерител на неравенството между половете по отношение на почасовото заплащане. Разликата във възнагражденията отчасти може да се дължи на индивидуалните характеристики на заетите мъже и жени (напр. опит и образование), както и на факта, че в някои икономически сектори и професии традиционно работят повече мъже (съответно с по-високи заплати) отколкото жени в сравнение с други сектори и професии. Следователно разликата в заплащането е свързана с редица културни, правни, социални и икономически фактори, които далеч надхвърлят въпроса за равното заплащане за равен труд.

Най-голяма е разликата между мъжете и жените в почасовото заплащане при ръководителите

При сравнението на почасовото заплащане за всичките девет класове професии жените са получавали по-малко от мъжете в ЕС през 2014 година. Това се отнася за всички държави членки с много малко изключения. Най-голяма е разликата в почасовото заплащане при ръководителите – с 23% по-ниско при жените отколкото при мъжете. Най-малки са разликите при два от класовете професии с най-ниски заплати – помощен административен персонал и персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната (с 8% по-ниско заплащане при жените в сравнение с мъжете).

18жbloc2d-meanHourlyWages_bg

Хранене, пазаруване, сърфиране в интернет, общуване…

 Този раздел е посветен на храненето и социалните навици, дейностите през свободното време и онлайн заниманията, в т.ч. тютюнопушенето и консумацията на алкохол, индекса на телесна маса, посещенията на кино, участието в социалните мрежи и онлайн пазаруването. При разглеждането на данните за консумацията на алкохол, цигари, плодове и зеленчуци, както и за физическата активност, се наблюдават различия между двата пола, които обясняват отчасти защо повече мъже (57%) отколкото жени (44%) в ЕС са с наднормено тегло. Също така ще откриете, че четенето на книги и посещенията на представления на живо са по-често срещани сред жените отколкото сред мъжете в ЕС. Последният подраздел разглежда грижите за децата, домакинската работа и готвенето, като например, че 79% от жените в ЕС готвят и/или домакинстват всеки ден в сравнение с 34% от мъжете…

Грижите за децата, домакинската работа и готвенето са приоритет на жените

Във всички държави членки много по-голям е делът на жените отколкото на мъжете, които полагат грижи за децата, готвят и извършват домакинска работа. През 2016 г. в ЕС 92% от жените на възраст между 25 и 49 години (с деца под 18 години) се грижат за децата си ежедневно в сравнение с 68% от мъжете. Сред държавите членки най-големи различия между жените и мъжете са наблюдавани в Гърция – 95% от жените и 53% от мъжете, и Малта – съответно 93% и 56%, докато най-малките разлики са установени в Швеция – 96% от жените и 90% от мъжете, и Словения – съответно 88% и 82%.

За домакинската работа и готвенето разликите са още по-големи. В ЕС през 2016 г. 79% от жените са готвели и/или са извършвали домакинска работа ежедневно в сравнение с 34% от мъжете. Най-голяма е разликата между жените и мъжете в Гърция – 85% от жените и 16% от мъжете, и Италия – съответно 81% и 20%, а най-малка е в Швеция – 74% от жените и 56% от мъжете, и Латвия – съответно 82% и 57%.

 Цялото изследване вижте – ТУК