ОД МВР – Пазарджик иска сключването на нов договор за безвъзмездно ползване на сградата на бившата детска градина в кв. Изток, където през последните десет години се помещава кварталният полицейски участък. Решение за това ще бъде взето на предстоящата утре сесия на Общинския съвет. В проекто решението се сочи, че е постъпило писмо от старши комисар Йордан Рогачев – директор на Областна дирекция на МВР – Пазарджик, с което той желае посоченият по-горе имот да бъде предоставен за безвъзмездно ползване на Областна дирекция на МВР – Пазарджик за нуждите на Полицейски участък „Изток” към РУ – Пазарджик при ОДМВР – Пазарджик.

Същият имот е бил предоставен за безвъзмездно ползване на Областна дирекция на МВР – Пазарджик с договор № 624/12.07.2007г., които е прекратен към настоящия момент поради изтичане на срока му.

Съгласно чл. 12, ал.3 от Закона за общинската собственост, имотите и вещите – общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури. Съгласно чл.39, ал.5 от същия закон, когато лицата, на които може да се учреди безвъзмездно право на ползване, са определени в закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, по ред, определен в наредбата по чл.8, ал.2,

С оглед на това е целесъобразно и законосъобразно да се учреди безвъзмездно право на ползване на Областна дирекция на МВР – Пазарджик на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 55155.502.1132.6.2 в сграда, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК-София, с площ 172.25 кв. м. и представлява първи етаж (без стълбището) от двуетажна масивна страда (със застроена площ 197,34 кв. м. и тераси на двата етажа със застроена площ 32.17 кв. м.). Самостоятелният обект се намира в сграда № 6, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1132, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Бузлуджа” № 22а, ет.1. Обектът попада в УПИ XII-1132 Детски ясли, кв. 295, актуван с Акт за публична общинска собственост № 289/08.01.2014г., вписан в дв. вх. рег. № 86/10.01.2014г., том 1, № 47 при Агенцията по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик с предназначение: за делова и административна дейност.